KRLE årsstudium, nettbasert

Studieprogramkode:
NKRLE
Studieprogramnavn:
KRLE årsstudium, nettbasert
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb

Med utgangspunkt i NLA Høgskolens verdigrunnlag, formål, samfunnsoppdrag og danningstradisjon skal studiet gi undervisningskompetanse i Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) faget på barne- og ungdomstrinnet, Religion og etikk (RE) i videregående skole og tilsvarende fag i friskoler, og bidra til studentenes selvinnsikt, danning og faglige kunnskap innenfor religions- og livssynsfeltet.

Emnene i nettstudiet KRLE – Kristendom, religion, livssyn og etikk gir undervisningskompetanse i fagene KRLE for grunnskolen (med minst 30 stp) og i Religion og etikk for videregående skole (med 60 stp). Studiet er primært innrettet som en skolerettet videreutdanning i et ekstra undervisningsfag for lærere, men kan også benyttes som del av grunnutdanningen, f.eks. i et lektor-løp eller i bachelorutdanninger der religion inngår. Studiet kan ikke innpasses som del av dagens femårige grunnskolelærerutdanning, men kan tas i tillegg til denne. For å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kreves det lærerutdanning, lektorutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg til studiepoengene i undervisningsfaget. Se Utdanningsdirektoratets (UDIR) regelverk for tilsetting og kompetansekrav for lærere for nærmere informasjon.

Lærere og andre med interesse for innføringsstudier i kristendom, religion, livssyn og etikk.

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk basiskompetanse, gjerne også arbeidserfaring som lærer.

Nei
Nei

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale religioner og livssyn
 • har kunnskap om kristendommens rolle i norsk kulturarv og samfunnsliv
 • kjenner til faglige debatter om roller og vilkår for religion og livssyn i dagens samfunnskontekst
 • har kunnskap om KRLE-fagets faghistorie og fagforståelse
 • kjenner til religionsvitenskapelige grunnbegreper og metoder
 • har kunnskap om ulike metoder og didaktiske tilnærminger til bruk i KRLE/Religion og etikk-faget
 • kjenner til sentrale problemstillinger knyttet til religiøst og livssynsmessig mangfold i samfunnet og i skolen
 • har kunnskap om historiske og vitenskapelige metoder for tolkning av hellige tekster, deres resepsjonshistorie og bruk i religiøse tradisjoner i dag
 • har kunnskap om etikk og menneskesyn i kristen tradisjon og øvrige religioner og livssynstradisjoner
 • har elementær kunnskap om filosofisk tenkning med særlig henblikk på begrunnelse av etiske standpunkter og livssynsposisjoner 

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforske religioner og livssyn med ulike metoder i faglige og didaktiske sammenhenger
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning i religions- og livssynsfag i samsvar med gjeldende planer 
 • kan anvende sin innsikt i religioner og livssynstradisjoner og filosofisk elementærkunnskap til å identifisere, analysere og kritisk vurdere religiøse ytringer og livssynsytringer
 • kan reflektere selvstendig og kritisk rundt hvordan religioner og livssyn inngår i historiske prosesser og samfunnsendringer
 • kan anvende ulike historiske og vitenskapelige metoder på hellige tekster 

Generell kompetanse

Studenten

 • viser forståelse for KRLE-fagets samfunnsmessige og tverrfaglige relevans
 • har kunnskap om yrkesetiske problemstillinger knyttet til å undervise i religions- og livssynsfag
 • kan bidra til en reflektert faglig samtale om ulike religioners og livssynstradisjoners innhold og særpreg, og deres rolle i historien og i dagens samfunn
 • kan omgås ulike etiske, religiøse og livssynsmessige posisjoner med forståelse og respekt 

Det nettbaserte årsstudiet i KRLE er designet med stor grad av fleksibilitet, slik at det kan gjennomføres av lærere og andre som er i jobb, og/eller i kombinasjon med andre studier eller aktiviteter.

