Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Alle versjoner:
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (Kull: 2022Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (Kull: 2021Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (Kull: 2020Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (Kull: 2017Høst)

Studieprogramkode: 4UMK

Studieprogramnavn: Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Kull: 2020 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Årsstudium

Oppstart: Høst

Studiets formål

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom årsstudiet utøvende musikk med fordypning i korledelse utgjøre en viktig plattform innen utdanningssektoren, ved at studiet tilbyr breddekompetanse i korledelse. Det er et stort behov for dette i både kirker og samfunnet for øvrig. Studiet gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø med lange tradisjoner og høy kompetanse innen rytmisk korledelse. Det legges for øvrig stor vekt på samspill, samhandling, identitet og verdier. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innen korledelse, vokalarrangering og instrumentalferdigheter.

Undervisningen har et sterkt utøvende og praktisk fokus.

Målgruppe

Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med korledelse som hovedinstrument, vokalarrangering, akkompagnement og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Opptakskrav

Årsstudiet krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

 • Musikkteoritest
 • Videoopptak av søkerens direksjonstekniske ferdigheter, varighet 2-4 minutter
 • Video-/lydopptak av søkerens (bi-)instrumentferdigheter, varighet 2-4 minutter
 • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske bakgrunn og motivasjon for studiet

Ytterligere detaljer og kriterier for vurdering og rangering finnes i eget opptaksreglement for studiet.

Anbefalte forkunnskaper:

Innsikt i stemmebruk, god erfaring med å synge i kor og erfaring fra korledelse i ulik grad. Studiet vil tilrettelegge for ulikt nivå i forhold til erfaring. I tillegg vil pianokunnskap på et godt bi-instrumnetnivå, musikkteoretisk oversikt og god innsikt i harmonikk og akkordlære være med på å gi et godt utgangspunkt for studiet.

Krav om politiattest

Nei

Krav om skikkethet

Nei

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • innsikt i ulike musikalske sjangre, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • kjennskap til musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • basiskunnskap i å arrangere og komponere musikk
 • viderekommen kunnskap om korledelse

  Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve musikk, både individuelt og i ulike besetninger
 • lede og dirigere kor innenfor flere musikksjangre
 • arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling
 • reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet

 Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse av musikkens betydning i samfunnet
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har identitet som utøver og korleder

Studiets oppbygning

Emneoversikt med studiepoeng

Utøvende emner (30 sp)

 • 4MHI101 Hovedinstrument (korledelse) 30 sp

Støtteemner (25 sp)

 • 4MTGH100 Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp)*
 • 4HGA100 Harmonilære, gehør og arrangering (10sp)*
 • 4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)
 • 4BIP100 Bi-instrument piano I (besifringsbasert, 5 sp
 • 4MSLED Selvledelse (5 sp

 * Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i musikkteori følger emnet 4MTGH100. Øvrige følger emnet 4HGA100

 Musikk valgemner (5 sp)

 • 4MW100 Music in Worship (5 sp)
 • 4POP101 Populærmusikkhistorie (5 sp)
 • 4BIP301 Biinstrument piano III (5 sp)

Innhold

Avdeling for musikk ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate tilbyr ulike årsstudier i utøvende musikk på totalt 60 studiepoeng. Hovedinstrument i Årsstudium i utøvende musikk, korledelse utgjør 30 studiepoeng, og inneholder både observasjonspraksis, undervisning individuelt og i gruppe, praksis og ulike kurs som er relevante for en rytmisk korleder. Fordypningsemnene på til sammen 25 studiepoeng skal gi god kompetanse i støtteemner som er i korlederrollen. Valgemnene utgjør 5 studiepoeng.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår både individuelt og i grupper med varierende størrelser. Ukentlig undervisning over 2 semestre.

Arbeidsomfang

1500-1800 timer pr. år

Eksamen og vurdering

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Utveksling og internasjonalisering

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikkstudenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Videre studier

Innpass og integrering av årsstudiene i bachelorstudier.
Enkeltemner i årsstudiene kan etter søknad innpasses i BA-studiet MML (Musikk, menighet, ledelse) og BA-studiet URM (Utøvende rytmisk musikk). Årsstudium i utøvende musikk kan inngå som 2. året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav. 

Relevans

Studiet vil være svært relevant for de som ønsker å utvikle seg som korledere og som jobber med vokalgrupper både a cappella og i band i ulike lag av kirke- og kultursektoren. Studiet kan også gi grunnlag for videre studier i musikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Studentene vil bli trukket inn i kontinuerlig evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 4BIP100 - Biinstrument Piano I - 5 sp
 • 4BIVP301 - Biinstrument Piano III - 5 sp
 • 4HGA100 - Harmonilære, gehør og arrangering - 10 sp
 • 4MHI101 - Hovedinstrument I - 30 sp
 • 4MSEN300 - Metodisk samspill og ensembleledelse - 5 sp
 • 4MSLED100 - Selvledelse - 5 sp
 • 4MTGH100 - Musikkteori, gehør og harmonilære - 10 sp
 • 4POPM101 - Populærmusikkhistorie - 5 sp