3JO112 Journalistikk 2

Alle versjoner:
3JO112 (2024—2025)
3JO112 (2023—2024)
3JO112 (2022—2023)
3JO112 (2021—2022)
3JO112 (2020—2021)
3JO112 (2019—2020)
3JO112 (2018—2019)
3JO112 (2017—2018)

Emnekode: 3JO112

Emnenavn: Journalistikk 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i journalistikk.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er direkte profesjonsrettet. Det er en forutsetning at emnet er gjennomført for å kunne gå videre til Journalistikk 3 og 4 som til slutt kvalifiserer studenten til ekstern journalistisk praksis. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de ulike medienes særegenheter 
 • har kunnskap om systematisk idearbeid i redaksjonen 
 • har kjennskap til redaksjoners organisasjonsstruktur, roller og arbeidsflyt  
 • har grunnleggende kunnskap om kamera, fotografering og bildebruk 

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta pressebilder, gjøre tv-opptak og redigere disse til bruk i journalistiske produksjoner 
 • kan finne og utvikle journalistiske ideer 
 • kan utføre digitalt informasjonssøk 
 • kan lage multimediale journalistiske produkter fra idé til ferdig produkt 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse for holdninger, plikter og oppgaver i en redaksjon

Innhold

I emnet fokuseres det på kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige i en mediebedrift i stadig endring. Innholdet kan deles i tre: 

1: Redaksjonskultur 

Studenten lærer om vanlige måter å organisere en redaksjon på, ulike roller og former for arbeidsflyt. Studenten får prøvd dette ut gjennom intern redaksjonell praksis. Produksjon på tvers av tradisjonelle medieplattformer vektlegges, spesielt i skjæringspunktet mellom nettavis og tv. 

2. Nettjournalistikk

Studenten lærer teknikker for digitalt informasjonssøk. Studenten får innføring i verktøy for å utforme innhold til nettavis, som de produserer i praksisperioden.

3. Foto- og videojournalistikk

Studenten lærer teknikker for å ta journalistiske bilder og tv-opptak. Man ser på bildebruk, komposisjon, ulike funksjoner på kamera, og muligheter for redigering av stillbilder og video. Studenten produserer foto- og videojournalistikk i praksisperioden.

Arbeids- og undervisningsformer

En stor del av undervisningen blir gjennomført ved at studenten deltar i en intern redaksjonell praksis. Intern praksis gjennomføres på en måte som ligner på en reell arbeidssituasjon. I praksisperioden lager studentene nettavis og har TV-sendinger. Øvrig undervisning gis i forelesninger og workshops. Det gis også praktiske oppgaver. 

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Prøve i digitalt informasjonssøk (1,5 time)
 • Bilde- og videomappe

Bildene og videoene i mappen skal vise at studenten har tilegnet seg ulike ferdigheter som spesifiseres nærmere i oppgavetekstene. Normalt vil bildene og videoene være tatt i løpet av intern praksis.  

Ved ikke godkjent på skriftlig arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Prøven vurderes til godkjent / ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve én gang samme semester.

Avsluttende vurdering

 • Refleksjonsnotat fra intern praksis (3000 ord)

Oppgaveteksten for refleksjonsnotatet spesifiseres nærmere av emneansvarlig. 

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på 3JO113.

Praksis

Intern redaksjonell praksis i fire til fem uker.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 stp med 3JO109A/109B og 3JO107A/107B

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i tråd med NLA Høgskolens kvalitetssystem.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.