MASTER I TEOLOGI

Studieprogramkode: MATEO

Studieprogramnavn: MASTER I TEOLOGI

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Bergen

Studiepoeng: 120 poeng

Grad: Mastergrad iht §3, 2 år

Oppstart: Høst

Fører til grad

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden master i teologi

Målgruppe

Studenter som ønsker kvalifikasjon til prestetjeneste i Den norske kirke eller arbeider mot stillinger i andre kirkesamfunn, kristne organisasjoner eller samfunnsinstitusjoner der en klassisk teoretisk teologiutdannelse er relevant, samt kandidater som sikter mot en ph.d- grad innenfor de teologiske disiplinene.

Opptakskrav

Masterstudiet i teologi bygger på avlagt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende med gjennomsnittskarakteren C eller bedre (se studieplan for bachelor i teologi ved NLA Høgskolen). Dette inkluderer:

 • fullført examen philosophicum og examen facultatum, eller tilsvarende
 • minst 90 studiepoeng i kristendom/teologi innenfor bachelorgraden, av disse minst 30 studiepoeng på 200-nivå, som dekker Det gamle testamente, Det nye testamente (deler av dette som grunnspråkbasert kurs i bibelvitenskapelig metode og eksegese), kirke- og teologihistorie og systematisk teologi
 • i tillegg til dette kunnskaper tilsvarende 20 studiepoeng i hvert av emnene bibelhebraisk og nytestamentlig gresk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor de klassiske teologiske hoveddisiplinene Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendommens historie og systematisk teologi (inkl. etikk og religionsfilosofi)
 • har spesialisert innsikt i utvalgte temaområder innenfor de teologiske disiplinene
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk tenkning og problematikk i allmenn og teologisk sammenheng, herunder også hermeneutikk
 • har avansert kunnskap om hvordan ulike kontekster påvirker teologisk virksomhet i dag – på kirke- og samfunnsnivå; nasjonalt og internasjonalt
 • har avansert innsikt i sammenhengen mellom teologisk kunnskap, kirkelig praksis og personlig fromhetsliv
 • har innsikt i hvordan teologisk kunnskap kan anvendes og foredles i møte med ny forskning

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere, kritisere og argumentere for teologiske påstander av historisk-deskriptiv og systematisk-normativ art
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset vitenskapelig arbeid med en teologisk problemstilling med sakssvarende metoder under veiledning og i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • kan anvende ulike hermeneutiske metoder og verktøy i fortolkning av faglige tekster, historiske tekster og hellige tekster
 • kan arbeide med fagstoffet på selvstendig, reflektert og analytisk-kritisk måte
 • kan finne frem til relevante kilder for å løse faglige problemstillinger og benytte kildene på etterrettelig vis

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan skrive fagoppgaver på avansert nivå (Master - 2.syklus)
 • kan delta i den offentlige samtalen om aktuelle teologiske spørsmål og religionens rolle i samfunnet
 • kan formidle innsikter fra sitt selvstendige faglige arbeid i relevante situasjoner og kontekster, både til spesialister og allmennheten
 • kan bidra til faglig nytenkning og innovasjonsprosesser i kirke og samfunn

Innhold

Studiet skal gi kandidatene avansert innsikt i de teologiske hoveddisiplinenes (Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendommens historie og systematisk teologi inkludert etikk og religionsfilosofi) innhold og metode, slik at de blir i stand til å løse teologiske problemer i ulike kontekster på en kunnskapsbasert og reflektert måte. Studiet vektlegger gjennomgående det kulturkritiske aspektet ved teologien som kontekstuelt fag. Gjennom arbeid med vitenskapsteori og forskningsetikk skal studenten også bli i stand til å kunne delta i ulike typer forsknings- og utviklingsprosjekter i forskjellige kontekster. Graden sikter primært mot kirkelig virksomhet som sitt praksisfelt, og den aktuelle praktisk-kirkelige relevansen av innholdet i de ulike emnene vil være et sentralt perspektiv i undervisning og diskusjoner, også i de historiske disiplinene.


