KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, KRLE, ÅRSSTUDIUM

Studieprogramkode:
NKRLE
Studieprogramnavn:
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, KRLE, ÅRSSTUDIUM
Kull:
2018 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst

Målgruppe

Studenter som ønsker et studium av kristendom, religion, livssyn og etikk generelt eller et spesielt emne innenfor årsstudiet, med tanke på kvalifisering for tjeneste i skole, hjem og samfunn. Studenter som ønsker å ta en bachelorgrad i religion og kultur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Studiet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk.

Krav om politiattest

Det er krav om politiattest, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6. Dette gjelder for studenter som skal ta emnet Religionsdidaktikk. Dette emnet er obligatorisk for studenter som tar KRLE-studiet som fjerde år i en grunnskolelærer-utdanning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om den historiske bakgrunnen for og utviklingen av jødedom, kristendom og islam i sine ulike retninger
 • har kunnskap om jødiske, kristne og islamske autoritative tekster, deres tilblivelse og tolkningstradisjon
 • har kunnskap om indiske religioner og nyreligiøsitet
 • kjenner til sentrale indiske religiøse tekster fra ulike perioder
 • har kunnskap om aktuelle livssynstradisjoner (med særlig vekt på livssynshumanismen), etikk og filosofisk tenkning
 • har kunnskap om studiet av religion som et sosio-kulturelt og historisk fenomen

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sentrale begreper i arbeid med religionshistoriske tema og problemstillinger
 • kan reflektere over sosiale, historiske og kulturelle prosessers betydning for religiøse uttrykk, lære og praksis i ulike perioder, i ulike deler av verden.
 • kan identifisere og kritisk vurdere ulike livssynsuttrykk og former for etisk standpunkttaking og argumentasjon

 

Generell kompetanse

Studenten

 • bidra til en reflektert faglig samtale om ulike religioners rolle i historien, og i dagens samfunn
 • har grunnleggende forståelse for autoritative teksters betydning i ulike religiøse tradisjoner, kultur og samfunn
 • kan omgås andre etiske og livssynsmessige posisjoner med forståelse og respekt, og kan bidra i aktuelle diskusjoner som berører livssyn og etikk

Studiets oppbygning

Studiet er bygget opp av to obligatoriske emner (hvert på 15 stp.) som undervises om høsten, og fire emner (på 10 stp.) som alle undervises om våren. For å få et fullt årssstudium i KRLE (60 stp.) må man velge tre av de fire emnene som tilbys om våren. For studenter som tar KRLE-studiet som en del av bachelor i Religion og kultur (BAREK), eller vil bruke studiet som grunnlag for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er tre av vår-emnene også obligatoriske (REL114 Indiske religioner og nyreligøsitet, REL113 Religion, kultur og samfunn og REL150 Livssyn og etikk). For studenter som tar årsstudiet som et fjerde år av en grunnskolelærerutdanning (GLU4) må ett av emnene som tas om våren være REL160 Religionsdidaktikk.

 

Emne

Stp/semester

KRLE årsstudium

BAREK

bachelor i religion og kultur

KRLE årsstudium for grunnskolelærer-utdanning,

del 1 og 2 – GLU4

REL111 Jødedom, kristendom og islam

15 stp

Høst

Obligatorisk emne

Obligatorisk emne

GL17KRLE101/ GL5KRLE101

(årsstud. del 1)

Omfatter REL111 og REL112

REL112 Religion, tekst og tolkning

15 stp

Høst

Obligatorisk emne

Obligatorisk emne

REL113

Religion, kultur og samfunn

10 stp

Vår

Valgemne

Obligatorisk emne

Inngår ikke i GLU4, kan tas som tilleggsemne

REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet

10 stp

Vår

Valgemne

Obligatorisk emne

GL17KRLE101/ GL5KRLE101

(årsstud. del 2)

Omfatter

REL114

REL150

REL160

REL150 Livssyn og etikk

10 stp

 

Vår

Valgemne

Obligatorisk emne

REL160 Religionsdidaktikk

10 stp

Vår

Valgemne

Valgemne

 

 

Innhold

Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion for videregående skole, og blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om de store verdensreligionene, men tar også opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger.

