Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Studieprogramkode:
4UMK
Studieprogramnavn:
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
Kull:
2021 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom årsstudiet utøvende musikk med fordypning i korledelse utgjøre en viktig plattform innen utdanningssektoren, ved at studiet tilbyr breddekompetanse i korledelse. Det er et stort behov for dette i både kirker og samfunnet for øvrig. Studiet gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø med lange tradisjoner og høy kompetanse innen rytmisk korledelse. Det legges for øvrig stor vekt på samspill, samhandling, identitet og verdier. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innen korledelse, vokalarrangering og instrumentalferdigheter.

Undervisningen har et sterkt utøvende og praktisk fokus.

Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med korledelse som hovedinstrument, vokalarrangering, akkompagnement og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Årsstudiet krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

 • Musikkteoritest
 • Videoopptak av søkerens direksjonstekniske ferdigheter, varighet 2-4 minutter
 • Video-/lydopptak av søkerens (bi-)instrumentferdigheter, varighet 2-4 minutter
 • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske bakgrunn og motivasjon for studiet

Ytterligere detaljer og kriterier for vurdering og rangering finnes i eget opptaksreglement for studiet.

Anbefalte forkunnskaper:

Innsikt i stemmebruk, god erfaring med å synge i kor og erfaring fra korledelse i ulik grad. Studiet vil tilrettelegge for ulikt nivå i forhold til erfaring. I tillegg vil pianokunnskap på et godt bi-instrumnetnivå, musikkteoretisk oversikt og god innsikt i harmonikk og akkordlære være med på å gi et godt utgangspunkt for studiet.

Nei
Nei

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har innsikt i ulike musikalske sjangre, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • har kjennskap til musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • har basiskunnskap i å arrangere og komponere og spille inn musikk
 • har viderekommen kunnskap om korledelse

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utøve musikk, både individuelt og i ulike besetninger
 • kan lede og dirigere kor innenfor flere musikksjangre
 • kan arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling
 • kan reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • kan integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse av musikkens betydning i samfunnet
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har identitet som utøver og korleder

Emneoversikt med studiepoeng

Utøvende emner (30 sp)

 • 4HINS100UMK Hovedinstrument (korledelse) 30 sp

Fordypnings- og støtteemner (30 sp)

 • 4MTGH100 Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp)*
 • 4HGA100 Harmonilære, gehør og arrangering (10sp)*
 • 4MPD101 Musikkproduksjon 1a (5 sp)
 • 4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)
 • 4BIP100 Bi-instrument piano I (besifringsbasert (5 sp)
 • 4MSLED100 Selvledelse (5 sp)

 * Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i musikkteori følger emnet 4HGA100. Øvrige følger emnet 4MTGH100.

Avdeling for musikk ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate tilbyr ulike årsstudier i utøvende musikk på totalt 60 studiepoeng. Hovedinstrument i Årsstudium i utøvende musikk, korledelse utgjør 30 studiepoeng, og inneholder både observasjonspraksis, undervisning individuelt og i gruppe, praksis og ulike kurs som er relevante for en rytmisk korleder. Fordypning- og støtteemnene på til sammen 30 studiepoeng skal gi god kompetanse i korlederrollen.
Undervisningen foregår både individuelt og i grupper med varierende størrelser. Ukentlig undervisning over 2 semestre.
1500-1800 timer pr. år

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikkstudenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Innpass og integrering av årsstudiene i bachelorstudier.
Enkeltemner i årsstudiene kan etter søknad innpasses i BA-studiet MML (Musikk, menighet, ledelse) og BA-studiet URM (Utøvende rytmisk musikk). Årsstudium i utøvende musikk kan inngå som 2. året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav. 
Studiet vil være svært relevant for de som ønsker å utvikle seg som korledere og som jobber med vokalgrupper både a cappella og i band i ulike lag av kirke- og kultursektoren. Studiet kan også gi grunnlag for videre studier i musikk.
Norsk

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Studentene vil bli trukket inn i kontinuerlig evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.