Undervisnings- og vurderingsopplegget for emnene plasseres i tre perioder i løpet av studieåret, med oppstart i august, oktober og januar, med varighet ca. 5 mnd (tilsvarende et ordinært studiesemester) før avsluttende vurdering. Emnene som starter i oktober, vil studieadministrativt være registrert med varighet to semester

Emnene tas fortrinnsvis i denne rekkefølgen (heltid):

 • NKRLE801 Religionsdidaktikk og innføring i religionsvitenskap (start august)
 • NKRLE802 Innføring i religioner og livssyn (start august)*
 • NKRLE803 Kristendom i norsk samfunnsliv og kulturarv (start januar)
 • NKRLE804 Kristne og muslimske hellige tekster (start oktober)
 • NKRLE805 Etikk og filosofi (start oktober)
 • NKRLE806 Fordypning i religion og livssyn (start januar)

Dersom studenten ønsker lavere progresjon, kan man f.eks. ta emnene slik over to studieår:

 • NKRLE801 Religionsdidaktikk og innføring i religionsvitenskap (start august)
 • NKRLE802 Innføring i religioner og livssyn (start oktober)*
 • NKRLE803 Kristendom i norsk samfunnsliv og kulturarv (start januar)
 • NKRLE804 Kristne og muslimske hellige tekster (start oktober)
 • NKRLE805 Etikk og filosofi (start oktober)
 • NKRLE806 Fordypning i religion og livssyn (start januar)

* Emnet NKRLE802 er tilgjengelig med oppstart i august og oktober, med avsluttende vurdering i henholdsvis nov/des og mars.

Merk at emnene NKRLE804 og NKRLE806 har bestått NKRLE802 som del av anbefalte forkunnskaper.

Studenter som arbeider i eller sikter mot arbeid med kristendoms-, religions-, livssyns-, og etikkfag i kristne friskoler, kan velge emnet NKRLE807 Kristent livssyn og ulike skolefag - grunnlagsspørsmål og praktiske tilnærmingsmåter som erstatning for NKRLE806.

Studenter som har behov for bare 30 studiepoeng for undervisningskompetanse i KRLE på ungdomstrinnet kan ta dette som enkeltemner. Det anbefales da at studenten tar emnene:

 • NKRLE801 Religionsdidaktikk og innføring i religionsvitenskap (start august)
 • NKRLE802 Innføring i religioner og livssyn (start oktober)
 • NKRLE803 Kristendom i norsk samfunnsliv og kulturarv (start januar).

Flere av emnene i studieprogrammet kan også være relevante

 • NKRLE801 - Religionsdidaktikk og innføring i religionsvitenskap - 10 sp
 • NKRLE802 - Innføring i religioner og livssyn - 10 sp
 • NKRLE803 - Kristendom i norsk samfunnsliv og kulturarv - 10 sp
 • NKRLE804 - Kristne og muslimske hellige skrifter - 10 sp
 • NKRLE805 - Etikk og filosofi - 10 sp
 • NKRLE806 - Fordypning i religioner og livssyn - 10 sp
 • NKRLE807 - Kristent livssyn og ulike skolefag - grunnlagsspørsmål og praktiske tilnærmingsmåter - 10 sp

Studiet gir grunnleggende kunnskap om de viktigste religioner og livssyn, og tar opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger. Studiet gir didaktisk kompetanse knyttet til religions- og livssynsfaget i grunnskolen og på videregående i den offentlige skolen, eller tilsvarende fag på kristne friskoler.

Studiet skal bidra til å utvikle innsikt i kulturelt mangfold, og respekt for mennesker med ståsted i ulike religioner og livssyn. Samtidig skal studiet i KRLE legge grunnlag for at studentene kan foreta en kritisk refleksjon over ulike livssynsmessige og etiske standpunkt og posisjoner. Gjennom studiet lærer analyseres religion som et komplekst kulturelt fenomen, og det søkes forståelse for religionenes betydning for menneskets identitets- og meningsdanning. Studiet gir en innføring i religionsvitenskapelige teorier og begreper, og studentene får innblikk i forskning på religionshistoriske tema og problemstillinger.

