MGL1KØ101 Kroppsøving 1 1-7

Alle versjoner:
MGL1KØ101 (2024—2025)
MGL1KØ101 (2023—2024)
MGL1KØ101 (2022—2023)
MGL1KØ101 (2021—2022)
MGL1KØ101 (2019—2020)

Emnekode: MGL1KØ101

Emnenavn: Kroppsøving 1 1-7

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7.

Innledning

I Kroppsøving 1 får studenten grunnleggende kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike bevegelsesmiljø som er relevant for trinn 1–7. Kroppsøving som en del av begynneropplæringen og fagets særlige ansvar for allsidig kroppslig læring, positiv selvforståelse, helse og bevegelsesglede vektlegges.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering, samt forbindelse til andre skolefag
 • har kunnskap om sentrale læringsstrategier for å fremme bevegelsesglede og motivasjon i kroppsøvingsfaget
 • har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og evaluering av egen praksis i kroppsøving
 • har kunnskap om vurdering i kroppsøving på trinn 1–7
 • har kunnskap om leik og bevegelsesaktiviteter i barns oppvekst
 • har kunnskap om kroppslig læring hos elever
 • har kunnskap om motorisk læring og utvikling, og fysisk vekst og utvikling hos eleven på trinn 1–7
 • har kunnskap om hvordan fysisk aktiv læring og fysisk aktivitet i skolen bidrar til elevens helhetlige utvikling
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om ulike læringssyn og betydningen av disse for undervisning i kroppsøving

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan legge til rette for og lede læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik, nærmiljøfriluftsliv, svømming og varierte bevegelsesformer
 • kan vurdere elevenes kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter som leik, dans, bruk av natur og nærmiljøfriluftsliv og i idrettsaktivitet med tanke på begynneropplæring og undervisning i kroppsøving
 • kan utforske egne kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • har fått erfaring med vurdering av elevens forutsetninger og måloppnåelse, begrunnelse for vurdering og hvordan man kan legge til rette for elevens egenvurdering
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan gi svømmeopplæring på trinn 1–7 og utføre livreddende førstehjelp samt livberging i vann
 • kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte på hvilken måte kroppsøving bidrar til elevens allmenndanning og helhetlige utvikling
 • kan kommunisere med elever og kolleger om kroppsøving
 • kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv

Innhold

Kroppsøving 1 tar utgangspunkt i kroppsøving som et lærings- og danningsfag og er tett knyttet til praksisfeltet. Faget vil gi undervisningskompetanse i tilrettelegging for leik i varierte former, bruk av naturen og nærmiljøet, og begynneropplæring i både tradisjonelle og alternative idretts- og bevegelsesaktiviteter. Det legges opp til at studentene gjennom teoretisk og praktisk-metodisk undervisning oppnår faglig kompetanse i å undervise i faget på 1-7.trinn. Undervisningen er organisert i følgende temaområder:

Kroppslig læring og fagdidaktikk

Kroppsøving er et lærings- og danningsfag i skolen. For å få en grunnleggende innføring i faget, skal studenten tilegne seg kunnskap om kroppslig læring og danning, og reflektere omkring kroppsøvingsfagets formål, egenart og ulike syn på hvordan man legitimerer faget. Mye av fagdidaktikken bygger på en praktisk-metodisk tilnærming, og er integrert i de ulike lek, idretts- og bevegelsesaktivitetene. Undervisningen har også en del knyttet til fagdidaktisk metode og teori for å sikre en god forståelse for de avveininger som ligger til grunn for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og elevers læring i faget. Studenten vil få kunnskap om vurdering og ulike vurderingsformer, bli introdusert for nyere læringsstrategier for å fremme motivasjon og bevegelsesglede, og få innsikt i hvordan kroppsøvingsfaget kan bidra til positiv selvforståelse hos elever.

Leik, idretts- og bevegelsesaktiviteter og friluftsliv i ulike miljø

Studenten skal få undervisningskompetanse og innføring i en rekke ulike idretts- og bevegelsesaktiviteter, leiker og dans, samt bli introdusert for tidsaktuelle bevegelsesformer som er relevante for 1-7. trinn. Aktiviteter knyttet til natur- og nærmiljøet som arena for å oppnå ulike læringsmål i kroppsøving står sentralt. Det legges opp til at studenten skal oppnå tilstrekkelig praktisk-metodisk kompetanse til å kunne gi svømmeopplæring på trinn 1-7 og utføre livreddende førstehjelp og livberging i vann. Det settes søkelys på at studentene skal utvikle egen kompetanse på å vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø.

Vekst, utvikling og motorikk

Studenten skal tilegne seg kunnskap om fysisk vekst og utvikling og motorikk som skal sikre en grunnleggende forståelse for elevenes forutsetninger for kroppslig læring. Videre vil studenten få kunnskap om aldersspesifikke forhold knyttet til vekst og utvikling, motorisk læring og utvikling og fysisk aktivitet med et spesifikt fokus på 1-7. trinn. Dette omfatter både de utviklingsmessige kroppslige, mentale og atferdsmessige prosessene som preger denne aldersgruppen, og som kan påvirke elevenes forutsetninger og grunnlag for læring i faget. Det legges her opp til refleksjon rundt hvordan kroppen som symbol i dagens samfunn kommer til uttrykk i og påvirker de unges fysiske aktivitet og selvforståelse.

Et helhetlig læringsyn

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan et kroppslig og helheltlig læringssyn kan legge grunnlag for undervisning og didaktiske avveininger i kroppsøvingsfaget og andre fag. Studenten vil videre få en innføring i fysisk aktiv læring, og hvordan denne arbeidsmåten bidra til tverrfaglig læring. Videre vil studenten få forståelse for hvordan et slikt læringssyn kan imøtekomme barns vesen og bevegelsesglede på barnetrinnet.

