Koordinator partnerskap UH Vest

 

Skjermbilde 2023-05-12 kl. 08.45.08.png

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NLA Høskolen ved Per E. Garmannslund i samarbeid med Sølvi Lillejord ved UiB, påtatt seg oppdaget med å initiere og koordinere samarbeid om å styrke UH-institusjonenes partnerskapsrolle i arbeidet med lokal kompetanseutvikling i det Udir definerer som region Vest (UiA, UiS, HVL, UiB, NLA, HiV).

For å ha et best mulig utgangspunkt for arbeidet gjennomfører vi dialoger med UH institusjonene i regionen og enkelte av deres samarbeidspartnere.  Ved hver institusjon møter vi  et utvalg personer som har vært/er engasjert i eller har en rolle i arbeidet med tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole.

Målet er å få belyst hva som er status rundt arbeidet med partnerskap, det vil si informasjon om hva institusjonene har gjort, hvordan de har organisert arbeidet, hvordan tilgjengelige midler er brukt, hva de synes de har lykkes med og hvilke barrierer de har opplevd i arbeidet med å utvikle partnerskap mellom UH og andre aktører i tilskuddsordningen.

Når alle seks institusjonene er besøkt vil det bli utarbeidet et grunnlagsdokument for det videre arbeidet med del 1 i Utdanningsdirektoratets oppdrag for region vest. Prosjektet går fra 2022-2024.