P3PRO Prosjektplan

Alle versjoner:
P3PRO (2024—2025)
P3PRO (2023—2024)
P3PRO (2022—2023)
P3PRO (2021—2022)
P3PRO (2020—2021)
P3PRO (2019—2020)
P3PRO (2018—2019)
P3PRO (2017—2018)

Emnekode: P3PRO

Emnenavn: Prosjektplan

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått P302 Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning og P303 Pedagogisk forskningsmetode og metodologi - 30 stp, og fullført og bestått spesialiseringsemnene for mastervariant A, B eller C - 30 stp.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk.

Innledning

Studiet gir 20 studiepoeng i pedagogikk. Emnet gir mer avansert kunnskap og ferdigheter som kreves for å planlegge og utføre et akademisk forskningsprosjekt på masternivå. Dette handler, blant annet, om hvordan formulere et godt forskningsspørsmål, hvordan velge en passende forskningsmetode, og hvordan kommunisere en prosjektplan på en profesjonell og akademisk måte.

 

Studiet skal fremme akademisk kompetanse og en selvstendig sannhetssøkende holdning som innebærer å være ærlig om eget engasjement, være åpen for å gjøre nye erfaringer, stille ekte og målrettede spørsmål, arbeide metodisk og nøyaktig, være kreativ, og våge å sette egne fordommer på spill.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om og innsikt i sentrale aspekter ved forskningsprosessen i pedagogisk forsking.
 • har rimelig oversikt over aktuell faglitteratur innen eget forskningsfelt gjennom arbeidet med prosjektplanen.
 • har kunnskap om forskningsetiske dilemma og vitenskapelige grunnlagsspørsmål relevant til eget forskningsområde.
 • har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å vurdere og respondere kritisk og byggende til medstudenters forskningsprosjekt.

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan formulere et godt forskningsspørsmål, med tydelig forankring i fagfeltet.
 • Kan redegjøre for sammenhengen mellom forskningsspørsmål og underspørsmål.
 • Kan redegjøre for sammenhengen mellom forskningsspørsmål og forskningsmetode.
 • kan presentere og vurdere aktuelle pedagogiske og vitenskapsteoretiske implikasjoner av forskningsprosjektet sitt.
 • kan delta aktivt og konstruktivt i en faglig samtale om sitt prosjekt, og fagområdet prosjektet springer ut fra.  

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan skrive en prosjektplan som er et mulig utgangspunkt for en masteroppgave der forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan har god forskningsmessig kvalitet, og er gjennomførbar i løpet av den tiden som er anslått i fremdriftsplanen.

Innhold

Studenten skal utarbeide en prosjektplan på 5000 ord +/- 10% (omfang 20 studiepoeng) (P3PRO) som skal kunne implementeres i en 40 studiepoengs masteroppgave (PMAS).

Arbeids- og undervisningsformer

P3Pro er et samlingsbasert emne. Det vil si at studenter møter på to obligatoriske fysiske samlinger i løpet av semesteret, og ellers følger nettbasert undervisning på Canvas. Hver samling består av to 6-timers dager.

 

Undervisningen organiseres som, blant annet, obligatoriske samlinger med forelesninger, seminarer/workshoper, individuell og/eller gruppeveiledninger, og individuelt og/eller gruppearbeid. Det legges også opp til at studentene kobles sammen i basisgrupper.

 

Studenten skal levere inn to utkast. Veileder gir respons på innleverte utkast. Innlevering av første utkast er vanligvis i midten eller slutten av august.

 

Studenten skal lese og kommentere enkelte medstudenters utkast til prosjektplan både skriftlig og muntlig.

 

Arbeidet med å skrive prosjektplan er et tidkrevende og forpliktende faglig opplegg. Det anbefales at arbeidet med prosjektplanen startes opp så tidlig som mulig, gjerne på slutten av andre semester i masterstudiet, etter fullføring av spesialiseringsemnene.

 

Dersom to studenter ønsker å skrive prosjektplan sammen må de ta kontakt med emneansvarlig så snart som mulig i starten av P3Pro-semesteret. Emneansvarlig kan godkjenne eller avvise samarbeidet. Dersom det blir avvist må studentene skrive individuelle prosjektplaner. Merk at studentene som skriver masteroppgave sammen må fullføre individuell muntlig eksamen etter innlevering av masteroppgaven.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer.

Arbeidskrav

 • Deltakelse på to obligatoriske samlinger (Minimum 80% frammøte).
 • Godkjenning av utkast til litteraturgjennomgang.
 • Godkjenning av utkast til prosjektplan.
 • Obligatorisk arbeid med medstudents innlevering (utkast til prosjektplan). Dette innebærer å lese arbeidet, kommentere skriftlig, og å kommentere og diskutere muntlig i gruppeveiledningen.

 

Dersom studenten velger ikke å levere prosjektplan til vurdering i samme semesteret som undervisningen for P3PRO gjennomføres, må likevel arbeidskravene for emnet P3PRO oppfylles i det semesteret emnet undervises. Innlevering av prosjektplanen til vurdering skjer da i det påfølgende semesteret, til fastsatt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Prosjektplan: Vurderes til bestått/ikke bestått.

 

Faglig samtale gjennomføres etter vurdering. De som har bestått, får tilbakemelding om styrker/svakheter i prosjektplanen og muligheter videre for masteravhandlingen. De som ikke har bestått, får tilbakemelding om styrker/svakheter og hvordan forbedre for levering påfølgende semester.

 

Ved vurdering til Ikke-bestått kan studenten levere ny prosjektplan. Dette kan tidligst skje i påfølgende semester. Det forutsettes at planen blir gjennomarbeidet under veiledning før den leveres på nytt.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Prosjektplan:  Alle

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Progresjonskrav

Emnet må være vurdert til Bestått for å kunne fortsette på PMAS. Bestått P3PRO legger også grunnlag for tildeling av veileder for arbeidet med masteroppgaven.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. Studenter og veiledere evaluerer opplegget underveis, og etter at det er gjennomført.

Andre bestemmelser

Masteroppgaven kan tidligst leveres i påfølgende semester etter at prosjektplanen er bestått.

Tilbys som enkeltemne

Nei.