3JO112 Journalistikk 2

Alle versjoner:
3JO112 (2024—2025)
3JO112 (2023—2024)
3JO112 (2022—2023)
3JO112 (2021—2022)
3JO112 (2020—2021)
3JO112 (2019—2020)
3JO112 (2018—2019)
3JO112 (2017—2018)

Emnekode: 3JO112

Emnenavn: Journalistikk 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i journalistikk.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er direkte profesjonsrettet. Det er en forutsetning å gjennomføre emnet for å gå videre til Journalistikk 3 og 4 som til slutt kvalifiserer studenten til ekstern journalistisk praksis. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de ulike medienes særegenheter 
 • har kunnskap om mediekonvergens 
 • har kunnskap om systematisk idearbeid i redaksjonen 
 • har kjennskap til redaksjoners organisasjonsstruktur, roller og arbeidsflyt 
 • har grunnleggende kunnskap om digital historiefortelling 
 • har grunnleggende kunnskap om kamera, fotografering og bildebruk 

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta pressebilder, gjøre tv-opptak og redigere disse til bruk i journalistiske produksjoner 
 • kan finne og utvikle journalistiske ideer kan utføre digitalt informasjonssøk 
 • kan lage multimediale journalistiske produkter fra idé til ferdig produkt 
 • kan lage enkle digitale journalistiske historier 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse for holdninger, plikter og oppgaver i en redaksjon

Innhold

I emnet fokuseres det på kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige i en mediebedrift i stadig endring. Innholdet kan deles i tre: 

1: Redaksjonen 

Studentene lærer om vanlige måter å organisere en redaksjon på, ulike roller og arbeidsflyter. Studentene får prøvd dette ut gjennom intern redaksjonspraksis. Konvergens og produksjon på tvers av tradisjonelle medieplattformer vektlegges, spesielt i skjæringspunktet mellom nettavis og tv. 

2. Digital historiefortelling 

Studentene lærer teknikker for digital informasjonssøk og digital historiefortelling. Man ser på hvordan HTML-kode er bygget opp, og lærer å finne verktøy på nettet som kan brukes som digitalt innhold i nettartiklene (iFrames). 

3. Foto 

Studentene lærer teknikker for å ta journalistiske bilder og tv-opptak. Man ser på bildebruk, komposisjon, ulike funksjoner på kamera og muligheter for redigering for foto og tv.  

Arbeids- og undervisningsformer

En stor del av undervisningen blir gjennomført ved at studentene deltar i en intern redaksjonspraksis. Intern praksis gjennomføres på en måte som skal ligne på en reell arbeidssituasjon. I praksisperioden lager studentene nettavis og har TV-sendinger.    Øvrig undervisning gis i forelesninger og workshops. Det gis også praktiske oppgaver. 

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres.

 • Deltakelse i intern praksis og obligatorisk undervisning 
 •  Prøve i digitalt informasjonssøk (1,5 time) 

Det forutsettes at studenten deltar i all intern praksis. Fravær på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner må dokumenteres. Det forutsettes likevel at studentene er til stede i minst 80% av tiden.  

Prøven vurderes til godkjent / ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve en gang samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Prøven vurderes til godkjent / ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve en gang samme semester.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet er todelt og vekting er angitt i parentes: 

 • Refleksjonsnotat fra intern praksis (3000 ord)  (51%) 
 • Bilde- og videomappe (49%) 

Oppgaveteksten for refleksjonsnotatet spesifiseres nærmere av emneansvarlig. 

Bildene og videoene i fotomappen skal vise at studenten har tilegnet seg ulike foto-ferdigheter som spesifiseres nærmere i oppgavetekstene. Normalt vil bildene og videoene være tatt i løpet av intern praksis. 

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på 3JO113.

Praksis

Intern redaksjonspraksis i fire til fem uker.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 stp med 3JO109A/109B og 3JO107A/107B

Evaluering av emnet

Emnet evalueres av studentene mot slutten av gjennomføringen. Emneansvarlig skriver emnerapport etter de retningslinjene som gjelder for journalistikkprogrammet og NLA sentralt.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

 • Nedrelid, Tord E. og Ståle de Lange Kofoed: Digital sporhund (Kristiansand: IJ-forlaget, 2009) 127 s  
 • Lyngø, Elin Fiske, CF-Wesenberg og Mai Gythfeldt: Bilde 2.0. (Oslo: GAN Aschehaug 2009)
 • Brurås, Svein (red): Nyhetsvurderinger. På innsiden i fem redaksjoner. (Kristiansand: IJ-forlaget, 2012), 250 sider)
 • Thorkildsen, Christian: VJ for nybegynnere (Kristiansand: IJ-forlaget, 2011) 127 s.
 • Njaastad, Olav: TV-reportasjen (Oslo Gyldendal akademisk 2010) 160 s.