Krav til læringsutbytte sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten også den personlige tilegnelsen av kunnskapene og åndelig modning for kirkelig tjeneste. NLA Høgskolen legger til rette for et variert åndelig og gudstjenestelig liv ved høgskolen. Å ta del i dette vil være viktig som personlig forberedelse til eventuell kirkelig tjeneste.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveseminarer, selvstudium.

Eksamen og vurdering

TEOL301: Essay til fordypningstema med presentasjon og hjemmeeksamen

TEOL303: Hjemmeoppgave med oppgaveseminar og muntlig eksamen


TEOL302: Seminarpresentasjon til fordypningstema og hjemmeeksamen

TEOL304: 5 Ukesoppgaver, seminarpresentasjon til fordypningstema og skriftlig eksamen

 

TEOL305: Seminarpresentasjon og skriftlig eksamen

TEOL306: 5 Ukesoppgaver, feltrapport, semesterprosjekt

TEOL340: Hjemmeoppgave og prosjektskisse med seminarfremlegg


TEOL350: Masteroppgave med seminarfremlegg og muntlig eksamen

Praksis

Ingen.

Videre studier

En mastergrad i teologi kvalifiserer til å søke opptak til doktorgradsstudier (ph.d.) i bl.a. teologi.

Relevans

En mastergrad i teologi kvalifiserer for ulike stillinger i Den norske kirke eller andre kirkesamfunn, i de kristne organisasjonene eller i andre sammenhenger i skole og samfunn hvor kunnskap og innsikt i kristen livstolkning og teologi er nødvendig.
Det gjelder bl.a. stillinger som prest (for prestetjeneste i Den norske kirke må graden suppleres med praktisk-teologisk utdanning tatt ved NLA Høgskolen og/eller annen institusjon det foreligger avtale med), kateket (supplert med relevante studier i pedagogikk, formidling eller praktisk teologi), pastor, forsker, lærer, misjonær og forkynner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med innslag av engelsk.

Utveksling og internasjonalisering

Det er mulighet for utvekslingsopphold hos institusjoner NLA Høgskolen har avtale med, f.eks. på Durham University eller Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (se https://www.nla.no/for-studenter/utveksling2/ for nærmere informasjon om tilbud og søknadsprosess). Dette er mest aktuelt i 3. semester. Innpasning av emner fra utvekslingsopphold i graden skal godkjennes av fagmiljøet. Søknad om dette rettes til studieadministrasjonen.

Studentene vil også knytte kontakt med det internasjonale og engelskspråklige studiemiljøet på graden Master in Theology and Ministry gjennom felles undervisning og oppgaveseminarer.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

Studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som heltidstudium over 2 år. Hvert enkelt emne har en selvstendig og avsluttende vurdering, slik at det er mulig å ta studiet over lengre tid dersom studenten ønsker det. Det er også mulig å veksle mellom heltids- og deltidsengasjement i studiet ved å ta enkelte deler av studiet over lengre tid og andre på fulltid.

1.semester

TEOL301 Det gamle testamente: tekst og historie (15 stp)

TEOL303 Kristendommens historie (15 stp)

 

2. semester

TEOL302 Det nye testamente: tekst og tolkning (15 stp)

TEOL304 Systematiske-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk (15 stp)

 

3.semester

TEOL305 Etikk og religionsfilosofi (10 stp)

TEOL306 Leading eccelsial change and growth in a Norwegian context, eller annet relevant emne* (10 stp)

TEOL340 Vitenskapsteori og forberedelse av masteroppgave (10 stp)

 

4.semester

TEOL350 Masteroppgave med seminarfremlegg (30 stp)

 

* Øvrige aktuelle emner i NLA Høgskolens portefølje er bl.a. TAM303 Spirituality and Spiritual Formation (normalt obligatorisk undervisning i vårsemester); LAT101 Innføring i latin og/eller LAT102 Latinske tekster og grammatikk (dersom disse emnene/dette emnet ikke inngår i bachelorgraden). Relevant emne tatt som del av utvekslingsopphold kan også inngå her.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla