P3PRO Prosjektplan til masteroppgave

Alle versjoner:
P3PRO (2024—2025)
P3PRO (2023—2024)
P3PRO (2022—2023)
P3PRO (2021—2022)
P3PRO (2020—2021)
P3PRO (2019—2020)
P3PRO (2018—2019)
P3PRO (2017—2018)

Emnekode: P3PRO

Emnenavn: Prosjektplan til masteroppgave

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått

 • P302 Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning og P303 Pedagogisk forskningsmetode og metodologi - 30 stp, og
 • spesialiseringsemnene for mastervariant A, B eller C - 30 stp.

Anbefalte forkunnskaper

 • APA 7
 • Akademisk skriving

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk.

Innledning

Studiet gir 20 studiepoeng i pedagogikk. Emnet gir mer avansert kunnskap og ferdigheter som kreves for å planlegge og utføre et akademisk forskningsprosjekt på masternivå. Dette handler, blant annet, om hvordan formulere en god problemstilling/et godt forskningsspørsmål, hvordan velge en passende forskningsmetode, og hvordan kommunisere en prosjektplan på en profesjonell og akademisk måte.

Studiet skal fremme akademisk kompetanse og en selvstendig sannhetssøkende holdning som innebærer å være ærlig om eget engasjement, være åpen for å gjøre nye erfaringer, stille ekte og målrettede spørsmål, arbeide metodisk og nøyaktig, være kreativ, og å tørre å utfordre egne fordommer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om og innsikt i sentrale aspekter ved forskningsprosessen i pedagogisk forsking.
 • har rimelig oversikt over aktuell faglitteratur innen eget forskningsfelt gjennom arbeidet med prosjektplanen.
 • har kunnskap om vitenskapelige forskningsetiske dilemmaer og grunnlagstenkning relevant til eget forskningsområde.
 • har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å vurdere og respondere kritisk og oppbyggende til medstudenters forskningsprosjekt.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan formulere en god problemstilling/et godt forskningsspørsmål, med tydelig forankring i fagfeltet.
 • Kan redegjøre for sammenhengen mellom problemstilling/forskningsspørsmål og underspørsmål.
 • Kan redegjøre for sammenhengen mellom forskningsspørsmål og forskningsmetode.
 • kan presentere og vurdere aktuelle pedagogiske og vitenskapsteoretiske implikasjoner knyttet til eget forskningsprosjekt.
 • kan delta aktivt og konstruktivt i samtale om sitt prosjekt i seminargruppe og med veileder, og fagområdet prosjektet springer ut fra.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og vise forståelse, refleksjon og modning i faglig / vitenskapelig sammenheng.
 • Kan utvikle evne til og kan vurdere utfordringer ved kritisk og analytisk tenkning på høyere nivå
 • Kan utvikle evne til konstruktivt og kritisk å vurdere andres forskning
 • Kan utvikle forståelse for og kan vurdere utfordringer ved forskningsetiske problemstillinger i teori og praksis.
 • Kan fordype seg på et avgrenset område innenfor rammen av en prosjektplan.
 • kan utvikle evne til faglig kommunikasjon som tilsvarer krav og kriterier for feltet knyttet til egen prosjektplan.

Innhold

Studenten skal utarbeide en prosjektplan på 5000 ord +/- 10% (omfang 20 studiepoeng) (P3PRO) som skal kunne implementeres i en 40 studiepoengs masteroppgave (PMAS).

Arbeids- og undervisningsformer

P3Pro er et samlingsbasert emne. Det vil si at studenter møter på to obligatoriske fysiske samlinger i løpet av semesteret, og ellers følger nettbasert undervisning på Canvas. Hver samling består av to 6-timers dager.

Undervisningen organiseres som obligatoriske samlinger med forelesninger, seminar/workshop, individuell veiledning og individuelt arbeid.

Studenten leverer inn ett utkast. Masterveileder gir respons på innleverte utkast. Innlevering av første utkast finner sted i begynnelsen av september. Veilederkontrakt for PMAS skrives først etter at studenten har bestått sin prosjektplan i form av eksamen.

Studenten må skrive og oppfylle alle arbeidskrav individuelt, inkludert utkast til prosjektplan. Hvis prosjektplanen blir godkjent på eksamen, kan to studenter skrive selve masteroppgaven (PMAS) sammen dersom de ønsker det.

Studenten forventes å fullføre to nettbaserte undervisningsmoduler på Canvas i forkant av samlingene som en del av obligatorisk undervisning.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer.

Arbeidskrav

 • Forberedelsesnotat
 • Obligatorisk oppmøte (Samling 1 & 2)
 • Presentasjon av foreløpig prosjektplan
 • Refleksjonsnotat
 • Innlevering av utkast til prosjektplan

Dersom studenten velger å levere prosjektplan til vurdering i samme semesteret som undervisningen for P3PRO gjennomføres, må likevel arbeidskravene for emnet P3PRO oppfylles i det semesteret emnet undervises.

Dersom studenten velger å gjennomføre studiet på redusert progresjon (deltid) vil andre datoer gjelde kun for innlevering av utkast til prosjektplan. Disse datoene blir annonsert på Canvas. Ellers må andre arbeidskrav være godkjent i samme semester på lik linje med fulltidsstudenter.

Ved fravær opp mot 2 dager, får studenten mulighet å fullføre et alternativt arbeidskrav. Dette må godkjennes av faglærer for å kunne gjøre opp for fravær.

Ved fravær på mer enn to dager, må emnet tas på nytt.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Prosjektplan: Vurderes til bestått/ikke bestått.

Uavhengig om prosjektplanen vurderes til bestått eller ikke bestått, får studenter tilbakemelding om styrker/svakheter i prosjektplanen og muligheter for videre utvikling av prosjektplanen og masteravhandlingen.

For fulltidsstudenter: Ved vurdering til ikke-bestått kan studenten levere ny prosjektplan innen en måned. Det forutsettes at planen blir gjennomarbeidet under veiledning før den leveres på nytt.

For deltidsstudenter: Ved vurdering til ikke-bestått første innlevering, kan studenten levere ny prosjektplan det påfølgende høstsemesteret.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/Ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Prosjektplan: Alle

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Progresjonskrav

Emnet må være vurdert til Bestått for å kunne fortsette på PMAS. Bestått P3PRO legger også grunnlag for å skrive kontrakt med veileder for arbeidet med masteroppgaven.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. Studenter og veiledere evaluerer opplegget underveis, og etter at det er gjennomført.

Andre bestemmelser

Masteroppgaven kan tidligst leveres i påfølgende semester etter at prosjektplanen er bestått.

Tilbys som enkeltemne

Nei.