MGL1KØ101 Kroppsøving 1 1-7

Alle versjoner:
MGL1KØ101 (2024—2025)
MGL1KØ101 (2023—2024)
MGL1KØ101 (2022—2023)
MGL1KØ101 (2021—2022)
MGL1KØ101 (2019—2020)

Emnekode: MGL1KØ101

Emnenavn: Kroppsøving 1 1-7

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7.

Innledning

I Kroppsøving 1 får studenten grunnleggende kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike bevegelsesmiljø som er relevant for trinn 1–7. Kroppsøving som en del av begynneropplæringen og fagets særlige ansvar for bevegelse og allsidig kroppslig læring i skolen vektlegges.

Undervisningen i faget er forskningsbasert og profesjonsorientert og vil gi studenten faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse til å arbeide ut fra gjeldende læreplan, samt utvikle faget i framtiden og ivareta de kroppslige dimensjonene ved det å være menneske.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering, samt forbindelse til andre skolefag
 • har kunnskap om måter å fremme bevegelsesglede og motivasjon i og for kroppsøvingsfaget
 • har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og evaluering av egen praksis i kroppsøving
 • har kunnskap om vurdering og ulike vurderingsformer i kroppsøving på trinn 1–7
 • har kunnskap om leik og bevegelsesaktiviteter i barns oppvekst
 • har kunnskap om kroppslig læring hos elever
 • har kunnskap om motorisk læring og utvikling, og fysisk vekst og utvikling hos eleven på trinn 1–7
 • har kunnskap om hvordan fysisk aktiv læring og fysisk aktivitet i skolen bidrar til elevens helhetlige utvikling
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om ulike læringssyn og betydningen av disse for undervisning i kroppsøving

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan legge til rette for og lede læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik, nærmiljøfriluftsliv, svømming og varierte bevegelsesformer
 • kan vurdere elevenes kroppslige læringsprosess og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter som leik, dans, naturferdsel og nærmiljøfriluftsliv og i idrettsaktivitet med tanke på begynneropplæring og undervisning i kroppsøving
 • kan utforske egne kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • har fått erfaring med vurdering av elevens forutsetninger og måloppnåelse, begrunnelse for vurdering og hvordan man kan legge til rette for elevens egenvurdering
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan gi svømmeopplæring på trinn 1–7 og utføre livreddende førstehjelp og livberging i vann
 • kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte på hvilken måte kroppsøving bidrar til elevens kroppslige danningsprosess og helhetlige utvikling
 • kan kommunisere med elever og kolleger om kroppsøving
 • kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv

Innhold

Kroppsøving 1 tar utgangspunkt i kroppsøving som et lærings- og danningsfag og er tett knyttet til praksisfeltet. Faget vil gi undervisningskompetanse i tilrettelegging for leik i varierte former, naturferdsel og nærmiljøfriluftsliv, og begynneropplæring i både tradisjonelle og alternative idretts- og bevegelsesaktiviteter. Det legges opp til at studentene gjennom teoretisk og praktisk-metodisk undervisning oppnår faglig kompetanse i å undervise i faget på 1-7.trinn. Undervisningen er organisert i følgende temaområder:

Kroppslig læring, vurdering og fagdidaktikk

Kroppsøving er et lærings- og danningsfag i skolen. For å få en grunnleggende innføring i faget, skal studenten tilegne seg kunnskap om kroppslig læring og danning, og reflektere rundt kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering. Mye av fagdidaktikken bygger på en praktisk-metodisk tilnærming, og er integrert i de ulike leik, idretts- og bevegelsesaktivitetene. Undervisningen vil også omhandle fagdidaktisk teori og undervisningsmetoder for å sikre en god forståelse for de avveininger som ligger til grunn for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og elevers læring i faget. Studenten vil få kunnskap om vurdering og ulike vurderingsformer, og bli introdusert for hvordan man kan skape og fremme motivasjon og bevegelsesglede hos elever i kroppsøvingsfaget.

