ReKomp

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp)

 

ReKomp er regjeringen sin satsning på kompetanseutvikling i barnehager.


ReKomp skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. ReKomp er et av flere verktøy som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

ReKomp skal medvirke til et godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, statsforvalterne og andre aktører. ReKomp skal støtte implementering av rammeplanen og er en del av kompetansestrategien, Kompetanse for fremtidens barnehage. I ReKomp vurderer barnehagen selv sitt behov for kompetanseutvikling innenfor 4 tematiske områder: barnehagens verdigrunnlag, barnehagen som pedagogisk virksomhet, kommunikasjon og språk, eller et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Statsforvalteren legger til rette for samarbeidsfora med de ulike aktørene. Der legges det en langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på lokale behov. Udir tildeler midler til Statsforvalteren som fordeler midlene videre til de ulike aktørene i henhold til plan utarbeidet av samarbeidsforumet.

 

NLA Høgskolen er i partnerskap med tre regioner i Vestland fylke: Ytre Midthordland, Nordhordland og Sunnhordland kompetanseregion.

I samarbeid med NLA vil barnehagene være i partnerskap med to faglærere med forskjellige fagfelt, for å skape en tverrfaglighet. De ulike faglærerne vil bli satt i sammen ut i fra barnehagens tema, tidligere erfaringer fra barnehage- og hvem som har vært ute i Rekomp før.

Vi på NLA er opptatt av å være “tett på” barnehagene, og at både barn, ansatte og vi som faglærere i etterkant skal kunne se endringen av praksis i barnehage og i barnehageutdanningen.

I ReKomp skal det være likeverdige partnerskap mellom barnehage og UH som skaper gjensidig læring og utvikling.

Partnerskapet skal gi UH en mer praksisnær kompetanse samtidig som UH skal bidra med forsknings- og kunnskapsbasert innhold til barnehagene.

LES Regjeringens strategi for barnehage.

LES Kompetanseutviklng i barnehage

LES Udir - kvalitet og kompetanseutvikling i barnehage