 

Studiet skal bidra til å utvikle innsikt i kulturelt mangfold, og respekt for mennesker med ståsted i ulike religioner og livssyn. Samtidig skal årsstudiet i KRLE legge grunnlag for at studentene kan foreta en kritisk refleksjon over ulike livssynsmessige og etiske standpunkt og posisjoner. Gjennom studiet lærer du å analysere religion som et komplekst kulturelt fenomen, og å forstå religionenes betydning for menneskets identitets- og meningsdanning. Studiet gir en innføring i religionsvitenskapelige teorier og begreper, og studentene får innblikk i forskning på religionshistoriske tema og problemstillinger.

 

For å forstå det norske samfunnet er det viktig med inngående kjennskap til kristendommen, dens historie og rolle i samfunnet. Kristendommen har derfor et større fokus i årsstudiet enn de andre religionene, med studier av Bibelen og kristendommen i historie og samtid.

 

Årsstudiet gir også anledning til å arbeide med didaktiske emner knyttet til religions- og livssynsfaget i grunnskolen og på videregående, eller tilsvarende fag på kristne friskoler.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og veiledning (individuelt eller i grupper), selvstudium og arbeid med skriftlige oppgaver.

Eksamen og vurdering

REL111 Jødedom, kristendom og islam: skriftlig eksamen, 6 timer

REL112 Religion, tekst og tolkning: semesteroppgave

REL150 Livssyn og etikk: semesteroppgave og breddetest

REL113 Religion, kultur og samfunn: hjemmeeksamen, 5 dager

REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet: skriftlig eksamen, 6 timer

REL160 Religionsdidaktikk: muntlig eksamen

Praksis

Studiet inneholder noe praksis i forbindelse med valgemnet Religionsdidaktikk, se emneplanen for detaljer.

Videre studier

Årsstudiet i KRLE er første året i bachelorstudiet religion og kultur og kan tas som et fjerde år i grunnskolelærerutdanningen (GLU) eller som fag 2 i et integrert lektorløp. Årsenheten KRLE/religion kvalifiserer for undervisning i skolens KRLE-fag og religionsfaget i videregående skole, og kan brukes som en del av en lærer- eller lektorutdanning i det offentlige og private skoleverket. Studenter som sikter mot en bachelorgrad i religion og kultur bør ta hensyn til hvilken sammensetning graden skal når en bestemmer seg for hvilket valgemne man skal ta i årsstudiet. Studenter som tar dette som en del av grunnskolelærerutdanningen må ta emnet i religionsdidaktikk med praksis. Studenter som sikter seg inn mot undervisning i skolen må etter gjeldende kompetansekrav ha 30 studiepoeng relevant utdanning i et fag for å kunne undervise i grunnskolen (5.-10. klasse) og 60 studiepoeng for å kunne undervise i videregående skole. Studieadministrasjonen gir nærmere informasjon og veiledning om kombinasjoner av emner og planlegging av studieløp.

I tillegg kan årsstudiet enten alene eller i kombinasjon med andre fag kvalifisere for andre yrker og oppgaver i skole og samfunn nasjonalt og internasjonalt, for eksempel kan det inngå i kompetansegrunnlaget for bistandsarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Evaluering

Det vil bli foretatt i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla#

Emneoversikt

 • GL17KRLE101 - KRLE årsstudium for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, del 1 - 30 sp
 • GL17KRLE102 - KRLE årsstudium for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, del 2 - 30 sp
 • GL5KRLE101 - KRLE årsstudium for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, del 1 - 30 sp
 • GL5KRLE102 - KRLE årsstudium for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, del 2 - 30 sp
 • REL111 - Jødedom, kristendom og islam - 15 sp
 • REL112 - Religion, tekst og tolkning - 15 sp
 • REL113 - Religion, kultur og samfunn - 10 sp
 • REL114 - Indiske religioner og nyreligiøsitet - 10 sp
 • REL150 - Livssyn og etikk - 10 sp
 • REL160 - Religionsdidaktikk - 10 sp