MGL1KØ101 Kroppsøving 1 1-7

Alle versjoner:
MGL1KØ101 (2024—2025)
MGL1KØ101 (2023—2024)
MGL1KØ101 (2022—2023)
MGL1KØ101 (2021—2022)
MGL1KØ101 (2019—2020)

Emnekode: MGL1KØ101

Emnenavn: Kroppsøving 1 1-7

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7.

Innledning

I Kroppsøving 1 får studenten grunnleggende kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike bevegelsesmiljø som er relevant for trinn 1-7. Kroppsøving som en del av begynneropplæringen og fagets særlige ansvar for allsidig kroppslig læring og opplevelse i skolen vektlegges.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering og forbindelse til andre skolefag
 • har kunnskap om sentrale læringsstrategier for å fremme bevegelsesglede og ivareta motivasjon for kroppsøvingsfaget
 • har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving
 • har kunnskap om vurdering i kroppsøving på trinn 1-7
 • har kunnskap om leik og bevegelsesaktiviteter i barns oppvekst
 • har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos elevenpå trinn 1-7
 • har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet i skolen bidrar til elevens helhetlige utvikling og skolens betydning i folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn, med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evsluerer undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik, nærmiljøfriluftsliv og varierte bevegelsesformer samt svømming
 • kan vurdere elevens kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter som leik, dans, nærmiljøfriluftsliv og idrettsaktivitet med tanke på begynneropplæring og undervisning i kroppsøving
 • kan utforske egne kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • har fått erfaring med vurdering av  elevens måloppnåelse, begrunnelse for  vurdering og hvordan man kan legge til rette for elevens egenvurdering
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø.
 • kan gi svømmeopplæring på trinn 1-7 og utføre livreddende førstehjelp og livberging i vann
 • kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte på hvilken måte kroppsøving bidrar til elevens allmenndanning
 • kan kommunisere med elever og kolleger om kroppsøving
 • kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv

Innhold

Kroppsøving 1 tar utgangspunkt i kroppsøving som et allmenndannende fag og er tett knyttet til praksisfeltet. Faget vil gi undervisningskompetanse i tilrettelegging for leik i varierte former, bruk av naturen og nærmiljø, og begynneropplæring i idretts- og bevegelsesaktiviteter. Det vektlegges at studentene skal utvikle høy kompetanse på å vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø.

Kunnskap om hvordan fysisk aktivitet bidrar til elevens helhetlige utvikling og helse står sentralt, og det legges opp til at studentene skal kunne reflektere rundt hvordan undervisningen i kroppsøving kan bidra til å fremme kroppslig læring, positiv selvforståelse og bevegelsesglede for alle. Sentrale teorier knyttet til læringsstrategier for å sikre trivsel og ivareta elevenes motivasjon for, og læring i kroppsøving, vil bli gjennomgått.

Undervisningen i faget er integrert, forskningsbasert og profesjonsorientert og vil gi studenten en faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse til å arbeide ut fra gjeldende læreplan, samt utvikle faget i framtida og ivareta de kroppslige dimensjonene ved det å være menneske.

Arbeids- og undervisningsformer

Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk tilnærming. Gjennom aktiviteter innendørs og utendørs, der ekskursjoner inngår, vil studenten få prøve seg i ulike bevegelsesformer og i variert undervisning i kroppsøving. Videre vil forelesninger og praksis ha en sentral plass i undervisningen. Det legges til rette for studentstyrte undervisningsopplegg, hvor studentene jobber praktisk og teoretisk med lærestoffet, og hvor skriftlig redegjørelse i tillegg til gjennomføring av opplegget i studentgruppa inngår.

Arbeidsomfang

ca. 900 timer  (praksis kommer utenom)

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse).

I tillegg skal følgende gjennomføres:

Oppgaver

 • Studentene skal skrive en grupperapport fra en av turene.
 • Studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere en kroppsøvingstime i undervsiningen. Det skal leveres et skriftlig arbeid knyttet til dette.
 • Studentene skal planlegge og gjennomføre et muntlig framlegg på fagseminar med utgangspunkt i pensumlitteratur.

Ekskursjoner

 • Konstruktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av to overnattingsturer ut fra gitte vurderingskriterier. I særskilte tilfeller med "gyldig" fravær vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning/læringsarbeid.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan få karakter i emnet. Ved ikke godkjent oppgave har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Praktisk metodisk eksamen med gjennomføring av et undervisningsopplegg og muntlig høring av relevant pensumlitteratur.

Tillatte hjelpemidler

Gjeldende læreplan for grunnskolen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk metodisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.
Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Det henvises til plan for praksisstudiet.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for utgifter til ekskursjon og forbruksmateriell. Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å gjennomføre faget.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Brattenborg, S. og Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Cappelen Damm.

*Hassandra, M., Goudas, M., og Chroni, S., (2004). Examining factors associated with intrinsic motivation in physical education: a qualitative approach. Psychology of Sport and Exercise, 4, 211-223.

*Jacobsen A., M. Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving. Idrottsforum: 1-16.

Klungland Torstveit, M., Lohne-Seiler, H., Berntsen, S., Anderssen, S. A. (red.). (2018). Fysisk aktivitet og helse. Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap. Cappelen Damm Akademisk.

*Kretschmann, R. (2014). Student motivation in physical education – The evidence in a nutshell. Acta Kinesiologia 8: (1) 27-32.

Kvikstad, Ingvild (red.) (2016). Motorikk I et didaktisk perspektiv. Gyldendal Norsk Forlag.

*Lonsdale,C., et al. (2009). Self-determined motivation and students physical activity during structured physical education lessons and free choice periods. Preventive medicine, 48, 69-73.

*Ommundsen, Y. Psykologisk læringsklima i kroppsøving og idrett. I: Sigmundsson, H. og Ingebrigtsen, J., E. Idrettspedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. s. 47-65.

Standal, F., Ø. og Rugseth, G. (red.) (2015). Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk.

*Säfvenbom, R., Haugen, T. & Bulie, M. (2015). Attitudes toward and motivation for PE: who collects the benefits of the subject? Physical Education and Sport Pedagogy, 20:6, 629-646.

Vingdal, I., M. & Hollekim, I. (2001) Barn i naturen- utfordring, opplevelse, læring. 3. opplag, 2010. Gyldendal Norsk Forlag. (Kap. 1-4 og 7-8).

Vinje, E. (red.) (2016). Kroppøvingsdidaktiske utfordringer. Cappelen Damm AS.

 

Artikler merket med * blir delt ut.