For å forstå det norske samfunnet er det viktig med inngående kjennskap til kristendommen, og hvordan kristen tro og tenkning inngår i norsk kulturarv og samfunnsliv. Kristendommen har derfor et større fokus i studiet enn de andre religionene, med studier av Bibelen og kristendommen i historie og samtid.

Studiets arbeids- og undervisningsformer er tilrettelagt for en fleksibel studiehverdag. Undervisning gjøres tilgjengelig som videoforelesninger på NLA Høgskolens nettbaserte digitale læringsplattform. Disse kan studentene i hovedsak arbeide med til de tidspunktene som passer. Studentene vil også få tilgang til materiell som hjelper dem med å strukturere selvstudium av litteratur og arbeid med innleveringer/arbeidskrav og eksamensforberedelse. Noen av emnene har samlinger ved oppstart eller knyttet til arbeidskrav underveis som studentene deltar i som direktesendte nettmøter.
Opptil 1800 timer pr. studieår på heltid. Dette inkluderer selvstudium knyttet til litteratur, videoforelesninger og andre faglige ressurser, organiserte læringsaktiviteter på nett (varierende i omfang og karakter mellom ulike emner, se emnebeskrivelser) og eksamensforberedelser.

Varierte eksamens- og vurderingsformer.

 • NKRLE801 Skriftlige og muntlige arbeidskrav og avsluttende muntlig eksamen.
 • NKRLE802 Skriftlige arbeidskrav og digital skriftlig 5 timers hjemmeeksamen
 • NKRLE803 Oppgaveseminar og skriftlige arbeidskrav, deltagelse i innføringsseminar og avsluttende vurdering som semesteroppgave
 • NKRLE804 Skriftlige arbeidskrav, og mappeevaluering basert på arbeidskravene og muntlig eksamen som avsluttende vurdering
 • NKRLE805 Skriftlige arbeidskrav og semesteroppgave som avsluttende vurdering
 • NKRLE806 To semesteroppgaver som avsluttende vurdering

For nærmere detaljer, se emnebeskrivelsene

Nei

Studiet har Norge som sitt hovedområde for studiet av religioner og livssyn, og norsk skole som sin primære brukskontekst. Fagdiskursen og fagfolkene inngår likevel i en internasjonal sammenheng. Underviserne har erfaring fra internasjonal forskning og kollegasamarbeid i utdanning. Det internasjonale aspektet i studiet kommer til uttrykk bl.a. gjennom bruk av internasjonal litteratur, og læring gjennom innføring i didaktiske opplegg utformet i andre kontekster. I studiet av religions- og livssynsdidaktikk inngår det et komparativt element i forhold til andre lands religions- og livssynsfag. Religion og livssyn som studieobjekter står også alltid i en internasjonal kontekst, særlig når man skal lære om historien bak de aktuelle tros- og livssynsutrykkene.

Det er ikke mulighet for utvekslingsopphold siden studiet er et førsteårsstudium.

KRLE nettstudium kan som helhet eller delvis inngå i ulike bachelorgrader knyttet til kristendomskunnskap/teologi, religion, livssyn og etikk.
Studiet gir undervisningskompetanse i KRLE i grunnskolen, Religion og etikk i videregående skole og tilsvarende fag i friskoler, og kan brukes sammen med en lærer- eller lektorutdanning. Studiet er også relevant i en rekke kontekster i skole, kirke og samfunn der forståelse for religioner og livssyn er viktig.

Undervisningsspråk: Norsk, med innslag av skandinavisk og engelsk.

Eksamensspråk: Norsk. Andre skandinaviske språk eller engelsk etter søknad.

Det vil bli foretatt i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen. Det gjennomføres underveis- og/eller sluttevaluering med studentene i de enkelte emnene og én årlig evaluering på programnivå med utgangspunkt i kvalitetsrapport for emnene.

Det er også mulighet for å gi konkrete tilbakemeldinger gjennom høgskolens Si ifra-system (link).

Studentene må selv ha tilgang til tilfredsstillende datautstyr og programvare. Dette inkluderer kamera og mikrofon i emner med muntlig eksamen, stabil nettforbindelse med god kapasitet og programvare som kan håndtere vanlige filformater.
Se studiets oppbygging.