P3PRO Prosjektplan

Alle versjoner:
P3PRO (2024—2025)
P3PRO (2023—2024)
P3PRO (2022—2023)
P3PRO (2021—2022)
P3PRO (2020—2021)
P3PRO (2019—2020)
P3PRO (2018—2019)
P3PRO (2017—2018)

Emnekode: P3PRO

Emnenavn: Prosjektplan

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått P300 Pedagogiske grunnlagsproblem og pedagogisk forskning. Fullført og bestått spesialiseringsemnet/-ene for mastervariant A, B eller C.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk.

Innledning

-

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om og innsikt i sentrale kvaliteter ved forskningsprosessen i pedagogisk forsking
 • har rimelig oversikt over aktuell faglitteratur innen eget forskningsfelt og har knyttet seg til dette feltet gjennom arbeidet med prosjektplanen 
 • har kunnskap om forskningsetiske dilemma og vitenskapelige grunnlagsspørsmål relevant for eget forskningsområde og prosjekt 
 • har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å vurdere og respondere kritisk og byggende til medstudenters forskningsprosjekt

Ferdigheter:

Studenten

 • kan det mest grunnleggende når det gjelder å presentere og drøfte et forskningsspørsmål og sammenhengen mellom forskningsspørsmål og metode.
 • kan presentere og vurdere aktuelle pedagogiske og vitenskapsteoretiske implikasjoner av forskningsprosjektet sitt
 • har et tilfredsstillende akademisk nivå i forhold til systematikk i skriving og referanser til litteratur.
 • kan delta aktivt og konstruktivt i en faglig samtale om sitt prosjekt og fagområdet prosjektet springer ut fra.  

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan skrive en prosjektplan som er et mulig utgangspunkt for en masteroppgave der forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan har god forskningsmessig kvalitet og er gjennomførbart i løpet av den tiden som er anslått i fremdriftsplanen.

Innhold

Studenten skal utarbeide en prosjektplan (omfang 20 studiepoeng) som skal kunne implementeres i en 40 studiepoengs masteroppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med å skrive prosjektplan er et tidkrevende og forpliktende faglig opplegg. Det anbefales at arbeidet med prosjektplanen startes opp så tidlig som mulig, gjerne på slutten av andre semester i masterstudiet, etter fullføring av spesialiseringsemnene. 

Undervisningen foregår i forelesninger, seminarer og gruppeveiledninger.

Studenten skal lese og kommentere enkelte medstudenters utkast til prosjektplan både skriftlig og muntlig.

Utkast til prosjektplanen skal leveres inn i to omganger. Veileder gir respons på innleverte utkast. Begge innleveringene må være vurdert til godkjent før innlevering til vurdering. Innlevering av første utkast til prosjektplan er vanligvis i midten av august.

Prosjektplan kan skrives individuelt eller to studenter sammen. Dersom studenter skriver prosjektplan sammen skal også masteroppgaven skrives sammen.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

Obligatorisk deltakelse på 1 dagsseminar seminarer og 2 gruppeveiledninger.

 • Obligatorisk innlevering i 2 omganger, innen fastsatte frister.
 • Obligatorisk arbeid med medstudents innlevering. Dette innebærer å lese arbeidet, kommentere skriftlig, og å kommentere og diskutere muntlig i gruppeveiledningen.
 • I referanselisten for prosjektplanen skal selvvalgt kjernelitteratur fremgå. Denne litteraturen skal godkjennes av gruppeveileder.

Dersom studenten velger ikke å levere prosjektplan til vurdering i samme semesteret som undervisningen for P3PRO gjennomføres, må likevel arbeidskravene for emnet P3PRO oppfylles. Innlevering av prosjektplanen til vurdering skjer da i det påfølgende semesteret, til fastsatt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Innlevering av prosjektplan. Vurderes til Bestått/ikke bestått.
 • Faglig samtale. Gjennomføres ved bestått prosjektplan. Den faglige samtalen drøfter styrker/svakheter i prosjektplanen og muligheter videre for masteravhandlingen.

Ved vurdering til Ikke-bestått kan studenten levere ny prosjektplan. Dette kan tidligst skje i påfølgende semester. Det forutsettes at planen blir gjennomarbeidet under veiledning før den leveres på nytt.

Kravet for å få Bestått som avsluttende vurdering er at prosjektplanen er vurdert til bestått, og at faglig samtale er gjennomført.

Tillatte hjelpemidler

Prosjektplan:  Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Emnet må være vurdert til Bestått for å kunne fortsette på PMAS. Bestått P3PRO legger også grunnlag for tildeling av veileder for arbeidet med masteravhandlingen.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. Studenter og veiledere evaluerer opplegget underveis, og etter at det er gjennomført.

Andre bestemmelser

Masteroppgaven kan tidligst leveres i semesteret etter at prosjektplanen er bestått.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Prosjektplanen er basert på selvvalgt litteratur, kjernelitteratur på ca. 700 sider.

 

Studentene velger litteratur til prosjektplanen i samarbeid med gruppeveiledere og andre lærere. Grunnlaget for valget kan være anbefalt litteratur fra emneansvarlige i spesialiseringsemnene på masterprogrammet, og/eller fra gruppeveilederne på P3PRO. Referanselisten i prosjektplanen skal inkludere den selvvalgte litteraturen. Den selvvalgte kjernelitteraturen på 700 sider skal godkjennes av gruppeveileder før prosjektplanen leveres inn til vurdering.

 

Bibliografi:

Annen litteratur og eventuelt annet materiale som ikke er referert til i prosjektplanen, men som studenten anser som relevant for masteroppgaven, skal inkluderes i en egen, separat liste som plasseres etter referanselisten i prosjektplanen under tittelen `bibliografi–.