MASTER I TEOLOGI

Studieprogramkode:
MATEO
Studieprogramnavn:
MASTER I TEOLOGI
Kull:
2017 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
120 poeng
Grad:
Mastergrad iht §3, 2 år
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Master i teologi

Studiets formål

Overordnede siktemål med mastergraden er å gi studentene

 • dypere innsikt i sentrale kunnskapsområder innenfor fagfeltet
 • forutsetninger for og øving i å arbeide med fagstoffet på en selvstendig, reflektert og analytisk-kritisk måte
 • muligheter for faglig fordypning i utvalgte og selvvalgte emner og områder
 • innsikt i vitenskapsteoretisk tenkning og problematikk
 • forutsetninger for å gjennomføre et vitenskapelig studium av et selvvalgt emne i form av en masteravhandling
 • en faglig kompetanse som gir grunnlag for tjeneste i skole, kirke og samfunn, eller for videre vitenskapelig studium (doktorgrad)
 • positive yrkesetiske holdninger og personlig modning

Opptakskrav

Masterstudiet i teologi bygger på avlagt Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (se studieplan for Bachelor i teologi for obligatoriske emner). Dette inkluderer bl.a. kunnskaper tilsvarende 20 stp i hvert av emnene bibelhebraisk og nytestamentlig gresk og kurs i eksegetisk eller bibelvitenskapelig metode (tilsv. KME211 og KME212).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap innenfor de klassiske teologiske hoveddisiplinene Det gamle testamente, Det nye testamente, kirke-/teologihistorie og systematisk teologi (inkl. etikk)
 • spesialisert innsikt i utvalgte temaområder i de teologiske disiplinene
 • inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk tenkning og problematikk i allmenn og teologisk sammenheng, herunder hermeneutik
 • avansert kunnskap om hvordan sentrale kontekster påvirker teologisk virksomhet i dag – på kirke- og samfunnsnivå; nasjonalt og internasjonalt
 • innsikt i sammenhengen mellom teologisk kunnskap, kirkelig praksis og personlig fromhetsliv
 • innsikt i hvordan teologisk kunnskap kan anvendes og foredles i møte med ny forskning

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere, kritisere og argumentere for teologiske påstander av historisk-deskriptiv og systematisk-normativ art
 • utføre et selvstendig, avgrenset vitenskapelig arbeid innenfor et teologisk emne under veiledning og i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • anvende ulike hermeneutiske metoder og verktøy i fortolkning av faglige tekster, historiske tekster og hellige tekster
 • arbeide med fagstoffet på selvstendig, reflektert og analytisk-kritisk måte
 • finne frem til relevante kilder for å løse faglige problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan skrive fagoppgaver på avansert nivå (Master - 2.syklus)
 • kan delta i den offentlige samtalen om aktuelle teologiske spørsmål og religionens rolle i samfunnet
 • kan formidle innsikter fra sitt selvstendige faglige arbeid i relevante situasjoner og kontekster, både til spesialister og allmennheten
 • har tilegnet seg positive yrkesetiske holdninger
 • kan bidra til faglig nytenkning og innovasjonsprossesser i kirke og samfunn

Studiets oppbygning

Høst 17

Vår 18

Høst 18

Vår 19

Obligatoriske emner (60)

KMA301

KMA303

KMA306

KMA302

KMAT342

Spesialiseringsemne


(minst ett av emne må velges) (10-20)

KMAT343

KMAT344

Andre valgfrie emner (0-10)

KMA305

KMA308

KMA307

Masteravhandling (40)

TEOL350

Emneoversikt

 

Obligatoriske emner

 • KMA301 Det gamle testamente, Det nye testamente og teologihistorie 20 sp
 • KMA302 Kristen tro i kontekst 10 sp
 • KMA303 Etikk i kontekst 10 sp
 • KMA306 Vitenskapsteori og forberedelse til masteravhandlingen 10 sp
 • KMAT342 Kirkehistorisk epokestudium 10 sp
 • TEOL350 Masteravhandling 40 sp

 

Valgfrie emner

 • KMA305 Kultur og identitet 10 sp
 • KMA307 Kirke og ledelse 10 sp
 • KMA308 Selvkomponert emne, 10 studiepoengsenhet 10 sp
 • KMAT343 Gammeltestamentlig fordypningsstudium 10 sp
 • KMAT344 Nytestamentlig fordypningsstudium 10 sp

Innhold

Master i teologi er i hovedsak en faglig fordypning i de klassiske teoretiske teologiske hoveddisiplinene basert på kunnskap tilegnet i bachelorstudiet. I tillegg til bibelvitenskap (GT/NT), kirke-/teologihistorie og dogmatikk, inneholder graden et emne i teologisk etikk, og man kan velge å studere ledelsesteori, misjonsvitenskap og kultur-/identitetsspørsmål.

Masterstudiet forutsetter og stimulerer til selvstendig refleksjon og arbeid med fagfeltets problemstillinger og temaer. Det gir hjelp til å orientere seg i forskningslitteraturen, til analytisk-kritisk tenkning og til å fremstille og redegjøre for et problemkompleks. Gjennom masteroppgaven øves studenten i å gjennomføre et avgrenset vitenskapelig, metodisk bevisst studium av et faglig emne.

Studieplanen gir i noen grad studenten anledning til selv å bestemme studiets profil. Studiet vil være relevant inn mot tjeneste i menighet, kirke eller kristen organisasjon, som prest, pastor, kateket eller lignende, mot undervisning i skolen, eller mot spesielle forskningsoppgaver.

Arbeids- og undervisningsformer

Masterstudiet består av en teoridel som utgjør til sammen 80 sp. og en masteravhandling som utgjør 40 sp. Undervisningen foregår som klasseroms-undervisning og seminararbeid med studentfremlegg. Undervisningen er normalt organisert langsgående med ukentlige forelesninger.

I tillegg til selve studieopplegget legger NLA Høgskolen til rette for et variert åndelig og gudstjenestelig liv ved høgskolen. Å ta del i dette vil være viktig som personlig forberedelse til kirkelig tjeneste.

Eksamen og vurdering

Varierte vurderingsformer, som hjemmeoppgaver, seminarfremlegg og skriftlig og muntlig eksamen, benyttes.

Utveksling og internasjonalisering

Det er muligheter for personlig tilpassede utvekslingsopplegg i løpet av graden, bl.a. via NLA Høgskolens samarbeidsinstitusjoner i Erasmusprogrammet. Merk at kravene for kvalifisering til prestetjeneste i Dnk ikke gir mye fleksibilitet på emnevalg for dem som retter graden sin inn mot dette.

Gjennom det nye masterprogrammet Theology and Ministry (TAM) som NLA Høgskolen startet høsten 2016, vil studentene kunne få kontakt med internasjonale teologiske studenter og institusjoner.

Relevans

En mastergrad i teologi kvalifiserer for ulike stillinger i Den norske kirke eller andre kirkesamfunn, i de kristne organisasjonene eller i andre sammenhenger hvor kunnskap og innsikt i kristen livstolkning og teologi er nødvendig. Det gjelder stillinger som forsker, lærer, prest (for prestetjeneste i Den norske kirke må graden suppleres med praktisk-teologisk utdanning tatt ved NLA Høgskolen og/eller andre institusjoner som det foreligger avtale med), misjonær, kateket, forkynner eller en annen tjeneste innenfor kirke, kristen organisasjon, skole eller samfunn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Undervisning og organisering på emnenivå evalueres av studenter og lærere minst en gang i året. Undervisningstilbudet i teologi-/religion-feltet som helhet evalueres en gang i året.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • KMA301 - Det gamle testamente, Det nye testamente og teologihistorie - 20 sp
 • KMA302 - Kristen tro i kontekst - 10 sp
 • KMA303 - Etikk i kontekst - 10 sp
 • KMA304 - Contemporary Missiology - 10 sp
 • KMA305 - Kultur og identitet - 10 sp
 • KMA306 - Vitenskapsteori og forberedelse til masteravhandlingen - 10 sp
 • KMA307 - Kirke og ledelse - 10 sp
 • KMA308 - Selvkomponert emne, 10 studiepoengsenhet - 10 sp
 • KMAT342 - Kirkehistorisk epokestudium - 10 sp
 • KMAT343 - Gammeltestamentlig fordypningsstudium - 10 sp
 • KMAT344 - Nytestamentlig fordypningsstudium - 10 sp
 • TEOL350 - Masteroppgave i teologi - 40 sp

Alle versjoner:
MASTER I TEOLOGI (Kull: 2019Høst)
MASTER I TEOLOGI (Kull: 2018Høst)
MASTER I TEOLOGI (Kull: 2017Høst)