Leik og bevegelsesaktiviteter og nærfriluftsliv i ulike miljø

Studenten skal få undervisningskompetanse og innføring i en rekke ulike leiker, bevegelses- og idrettsaktiviteter, samt bli introdusert for tidsaktuelle bevegelsesformer som er relevante for 1-7. trinn. Aktiviteter knyttet til naturferdsel og nærmiljøet som læringsarena står sentralt. Det legges opp til at studenten skal opparbeide seg en praktisk-metodisk kompetanse innen svømmeopplæring på trinn 1-7, og kunne utføre livreddende førstehjelp og livberging i vann. Det settes videre søkelys på at studentene skal vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø.

Vekst, utvikling og motorikk

Studenten skal tilegne seg kunnskap om fysisk vekst og utvikling, og motorikk, for å få en grunnleggende forståelse for elevenes forutsetninger for kroppslig læring. Studenten vil få kunnskap om aldersspesifikke forhold knyttet til fysisk vekst, modning, motorisk læring og utvikling og fysisk aktivitet med et spesifikt fokus på 1-7. trinn, og hvordan dette påvirker elevenes grunnlag for læring i kroppøvingsfaget. Det legges her opp til refleksjon rundt hvordan kroppen som symbol i dagens samfunn kommer til uttrykk i og påvirker de unges fysiske aktivitet og selvforståelse.

Et helhetlig læringsyn

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan et læringssyn med utgangspunkt i kroppen som helhet kan legge grunnlag for undervisning og didaktiske avveininger i kroppsøvingsfaget og andre fag. Studenten vil videre få en innføring i fysisk aktiv læring som undervisningsmetode, og hvordan denne arbeidsmåten kan bidra til læring og økt fysisk aktivitet. Videre vil studenten få forståelse for hvordan et slikt læringssyn kan imøtekomme barns vesen og bevegelsesglede på barnetrinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk-metodisk tilnærming. Gjennom aktiviteter innendørs og utendørs, der ekskursjoner inngår, vil studenten få prøve seg i ulike bevegelsesaktiviteter og i variert undervisning i kroppsøving.

Videre vil nettbaserte og fysiske forelesninger, seminarer og praktisk-metodisk undervisning ha en sentral plass i undervisningen. Det legges til rette for studentstyrte undervisningsopplegg, hvor studentene jobber praktisk og teoretisk med lærestoffet.

Arbeidsomfang

ca. 900 timer  (praksis kommer utenom)

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

Obligatorisk deltagelse (minst 80 % tilstedeværelse).

 

I tillegg skal følgende gjennomføres:

 

Oppgaver

 • Studentene skal skrive en individuell rapport fra en av turene
 • Studentene skal levere en rapport knyttet til observasjoner i praksis
 • Studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere en kroppsøvingstime med en gitt aktivitetsform. Det skal leveres et skriftlig og digitalt arbeid knyttet til dette.
 • Studenten skal planlegge og gjennomføre et fremlegg på et fagseminar med utgangspunkt i faglitteratur. Presentasjonen gis i form av en podkast, videologg, poster eller annet medium godkjent av faglærer.

Ekskursjoner

 • Konstruktiv deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av to overnattingsturer ut fra gitte vurderingskriterier. Studenten skal på en av turene gjennomføre en oppgave som viser individuelle ferdigheter knyttet til orientering og kartforståelse. I særskilte tilfeller med «gyldig» fravær vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning/læringsarbeid.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplan for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan bli klarert for avsluttende vurdering. Ved ikke-godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.a

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Praktisk-metodisk eksamen som består av tre deler:

 • utarbeidelse av øktplan (skriftlig)
 • gjennomføring av et undervisningsopplegg
 • muntlig høring knyttet til emnets innhold og læringsutbyttebeskrivelser

Tillatte hjelpemidler

Gjeldende læreplan for grunnskolen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk metodisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.
Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Det er anbefalt at studenten planlegger, gjennomfører og evaluerer tre kroppsøvingstimer i løpet av praksisperioden, alene eller sammen med medstudent(er). Se også praksisspesifikke oppgaver under punktet Arbeidskrav. Det henvises ellers til plan for praksisstudiet.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for utgifter til ekskursjon og forbruksmateriell. Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å gjennomføre faget.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.