3JO112 Journalistikk 2

Alle versjoner:
3JO112 (2024—2025)
3JO112 (2023—2024)
3JO112 (2022—2023)
3JO112 (2021—2022)
3JO112 (2020—2021)
3JO112 (2019—2020)
3JO112 (2018—2019)
3JO112 (2017—2018)

Emnekode: 3JO112

Emnenavn: Journalistikk 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i journalistikk.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er direkte profesjonsrettet. Det er en forutsetning å gjennomføre emnet for å gå videre til Journalistikk 3 og 4 som til slutt kvalifiserer studenten til ekstern journalistisk praksis. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de ulike medienes særegenheter 
 • har kunnskap om mediekonvergens 
 • har kunnskap om systematisk idearbeid i redaksjonen 
 • har kjennskap til redaksjoners organisasjonsstruktur, roller og arbeidsflyt 
 • har grunnleggende kunnskap om digital historiefortelling 
 • har grunnleggende kunnskap om kamera, fotografering og bildebruk 

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta pressebilder, gjøre tv-opptak og redigere disse til bruk i journalistiske produksjoner 
 • kan finne og utvikle journalistiske ideer kan utføre digitalt informasjonssøk 
 • kan lage multimediale journalistiske produkter fra idé til ferdig produkt 
 • kan lage enkle digitale journalistiske historier 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse for holdninger, plikter og oppgaver i en redaksjon

Innhold

I emnet fokuseres det på kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige i en mediebedrift i stadig endring. Innholdet kan deles i tre: 

1: Redaksjonen 

Studentene lærer om vanlige måter å organisere en redaksjon på, ulike roller og arbeidsflyter. Studentene får prøvd dette ut gjennom intern redaksjonspraksis. Konvergens og produksjon på tvers av tradisjonelle medieplattformer vektlegges, spesielt i skjæringspunktet mellom nettavis og tv. 

2. Digital historiefortelling 

Studentene lærer teknikker for digital informasjonssøk og digital historiefortelling. Man ser på hvordan HTML-kode er bygget opp, og lærer å finne verktøy på nettet som kan brukes som digitalt innhold i nettartiklene (iFrames). 

3. Foto 

Studentene lærer teknikker for å ta journalistiske bilder og tv-opptak. Man ser på bildebruk, komposisjon, ulike funksjoner på kamera og muligheter for redigering for foto og tv.  

Arbeids- og undervisningsformer

En stor del av undervisningen blir gjennomført ved at studentene deltar i en intern redaksjonspraksis. Intern praksis gjennomføres på en måte som skal ligne på en reell arbeidssituasjon. I praksisperioden lager studentene nettavis og har TV-sendinger.    Øvrig undervisning gis i forelesninger og workshops. Det gis også praktiske oppgaver. 

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres.

 • Deltakelse i intern praksis og obligatorisk undervisning 
 •  Prøve i digitalt informasjonssøk (1,5 time) 

Det forutsettes at studenten deltar i all intern praksis. Fravær på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner må dokumenteres. Det forutsettes likevel at studentene er til stede i minst 80% av tiden.  

Prøven vurderes til godkjent / ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve en gang samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Prøven vurderes til godkjent / ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve en gang samme semester.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet er todelt og vekting er angitt i parentes: 

 

 • Refleksjonsnotat fra intern praksis (3000 ord)  (51%) 
 • Bilde- og videomappe (49%) 

Oppgaveteksten for refleksjonsnotatet spesifiseres nærmere av emneansvarlig. 

Bildene og videoene i fotomappen skal vise at studenten har tilegnet seg ulike foto-ferdigheter som spesifiseres nærmere i oppgavetekstene. Normalt vil bildene og videoene være tatt i løpet av intern praksis. 

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på 3JO113.

Praksis

Intern redaksjonspraksis i fire til fem uker.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 stp med 3JO109A/109B og 3JO107A/107B

Evaluering av emnet

Emnet evalueres av studentene mot slutten av gjennomføringen. Emneansvarlig skriver emnerapport etter de retningslinjene som gjelder for journalistikkprogrammet og NLA sentralt.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Pensum (691 sider)

 • Nedrelid, Tord E. og Ståle de Lange Kofoed: Digital sporhund (Kristiansand: IJ-forlaget, 2009) 127 s  
 • Lyngø, Elin Fiske, CF-Wesenberg og Mai Gythfeldt: Bilde 2.0. (Oslo: GAN Aschehaug 2009)
 • Brurås, Svein (red): Nyhetsvurderinger. På innsiden i fem redaksjoner. (Kristiansand: IJ-forlaget, 2012), 250 sider)
 • Thorkildsen, Christian: VJ for nybegynnere (Kristiansand: IJ-forlaget, 2011) 127 s.
 • Njaastad, Olav: TV-reportasjen (Oslo Gyldendal akademisk 2010) 160 s.