SUKIP

NLA har ansvar for å lede forskningsprosjektet Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP) i perioden juli 2019 – juni 2023.

Prosjektets formål med samarbeidet

Prosjektets formål er å etablere og utforske nye innovative arbeidsmåter for samarbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehage/skole med tanke på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehager og skoler. Inkludering som et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk ble sterkt understreket i mandatet til «Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt opplæring». Samtidig viser forskning at vi har for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. Målet er en allmennpedagogisk praksis som ivaretar hele barne- og elevmangfoldet i læringsfellesskapene på en bedre måte og dermed reduserer behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 

Her finner du en populærvitenskapelig fremstillingen av prosjektet på Forskningsrådet sine sider, eller her på NLA sine hjemmesider.

Styrket del av PPT

Fra politisk hold ser man omfanget av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning som et uttrykk for manglende evne til å skape rom for at barn og unge kan delta i det ordinære fellesskapet. Sentralt i dette er arbeidet står PPT, og det har lenge vært et utdanningspolitisk ønske å styrke den delen av PPTs mandat som handler om kompetanse- og organisasjons-utvikling. Prosjektet vil både ha fokus på samarbeidet mellom PPT og barnehage/skole, og på eier- og ledelsesnivået i kommunen. 

Utforming av innovasjonsarbeid

Prosjektet er empirisk lokalisert i en barnehage og en grunnskole i to kommuner og vil følge innovasjonsarbeidet i to år. Forskningsprosjektet følger prinsippene for kompetanseutvikling i skolen, ved at kommunens aktører i samarbeid med forskergruppen er ansvarlig for de valgene som gjøres i utforming av innovasjonsarbeidet. 

Utfordrer institusjonalisert kunnskap

Nyhetselementet i innovasjonen er primært etablering av en ny infrastruktur for samarbeid om pedagogisk praksis med sikte på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis. Det handler om endringer i hvordan det samarbeides, hvem som deltar, hva det samarbeides om, og hvordan slikt samarbeid er koplet til øvrig utviklingsarbeid og ordinære styrings-strukturer i kommunene innen barnehage og skole. Innovasjonen utfordrer den institusjonaliserte sakkyndighetskunnskapen og kan åpne for å se PPTs arbeid med sakkyndige vurderinger og kompetanse- og organisasjonsutvikling som to sider av samme sak. Det er dermed potensial for omfattende endringer både i bruken og utviklingen av kommunens kompetanse. 

Endringsarbeid i ønsket retning

Gjennom et fornyet og utvidet samarbeid kan man samtidig flytte kompetanse nærmere barna/elevene. Endringen er imidlertid sårbar i den forstand at det er mange ulike interesser involvert som kan trekke i ulike retninger. Forskergruppen vil derfor følge innovasjonen både når det gjelder prosess og produkt for å støtte kommunen i en tilnærming som kan føre endringsarbeidet i ønsket retning.

Les mer om forskergruppens arbeid her.

Støtte fra Norges Forskningsråd

Prosjektet har fått nærmere 7 mill NOK fra Norges Forskningsråd innenfor FINNUT-programmet som blant annet rommer innovasjonsprosjekter, der kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter leder prosjektene og samarbeider med forskere. SUKIP er et samarbeidsprosjekt mellom Randaberg kommune, NLA Høgskolen, Universitetet i Stavanger og Statped. Randaberg kommune er prosjekteier, mens NLA Høgskolen leder prosjektet og har det forskningsfaglige ansvaret. NFR har innvilget hele søknadsbeløpet, som inkluderer en stipendiatstilling ved NLA Høgskolen.

Prosjektet innebærer økt forskningsaktivitet ved NLA Høgskolen

— Vi søkte om FINNUT-midler til prosjektet også høsten 2016, uten hell. Konkurransen om midlene er stor, og det var derfor en gledelig overraskelse at vi denne gangen nådde fram i konkurranse med 24 andre søkere, sier Marit Mjøs, som er prosjektleder for prosjektet. Både hun og Kristian Øen, som er NLA sine forskerrepresentanter i prosjektet, er glad for at NFR-midler åpner for økt forskningsaktivitet.

— Dette innebærer en kjærkommen og nødvendig forskningsfaglig styrking av det spesialpedagogiske fagmiljøet vårt, som har ansvar for en svært omfattende del av undervisningstilbudet i pedagogikk ved NLA Høgskolen, sier Mjøs og Øen. Øen har gått inn i stipendiatstillingen i prosjektet.

kristian-og-marit.jpgNØDVENDIG STYRKING: Prosjektleder/førsteamanuensis Marit Mjøs og høgskolelektor/stipendiat Kristian Øen.