P321 Læreplan, verdier, og samfunn

Alle versjoner:
P321 (2024—2025)
P321 (2023—2024)
P321 (2022—2023)
P321 (2021—2022)
P321 (2020—2021)
P321 (2019—2020)
P321 (2018—2019)

Emnekode: P321

Emnenavn: Læreplan, verdier, og samfunn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Anbefalte forkunnskaper

P302 og P303.

Hvis P320 og P321 tas i forskjellige semestre, så skal P320 tas først.

P320 og P321 kan tas i samme semester.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Innledning

I emnet P321 jobber vi med allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål knyttet til læreplanen, både i nasjonal og global sammenheng. Vi reflekterer over hvilke verdier og holdninger vi ønsker å videreformidle til neste generasjon, og vi ser på hvordan læreplanen og skolen kan imøtekomme globale utfordringer. Sentralt i disse refleksjonene er begreper som didaktikk, læring, og Bildung (danning).

P321 trekker inn pedagogisk filosofi og pedagogiske grunnlagsspørsmål fra emnet P302, og setter disse i et læreplanteoretisk perspektiv.

P321 må sees i sammenheng med P320. Sammen danner disse emnene et faglig tyngdepunkt i mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike læreplanteoretiske perspektiv og tilnærminger
 • har dyptgående innsikt i utvalgte allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål knyttet til læreplan, verdisyn, og samfunnsendringer
 • kan anvende kunnskap om pedagogisk filosofi innenfor fagfeltet læreplanteori og didaktikk
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i læreplanteoretisk historie, tradisjoner, og samfunnsmessige betydning,

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevant forskning til å belyse aktuelle problemstillinger innenfor det læreplanteoretiske feltet 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike læreplanperspektiver og danningsideal, og kan anvende disse til å formulere reflekterte faglige argumenter
 • kan drøfte læreplanspørsmål aktualisert gjennom tema fra pedagogisk filosofi og grunnlagsspørsmål
 • kan drøfte læreplanspørsmål aktualisert gjennom samfunnsendringer og globale utfordringer
 • kan gjennomføre en selvstendig, avgrenset litteraturstudie under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker fagterminologi og uttrykksformer innen fagområdene læreplanteori og didaktikk
 • kan anvende kunnskaper innen læreplanteori for å ta stilling til og drøfte allmennpedagogiske grunnproblemer
 • kan formidle og forsvare selvstendig arbeid, både skrifltig og muntlig
 • kan legge fram begrunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet

Innhold

P321 tar for seg grunnlagsspørsmål knyttet læreplanen, og de verdier og holdninger vi ønsker å videreformidle til våre barn. Emnet har spesielt fokus på hvordan læreplanen kan imøtekomme fremtidens globale utfordringer.

Undervisningen i emnet er delt inn i 3 Moduler:

 • Didaktikk og læreplanteori
 • Verdier i opplæringen
 • Samfunn i endring

Sentrale temaer som dekkes i disse modulene er:

 • Didaktikk versus curriculum
 • Sentrale teoretikere innen didaktikk- og læreplantenkning
 • Tverrfaglig tema i læreplanen
 • Barnekonvensjonen, barnerett, og foreldrerett
 • Skolens oppgave i møte med globale utfordringer som: verdipluralisme, flyktningekrise, klimakrise, transhumanisme

Arbeids- og undervisningsformer

P321 er et samlingsbasert emne. Det vil si at studenter møter på to fysiske seminarer i løpet av semesteret, og ellers følger nettbasert undervisning på Canvas.

De fysiske seminarene består blant annet av forelesninger, gruppe-seminarer, og studentpresentasjoner. Hvert seminar består av to 6-timers dager (09:00 - 15:30, inkl. lunsj).

Nettbasert undervisning i Canvas består blant annet av digitale forelesninger, refleksjonsspørsmål knyttet til pensumlitteratur, lenker til relevant ekstern media,

Studenter oppfordres til å danne kollokviegrupper på eget initiativ.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister før studenten kan gå opp til eksamen:

Obligatorisk fremmøte: Fremmøte på de 2 fysiske samlingene (til sammen 4 dager)

Arbeidskrav 1: Innlevering av selvvalgt litteratur som skal inngå i semesteroppgaven. Litteraturlisten må inneholde minst 15 fagfellevurderte artikler, og må godkjennes av faglærer.

Ved ikke godkjent litteraturliste har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet litteraturliste.

Ved fravær opp mot 2 dager, får studenten mulighet å fullføre et alternativt arbeidskrav. Dette må godkjennes av faglærer for å kunne gjøre opp for fravær. Ved fravær på mer enn to dager, må emnet tas på nytt.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Semesteroppgave på 5000 ord (+/- 10%)
 • Justerende muntlig eksamen basert på alle deler av emnet (20-30 minutter).

Muntlig eksamen kan justere karakteren på semesteroppgaven med ett trinn opp eller ned.

Hvis en student får karakteren F på semesteroppgaven, gjennomføres ikke muntlig eksamen. Ved F på muntlig eksamen, må studenten levere inn ny oppgave og gjennomføre ny muntlig eksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

På semesteroppgaven: Alle.

På muntlig eksamen: Egne notater.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

P320 og P321 kan tas samme semester. Hvis emnene tas i forskjellige semester, starter man med P320. Begge emnene må være bestått for å gå videre på P3PRO Prosjektplan

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng mot P301 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.