P321 Læreplan, verdier, og samfunn

Alle versjoner:
P321 (2024—2025)
P321 (2023—2024)
P321 (2022—2023)
P321 (2021—2022)
P321 (2020—2021)
P321 (2019—2020)
P321 (2018—2019)

Emnekode: P321

Emnenavn: Læreplan, verdier, og samfunn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Anbefalte forkunnskaper

P302 og P303.

Hvis P320 og P321 tas i forskjellige semestre, så skal P320 tas først.

P320 og P321 kan tas i samme semester.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Innledning

I emnet P321 jobber vi med allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål knyttet til læreplanen, både i nasjonal og global sammenheng. Vi ser på hvilke verdier som styrer innholdet og formålet med undervisningen vi gir til barn og unge, og vi reflekterer over hvilke verdier og holdninger vi ønsker å videreformidle til neste generasjon. 

P321 trekker inn pedagogisk filosofi og pedagogiske grunnlagsspørsmål fra emnet P302, og setter disse i et læreplanteoretisk perspektiv.

P321 må sees i sammenheng med P320. Sammen danner disse emnene et faglig tyngdepunkt i mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål, - med spesiell vekt på grunnlagsspørsmål i læreplanteori aktualisert gjennom tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har avansert kunnskap om allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål, - med spesiell vekt på utviklingen på det læreplanteoretiske området internasjonalt.
 • har avansert kunnskap om allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål, - med spesiell vekt på resultatene av forskning og utviklingsarbeid knyttet til implementering av nye læreplaner.

Ferdigheter

Studenten

 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere læreplanspørsmål med utgangspunkt i grunnlagsspørsmål i læreplanteori aktualisert gjennom tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere læreplanspørsmål med utgangspunkt i utviklingen på det læreplanteoretiske området internasjonalt.
 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere læreplanspørsmål med utgangspunkt i resultatene av forskning og utviklingsarbeid knyttet til implementeringen av nye læreplaner.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge fram forslag til begrunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i emnebeskrivelsen for P321, relatert til tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • kan legge fram forslag til begrunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i utviklingen på det læreplanteoretiske området internasjonalt.
 • kan legge fram forslag til begrunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i resultatene av forskning og utviklingsarbeid knyttet til implementering av nye læreplaner.

Innhold

P321 tar for seg ulike spørsmål knyttet til de verdiene som ligger til grunn for læreplaner, både nasjonalt og globalt. 

Sentrale temaer i emnet er:

 • Verdi-basert læreplanteori
 • Global styring av nasjonale læreplaner
 • Teknologi og 'Big Data' i skolen
 • Læreren og den pedagogiske relasjon
 • Anti-rasisme i skolen
 • Etisk bærekraftig utvikling på læreplanen
 • Identitet og tilhørighet 
 • Inkluderende pedagogikk

P321 inneholder i tillegg akademiske seminarer der studenter jobber med avansert litteratursøk, kildekritikk, akademisk oppgaveskriving, og formidling. 

Arbeids- og undervisningsformer

P321 er et samlingsbasert emne. Det vil si at studenter møter på to fysiske seminarer i løpet av semesteret, og ellers følger nettbasert undervisning på Canvas. 

De fysiske seminarene består blant annet av forelesninger, gruppe-seminarer, og studentpresentasjoner. Hvert seminar består av to 6-timers dager (09:00 - 15:30, inkl. lunsj).  

Nettbasert undervisning i Canvas består blant annet av digitale forelesninger, refleksjonsspørsmål knyttet til pensumlitteratur, lenker til relevant ekstern media, og chatterom der studenter kan dele tanker og spørsmål knyttet til emnets innhold.  

Studenter oppfordres til å danne kollokviegrupper på eget initiativ. 

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister før studenten kan gå opp til eksamen: 

Obligatorisk fremmøte: 80% fremmøte  

Arbeidskrav 1: Innlevering av 200 sider selvvalgt forskningsbasert faglitteratur som skal inngå i semesteroppgaven. Litteraturlisten må godkjennes av faglærer. 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet litteraturliste. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Semesteroppgave på 5000 ord (+/- 10%) 
 • Justerende muntlig eksamen basert på alle deler av emnet (20-30 minutter). 

 

Muntlig eksamen kan justere karakteren på semesteroppgaven med ett trinn opp eller ned.

Hvis en student får karakteren F på semesteroppgaven, gjennomføres ikke muntlig eksamen. Ved F på muntlig eksamen, må studenten levere inn ny oppgave og gjennomføre ny muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

På semesteroppgaven: Alle.

På muntlig eksamen: Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

P320 og P321 kan tas samme semester. Hvis emnene tas i forskjellige semester, starter man med P320. Begge emnene må være bestått for å gå videre på P3PRO Prosjektplan

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng mot P301 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.