Undervisningen i faget er integrert, forskningsbasert og profesjonsorientert og vil gi studenten en faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse til å arbeide ut fra gjeldende læreplan, samt utvikle faget i framtida og ivareta de kroppslige dimensjonene ved det å være menneske.

Arbeids- og undervisningsformer

Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk-metodisk tilnærming. Gjennom aktiviteter innendørs og utendørs, der ekskursjoner inngår, vil studenten få prøve seg i ulike bevegelsesaktiviteter og i variert undervisning i kroppsøving.

Videre vil nettbaserte og fysiske forelesninger, seminar og praksis ha en sentral plass i undervisningen. Det legges til rette for studentstyrte undervisningsopplegg, hvor studentene jobber praktisk og teoretisk med lærestoffet, og hvor skriftlig redegjørelse i tillegg til gjennomføring av opplegget i studentgruppa inngår.

Arbeidsomfang

ca. 900 timer  (praksis kommer utenom)

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

Obligatorisk deltagelse (minst 80 % tilstedeværelse).

I tillegg skal følgende gjennomføres:

Oppgaver

 • Studentene skal skrive en grupperapport fra en av turene.
 • Studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere en kroppsøvingstime med en gitt aktivitetsform. Det skal leveres et skriftlig arbeid knyttet til dette.
 • Studenten skal planlegge og gjennomføre et muntlig fremlegg på fagseminar med utgangspunkt i pensumlitteratur.

Ekskursjoner
Konstruktiv deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av to overnattingsturer ut fra gitte vurderingskriterier. I særskilte tilfeller med «gyldig» fravær vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning/læringsarbeid

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplan for faget ved studiestart. Ved ikke-godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Praktisk-metodisk eksamen med planlegging og gjennomføring av et undervisningsopplegg og muntlig vurdering av oppnådd læringsutbytte

Tillatte hjelpemidler

Gjeldende læreplan for grunnskolen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk metodisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.
Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Det henvises til plan for praksisstudiet.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for utgifter til ekskursjon og forbruksmateriell. Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å gjennomføre faget.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Brattenborg, S. og Engebretsen, B. (2021). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. 4.utg. Cappelen Akademisk: Oslo (221 s.)

*Boge, A. (2017). Skolen i møte med aktive 6-åringer. I: Lyngsnes, K & Rismark, M. (red.). Didaktisk praksis 1-7-trinn. s. 75-89. Gyldendal akademisk: Oslo

*Elvebakk, Lisbeth; Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin (2018). Kroppen på Instagram -Ungdoms refleksjoner rundt kroppsideal og kroppspress. Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie (Red.). Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. 5. s. 81-106. Cappelen Damm Akademisk.

Evensen, K. (2020). Vurdering i kroppsøving. Universitetsforlaget: Oslo (171 s.)

Fjørtoft, I., Kjønniksen, L. og Støa, E. (2018). Barn- unge og fysisk aktivitet. Operasjonalisering av anbefalingene om fysisk aktivitet og stillesitting for barn og unge i alderen 0-18 år. Universitet i Sørøst-Norge. Hentet fra: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2578038

*Jacobsen A., M. (2012). Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving. Idrottsforum: 1-16.

Jensen, M. & Osnes, H. (2009). Kroppen i leik og læring. Fagbokforlaget: Oslo (kap. 3-6)

Gjølme, E (red.) (2020). Utendørs svømme- og livredningsopplæring. Universitetsforlaget: Oslo (168 s.)

Kvikstad, Ingvild (red.) (2016). Motorikk I et didaktisk perspektiv. Gyldendal Norsk Forlag (kap. 1-2, 4-7, 9-10).

*Ommundsen, Y. (2016). Psykologisk læringsklima i kroppsøving og idrett. I: Sigmundsson, H. og Ingebrigtsen, J., E. Idrettspedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. s. 47-65.

*Ommundsen Y. (2013) Fysisk-motorisk ferdighet gjennom kroppsøving–et viktig bidrag til elevenes allmenndanning og læring i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift; 2; 155–166.

Standal, F., Ø. og Rugseth, G. (red.) (2021). Inkluderende kroppsøving. 2 utg. Cappelen Damm Akademisk: Oslo (kap. 1-2, 4-6)

Utdanningsdirektoratet (2019). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet fra: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del

Utdanningdirektoratet (2020a). Læreplan i kroppsøving (KR001-05). Hentet fra: https://www.udir.no/lk20/kro01-05

*Vingdal, I. M. (2018). Lærende kropp i endring. I: Michaelsen, E & Palm, K (red.) Den viktige begynneropplæringen: en forskningsbasert tilnærming. s. 33-57. Universitetsforlaget

Vingdal I M (2014) Fysisk aktiv læring. Oslo: Gyldendal. (utvalgte kapittel)

Vinje, E. (red.) (2021). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Cappelen Akademisk: Oslo (1-2, 6-9)

Østern, T., Bjerke, Ø., Engelsrud, G. & Sørum, A. (red.) (2020). Kroppslig læring: perspektiver og praksis. Universitetsforlaget: Oslo

Østrem, K. (2021). Nærmiljøfriluftsliv i skolen. Cappelen Akademisk: Oslo (302 s.)

Øvrevik, Geir (red.) (2019). Aktivitetslære i kroppsøving. En fagdidaktisk grunnbok. Cappelen Akademisk: Oslo (544 s.)

Artikler og kapittel merket med * blir delt ut / tilgjengelig i kompendium