Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Studieprogramkode:
4UMK
Studieprogramnavn:
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
Kull:
2017 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

Studiets formål

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom sitt årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse, representere et viktig alternativ til andre årsstudier, bl.a. ved at studiet gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø der det legges stor vekt på samspill, identitet og verdier. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med korledelse, vokalarrangering i tillegg til å heve sin kompetanse i hovedinstrument, samspill og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Opptakskrav

Årsstudiene krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

- Lydopptak av søkeren på sitt hovedinstrument, varighet 2-4 minutter

- Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie

- Attestert dokumentasjon på korledervirksomhet.

Det vil bli gjennomført en musikkteoritest ved oppstart som avgjør om studenten gjennomfører emnet Musikkteori (5 sp) i stedet for emnet Arrangering I og II (5 sp).

Læringsutbytte

Årsstudiet har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og en yrkesmessige kvalifisering.

Kunnskap

Kandidaten har:

 • innsikt i ulike musikalske sjangere, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • kjennskap til musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • basiskunnskap i å arrangere og komponere musikk
 • viderekommende kunnskap om korledelse


Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • utøve musikk, både individuelt og i ensembler
 • lede og dirigere kor innenfor flere musikksjangre
 • arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling
 • reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet


Generelle kompetanse

Kandidaten:

 • har utviklet en forståelse av musikkens betydning i samfunn.
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har utviklet sin identitet som utøver og korleder

Studiets oppbygning

Program for musikk ved NLA-høgskolen Staffeldtsgate, tilbyr p.t. to årsstudier i utøvende musikk, en med fokus på låtskriving og en med fokus på korledelse. Begge årsstudiene har et utøvende fokus der hovedinstrument og samspill utgjør 15 studiepoeng, fordypningsemner og støtteemner i musikk utgjør til sammen 25 studiepoeng. Valg-emnene utgjør 20 studiepoeng, og minimum 5 av disse skal være karakterdannende musikkemner. Undervisningen foregår både individuelt (hovedinstrument) og i grupper med varierende størrelser.

Emneoversikt med studiepoeng:

UML emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Emnekoder:

Utøvende emner (15 sp)

 • Hovedinstrument med samspill (15 sp)
 • 4HINS101

Støtteemner (25 sp)

* Studenter med tilstrek-kelige forkunnskaper i musikkteori

følger emnet Arrangering I og II. Øvrige følger emnet

Musikkteori.

 • Korledelse II (5 sp)
 • Korledelse III (5 sp)
 • Gehørtrening I (5 sp)
 • Musikkteori (5 sp)*
 • Arrangering I og II (5 sp)*
 • Metodisk samspill og Ensembleledelse (5 sp)
 • 4KORL200
 • 4KORL300
 • 4GEH100
 • 4MUST
 • 4MARR150
 • 4MSEN300

Musikk valgemner (20 sp)

** Karakterdannende musikkemner, minimum 5 sp (ett emne) må

velges.

*** Bi-instrument piano II (notebasert akkompagne-ment)

bygger på forkunn-skaper tilsvarende Bi-instrument piano I

(besifringsspill og melodispill)

 • Music in Worship (5 sp)**
 • Identitet og danning for musikere (10 sp)**
 • Identitet og bransjekunnskap (5 sp)**
 • Musikkhistorie I (5 sp)
 • Populærmusikkhistorie (5 sp)
 • Bi-instrument piano I (besifringsbasert, 5 sp)
 • Bi-instrument piano II (notebasert, 5 sp)***
 • Bi-instrument sang I (5 sp)
 • Bi-instrument kirkeorgel I (5 sp)
 • Bi-instrument kirkeorgel II (10 sp)
 • Bi-instrument gitarakkompagnement I (5 sp)
 • Bi-instrument gitarakkompagnement II (10 sp)
 • Musikkproduksjon 1a (5 sp)
 • Koralharmonisering (5 sp)
 • 4MW100
 • 4MIDA100
 • 4MID100
 • 4MUH100
 • 4POPM101
 • 4BIP100
 • 4BIP200
 • 4BIS100
 • 4BIVO301
 • 4BIVO302
 • 4BIVG301
 • 4BIVG302
 • 4MPD101
 • 4KOS102

Semesteroversikt over emner og studiepoeng:

Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (UMK)

HØST

VÅR

UTØVENDE EMNER (15 sp):

7,5

7,5

Hovedinstrument, individuelt og med samspill

7,5

7,5

STØTTEEMNER (25 sp):

12,5

12,5

Korledelse II

5

Korledelse III

5

Gehørtrening I

2,5

2,5

Arrangering I og II eller Musikkteori

2,5

2,5

Metodisk samspill og ensembleledelse

2,5

2,5

MUSIKK VALGEMNER (20 sp):

10

10

Music in Worship (5 sp)*

x

Identitet og danning for musikere (10 sp)*

x

x

Identitet og bransjekunnskap (5 sp)*

x

Musikkhistorie I (5 sp)

x

Populærmusikkhistorie (5 sp)

x

Bi-instrument piano I (5 sp)

x

x

Bi-instrument piano II (5 sp)(Forkunnskap tilsvarende


BI piano I

Bi-instrument sang I (5 sp)

x

x

Bi-instrument kirkeorgel III (5 sp)**

x

x

Bi-instrument kirkeorgel IV (10 sp)**

x

x

Bi-instrument gitarakkompagnement III (5 sp)**

x

x

Bi-instrument gitarakkompagnement IV (10 sp)**

x

x

Musikkproduksjon Ia (5 sp)

x

Koralharmonisering (5 sp)

x

SUM STUDIEPOENG:

30

30

Studiepoeng pr år:

UMK:

60

*Karakterdannende musikkemner, minimum 5 sp av disse må velges.

**Valgemner med individualundervisning.

Eksamen og vurdering

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Utveksling og internasjonalisering

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikkstudenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Evaluering

Studiene vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering i henhold til NLA Høgskolen sitt kvalitetssikringssystem. Studentene vil bli trukket inn i evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.

Andre bestemmelser

Enkeltemner i årsstudiene UMK og UML kan etter søknad innpasses i BA-studiet MML (Musikk, menighet, ledelse). Årsstudium i utøvende musikk UMK og UML kan inngå som 2. året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 4BIP100 - Biinstrument Piano I - 5 sp
 • 4BIS100 - Biinstrument Sang I - 5 sp
 • 4BIVG301 - Biinstrument gitarakkompagnement I - 5 sp
 • 4BIVG402 - Biinstrument gitarakkompagnement II - 10 sp
 • 4BIVO301 - Biinstrument Kirkeorgel I - 5 sp
 • 4BIVO402 - Biinstrument Kirkeorgel II - 10 sp
 • 4GEH100 - Gehørtrening I - 5 sp
 • 4HINS101 - Hovedinstrument I - 15 sp
 • 4KORL200 - Korledelse II - 5 sp
 • 4KORL300 - Korledelse III - 5 sp
 • 4MAR150 - Arrangering I og II - 5 sp
 • 4MID100 - Identitet og bransjekunnskap - 5 sp
 • 4MIDA100 - Identitet og danning for musikere - 10 sp
 • 4MPD101 - Musikkproduksjon I a - 5 sp
 • 4MSEN300 - Metodisk samspill og ensembleledelse - 5 sp
 • 4MUH100 - Musikkhistorie I - 5 sp
 • 4MUST - Musikkteori - 5 sp
 • 4MW100 - Music in worship - 5 sp
 • 4POPM101 - Populærmusikkhistorie - 5 sp