P3PRO Prosjektplan

Alle versjoner:
P3PRO (2024—2025)
P3PRO (2023—2024)
P3PRO (2022—2023)
P3PRO (2021—2022)
P3PRO (2020—2021)
P3PRO (2019—2020)
P3PRO (2018—2019)
P3PRO (2017—2018)

Emnekode: P3PRO

Emnenavn: Prosjektplan

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått P300 Pedagogiske grunnlagsproblem og pedagogisk forskning. Fullført og bestått spesialiseringsemnet/-ene for mastervariant A, B eller C.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om og innsikt i sentrale kvaliteter ved forskningsprosessen i pedagogisk forsking
 • har rimelig oversikt over aktuell faglitteratur innen eget forskningsfelt og har knyttet seg til dette feltet gjennom arbeidet med prosjektplanen 
 • har kunnskap om forskningsetiske dilemma og vitenskapelige grunnlagsspørsmål relevant for eget forskningsområde og prosjekt 
 • har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å vurdere og respondere kritisk og byggende til medstudenters forskningsprosjekt

Ferdigheter:

Studenten

 • kan det mest grunnleggende når det gjelder å presentere og drøfte et forskningsspørsmål og sammenhengen mellom forskningsspørsmål og metode.
 • kan presentere og vurdere aktuelle pedagogiske og vitenskapsteoretiske implikasjoner av forskningsprosjektet sitt
 • har et tilfredsstillende akademisk nivå i forhold til systematikk i skriving og referanser til litteratur.
 • kan delta aktivt og konstruktivt i en faglig samtale om sitt prosjekt og fagområdet prosjektet springer ut fra.  

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan skrive en prosjektplan som er et mulig utgangspunkt for en masteroppgave der forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan har god forskningsmessig kvalitet og er gjennomførbart i løpet av den tiden som er anslått i fremdriftsplanen.

Innhold

Studenten skal utarbeide en prosjektplan (omfang 20 studiepoeng) som skal kunne implementeres i en 40 studiepoengs masteroppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med å skrive prosjektplan er et tidkrevende og forpliktende faglig opplegg. Det anbefales at arbeidet med prosjektplanen startes opp så tidlig som mulig, gjerne på slutten av andre semester i masterstudiet, etter fullføring av spesialiseringsemnene. 

Undervisningen foregår i forelesninger, seminarer og gruppeveiledninger.

Studenten skal lese og kommentere enkelte medstudenters utkast til prosjektplan både skriftlig og muntlig.

Utkast til prosjektplanen skal leveres inn i to omganger. Veileder gir respons på innleverte utkast. Begge innleveringene må være vurdert til godkjent før innlevering til vurdering. Innlevering av første utkast til prosjektplan er vanligvis i midten av august.

Prosjektplan kan skrives individuelt eller to studenter sammen. Dersom studenter skriver prosjektplan sammen skal også masteroppgaven skrives sammen.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltakelse på 1 dagsseminar seminarer og 2 gruppeveiledninger.
 • Obligatorisk innlevering i 2 omganger, innen fastsatte frister.
 • Obligatorisk arbeid med medstudents innlevering. Dette innebærer å lese arbeidet, kommentere skriftlig, og å kommentere og diskutere muntlig i gruppeveiledningen.
 • I referanselisten for prosjektplanen skal selvvalgt kjernelitteratur fremgå. Denne litteraturen skal godkjennes av gruppeveileder.

Dersom studenten velger ikke å levere prosjektplan til vurdering i samme semesteret som undervisningen for P3PRO gjennomføres, må likevel arbeidskravene for emnet P3PRO oppfylles. Innlevering av prosjektplanen til vurdering skjer da i det påfølgende semesteret, til fastsatt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Innlevering av prosjektplan. Vurderes til Bestått/ikke bestått.
 • Faglig samtale. Gjennomføres ved bestått prosjektplan. Den faglige samtalen drøfter styrker/svakheter i prosjektplanen og muligheter videre for masteravhandlingen.

Ved vurdering til Ikke-bestått kan studenten levere ny prosjektplan. Dette kan tidligst skje i påfølgende semester. Det forutsettes at planen blir gjennomarbeidet under veiledning før den leveres på nytt.

Kravet for å få Bestått som avsluttende vurdering er at prosjektplanen er vurdert til bestått, og at faglig samtale er gjennomført.

Tillatte hjelpemidler

Prosjektplan:  Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Emnet må være vurdert til Bestått for å kunne fortsette på PMAS. Bestått P3PRO legger også grunnlag for tildeling av veileder for arbeidet med masteravhandlingen.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. Studenter og veiledere evaluerer opplegget underveis, og etter at det er gjennomført.

Andre bestemmelser

Masteroppgaven kan tidligst leveres i semesteret etter at prosjektplanen er bestått.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Prosjektplanen er basert på selvvalgt litteratur, kjernelitteratur på ca. 700 sider.

 

Studentene velger litteratur til prosjektplanen i samarbeid med gruppeveiledere og andre lærere. Grunnlaget for valget kan være anbefalt litteratur fra emneansvarlige i spesialiseringsemnene på masterprogrammet, og/eller fra gruppeveilederne på P3PRO. Referanselisten i prosjektplanen skal inkludere den selvvalgte litteraturen. Den selvvalgte kjernelitteraturen på 700 sider skal godkjennes av gruppeveileder før prosjektplanen leveres inn til vurdering.

 

Bibliografi:

Annen litteratur og eventuelt annet materiale som ikke er referert til i prosjektplanen, men som studenten anser som relevant for masteroppgaven, skal inkluderes i en egen, separat liste som plasseres etter referanselisten i prosjektplanen under tittelen "bibliografi".