P321 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv

Alle versjoner:
P321 (2024—2025)
P321 (2023—2024)
P321 (2022—2023)
P321 (2021—2022)
P321 (2020—2021)
P321 (2019—2020)
P321 (2018—2019)

Emnekode: P321

Emnenavn: Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk variant A: Pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Innledning

P321 «Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv» må sees i sammenheng med P320 «Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv», og sammen danner disse emnene et faglig tyngdepunkt for studenter som velger mastergradsvarianten «Pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål».

Formålet for studiet omfatter den personlige tilegnelsen av kunnskaper og moralske holdninger som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Læringsutbytte, i mer konkret forstand, er ment å beskrive det studentene forventes å ha tilegnet seg av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved slutten av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har avansert kunnskap om læreplanteori - med spesiell vekt på

 • grunnlagsspørsmål i læreplanteori aktualisert gjennom tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • utviklingen på det læreplanteoretiske området internasjonalt.
 • resultatene av forskning og utviklingsarbeid knyttet til implementering av nye læreplaner.

Ferdigheter

Studenten har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere læreplanspørsmål med utgangspunkt i

 • grunnlagsspørsmål i læreplanteori aktualisert gjennom tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • utviklingen på det læreplanteoretiske området internasjonalt.
 • resultatene av forskning og utviklingsarbeid knyttet til implementeringen av nye læreplaner.

Generell kompetanse

Studenten kan legge fram forslag til begrunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i

 

 • P321 «Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv»relatert til tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • utviklingen på det læreplanteoretiske området internasjonalt.
 • resultatene av forskning og utviklingsarbeid knyttet til implementering av nye læreplaner.

Innhold

 • Tradisjoner og trender innenfor det læreplanteoretiske området.
 • Sentrale tanker og ideer i norsk læreplanarbeid i etterkrigstida.
 • Danningsidealer og kunnskapssyn.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning blir gitt gjennom forelesninger med samtaler og diskusjoner i grupper og plenum og seminarer. Det blir gitt tilbud om seminar i oppgaveskriving, og i arbeidet med den skriftlige hjemmeoppgaven vil det legges til rette for prosessorienterte arbeidsformer. I et eget veiledningshefte er det gitt utdypende retningslinjer for arbeidet med semesteroppgaven. Undervisningen vil kunne veksle mellom ukentlig undervisning, perioder for selvstudium, kollokvier og oppgaveseminarer. En vil stimulere til arbeid i kollokviegrupper. Før undervisningsstart vil det bli utarbeidet en oversikt over hvilke deltema som blir drøftet spesielt i undervisningen, og hvilke deltema studentene må arbeide med uten eller med mindre støtte i den organiserte undervisningen.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før framstilling til eksamen:

 • Studenten legger opp 200 sider selvvalgt pensum knyttet til semesteroppgaven.

Faglærer godkjenner selvvalgt pensum.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Semesteroppgave på 5000 ord.
 • Justerende muntlig eksamen.

Muntlig eksamen tar utgangspunkt i alle deler av emnet. Muntlig eksamen kan justere karakteren på semesteroppgaven med en karakter (jfr. NLA Høgskolens forskrift § 48)

Tillatte hjelpemidler

På semesteroppgaven: Alle.

På muntlig: Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

P320 og P321 kan tas samme semester. Hvis emnene tas i forskjellige semester, starter man med P320.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng mot P301 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Ca. 850 sider fastlagt pensum 200 sider valgfritt pensum knyttet til arbeidet med semesteroppgaven.

*Brossard Børhaug, F. (2013). Conflicting anti-racist values in Norwegian and French civic education: To what extent can the curriculum discourses empower minority youth? In: G. Gudmundsson, D. Jr. Beach & V. Vestel (eds.), Youth and Marginalisation: Young People from Immigrant Families in Scandinavia (pp. 105-131). London: Tufnell Press. (26 s.)

Brossard Børhaug, F. og Helleve I. (red.) (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis.  Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 8-10 (50 s.)

Fullan, M. (2014) Å dra i samme retning. Oslo: Kommuneforlaget. (120 s.)

Hargreaves, A. & M. Fullan (2014) Arbeidskultur for bedre læring i alle skoler. Oslo: Kommuneforlaget. Kap 5-7 (101 s.)

Hilt, L. (2016) They don't know what it means to be a student: inclusion and exclusion in the nexus between 'global' and 'local'. I Policy Futures in Education. DOI: 10.1177/1478210316645015 (20 s.). http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/12691/Policy%20Futures%20in%20Education-2016-Hilt-666-86.pdf?sequence=4&isAllowed=y

McNeil, J.D. (2009). Contemporary curriculum in thought and action. Hoboken, N.J.: Wiley Jossey-Bass Education. Kap. 1-4. (101 sider).

Røvik, K.A. m.fl. (red.). (2014) Reformideer i norsk skole. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 1-2, 4-5,7-8, 12-13,15. (210 s.)

Vedøy, G. (2017). Ledelse i og av flerkulturelle skoler. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 5-9.  (103 s.)

STUDENTER SOM VIL HA BARNEHAGE-FOKUS VELGER DETTE:

Ertesvåg, S. K. og Roland P. (2012). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Oslo: Gyldendal, s. 13-178 (165 s.)

Meld. St. 19 (2015-2016). Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen. (84 s). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/

STUDENTER SOM VIL HA SKOLE-FOKUS VELGER DETTE:

Ertesvåg, S.K. (2012). Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal, s. 13-170 (157 s.)

Meld. St. 28 (2015-2016). Fag - Fordypning - Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet (75 s.). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla