P321 Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer i pedagogisk virksomhet del 2

Alle versjoner:
P321 (2024—2025)
P321 (2023—2024)
P321 (2022—2023)
P321 (2021—2022)
P321 (2020—2021)
P321 (2019—2020)
P321 (2018—2019)

Emnekode: P321

Emnenavn: Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer i pedagogisk virksomhet del 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Anbefalte forkunnskaper

P302 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 1

P303 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 2

Hvis P320 og P321 tas i forskjellige semestre, så skal P320 tas først. P320 og P321 kan tas i samme semester.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Innledning

P321 Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer i pedagogisk virksomhet del 2 må sees i sammenheng med P320 Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer i pedagogisk virksomhet del 1, og sammen danner disse emnene et faglig tyngdepunkt i mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Formålet for studiet omfatter den personlige tilegnelsen av kunnskaper og moralske holdninger som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Læringsutbytte, i mer konkret forstand, er ment å beskrive det studentene forventes å ha tilegnet seg av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved slutten av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål, - med spesiell vekt på grunnlagsspørsmål i læreplanteori aktualisert gjennom tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har avansert kunnskap om allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål, - med spesiell vekt på utviklingen på det læreplanteoretiske området internasjonalt.
 • har avansert kunnskap om allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål, - med spesiell vekt på resultatene av forskning og utviklingsarbeid knyttet til implementering av nye læreplaner.

Ferdigheter

Studenten

 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere læreplanspørsmål med utgangspunkt i grunnlagsspørsmål i læreplanteori aktualisert gjennom tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere læreplanspørsmål med utgangspunkt i utviklingen på det læreplanteoretiske området internasjonalt.
 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere læreplanspørsmål med utgangspunkt i resultatene av forskning og utviklingsarbeid knyttet til implementeringen av nye læreplaner.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge fram forslag til begrunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i emnebeskrivelsen for P321 Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer i pedagogisk virksomhet del 2, relatert til tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • kan legge fram forslag til begrunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt iutviklingen på det læreplanteoretiske området internasjonalt.
 • kan legge fram forslag til begrunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt iresultatene av forskning og utviklingsarbeid knyttet til implementering av nye læreplaner.

Innhold

 • Tradisjoner og trender innenfor det læreplanteoretiske området.
 • Sentrale tanker og ideer i norsk læreplanarbeid i etterkrigstida.
 • Danningsidealer og kunnskapssyn.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning blir gitt gjennom forelesninger, i disse inngår samtaler og diskusjoner i grupper og plenum, samt i seminarer. Det blir gitt tilbud om seminar i oppgaveskriving, og i arbeidet med den skriftlige hjemmeoppgaven vil det legges til rette for prosessorienterte arbeidsformer. I et eget veiledningshefte er det gitt utdypende retningslinjer for arbeidet med semesteroppgaven. Undervisningen vil kunne veksle mellom ukentlig undervisning, perioder for selvstudium, kollokvier og oppgaveseminarer. Studiet bør også foregå ved arbeid i kollokviegrupper. Deler av litteratur og faglige ressurser for emnet skal studentene arbeide med på selvstendig grunnlag, mens andre deler vil bli presentert og drøftet i den organiserte undervisningen.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være registrert som godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering:

 • Deltakelse på to seminarer
 • 200 sider selvvalgt forskningsbasert faglitteratur som skal inngå i semesteroppgaven skal godkjennes av faglærer innen en fastsatt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Semesteroppgave på 5000 ord. 
 • Justerende muntlig eksamen.

 

Muntlig eksamen tar utgangspunkt i alle deler av emnet.

Muntlig eksamen kan justere karakteren på semesteroppgaven med ett trinn opp eller ned.

Hvis en student får karakteren F på semesteroppgaven, gjennomføres ikke muntlig eksamen. Ved F på muntlig eksamen, må studenten levere inn ny oppgave og gjennomføre ny muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

På semesteroppgaven: Alle.

På muntlig: Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

P320 og P321 kan tas samme semester. Hvis emnene tas i forskjellige semester, starter man med P320. Begge emnene må være bestått for å gå videre på P3PRO Prosjektplan

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng mot P301 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.