Bachelor i innovasjon og ledelse

Studieprogramkode:
4IL
Studieprogramnavn:
Bachelor i innovasjon og ledelse
Kull:
2022 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Bachelorgrad. Bachelor i innovasjon og ledelse.
Bachelorstudiet i innovasjon og ledelse ved Hauge School of Management gir studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen innovasjons- og ledelsesfag med spesiell fordypning i etikk og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge. Studiet har en tydelig verdiforankring og vil bidra til gode prosesser for studentenes danning. Et overordnet mål er å utdanne driftige og samfunnsansvarlige aktører som bidrar til mer entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter.
Studiet er egnet for dem som ønsker å være aktive bidragsytere til nyskaping, endring og utvikling av organisasjoner og som ønsker å ta del i og ha et bevisst ståsted i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner (NGO), kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Norge og i utlandet.
Generell studiekompetanse

Etter fullført og bestått studium har kandidaten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har innsikt i bruk av statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder for økonomisk-administrative analyser
 • har kunnskap om hvordan virksomheter finansieres og overskudd investeres
 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier om kundeatferd i forbruker- og bedriftsmarkeder, og hvordan produkter og markedsføring kan tilpasses kundeatferden
 • har grunnleggende kunnskap om organisasjonsteori og organisasjonspsykologi
 • har kunnskap om hvordan analysere bedriftens konkurransesituasjon og utvikle forretningsstrategier
 • har kunnskap om hvordan moderne informasjonssystemer kan brukes til å styrke bedriftens konkurransekraft
 • har kjennskap til hvordan identitet, holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre og preger atferden i økonomiske virksomheter
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og modeller innenfor ledelsesfaget
 • kan redegjøre for sentrale teorier om foretaks etikk og samfunnsansvar
 • kan redegjøre for hvordan entreprenørskap og innovasjon kan stimuleres både i kommersielle og ideelle virksomheter
 • har kunnskaper om hvordan innovasjon og entreprenørskap kan stimuleres i underutviklede regioner i den tredje verden

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere inntekter og kostnader, og anvende økonomiske styringsverktøy
 • er i stand til å vurdere aktuelle finansierings- og investeringsstrategier i kommersielle og ideelle virksomheter
 • kan gjennomføre strategiske analyser og vurdere hvordan ulike typer virksomheter bør organiseres og ledes
 • kan analysere og forbedre markedsføringen i kommersielle og ideelle virksomheter
 • kan analysere hvordan bedrifters og enkeltpersoners økonomiske beslutninger påvirkes av endringer i inntektsnivå, etterspørsel, tilbud, offentlig økonomisk politikk og teknologisk utvikling
 • kan stimulere kommersielt og sosialt entreprenørskap
 • kan stimulere til innovasjon og entreprenørskap i frivillige organisasjoner
 • har kommunikasjonsferdigheter til å kunne opptre profesjonelt i ulike typer organisasjoner, det offentlige og i det private næringsliv
 • kan identifisere hvilke former for ledelse som er effektive i ulike typer organisasjoner og under ulike rammebetingelser
 • kan identifisere og håndtere sentrale etiske utfordringer i arbeidslivet på en faglig forsvarlig måte
 • skal være bevisst på egne mål og verdier og opptre konsistent med dette i rollen som arbeidstaker, leder eller eier av økonomiske virksomheter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskapene og ferdighetene til å ta del i utviklingen av et bredt spekter av organisasjoner
 • kan vise analytiske evner og ha en faglig bredde som gjør kandidaten godt rustet til å møte utfordringer i arbeidslivet
 • kan integrere virkelighetsbilde, verdigrunnlag og yrkesetisk refleksjon
 • kan holde seg oppdatert på utviklingen innenfor innovasjon og ledelse

Studiet bygger på emner i økonomi, innovasjon og ledelse. De grunnleggende bedriftsøkonomiske- og samfunnsøkonomiske emnene er identiske med bachelorgrad i økonomi og administrasjon (se studieplan). Innovasjon- og entreprenørskapsemnene har et integrerende perspektiv på virksomheten og kommer derfor etter grunnleggende emner i bedriftsøkonomi, mikroøkonomi, markedsføring og organisasjonsfag. Identitet- og danningsemnene følger en oppbygging der innledende emner fokuserer på studentens mål, verdier og selvforståelse, og hvor påfølgende emner bruker dette som grunnlag for å integrere mål og verdier i innovasjons- og ledelsesemnene.

Femte semesteret er et semester med fordypning og består av flere valgemner og hvor det også er mulig å fordype seg i Hans Nielsen Hauge liv og virke. Emnet Utvikling av innovasjonskulturer er obligatorisk.

Det legges opp til utveksling primært i 5. semester. Som følge av at emnet Utvikling av innovasjonskulturer er obligatorisk, må utveksling i 5. semester innebære praksis. NLA Høgskolen har avtale med Trinity Christian College, Augsburg College og Calvin College om utveksling som innebærer tilsvarende emne med praksis.

 

Studiemodell: Innovasjon og ledelse

1. sem

HSM111 Etikk, samfunn og økonomi

HSM102 Markedsføring

HSM103 Statistikk

HSM104 Identitet og danning 1

2. sem

HSM105 Grunnleggende Bedriftsøkonomi 1

HSM106 Vitenskapsteori

HSM107 Organisasjon og Ledelse

HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi

3. sem

HSM201 Finansregnskap og regnskapsanalyse

HSM202 Innovasjon og entreprenørskap

HSM203 Etikk, samfunn og bærekraft

HSM204 Identitet og danning 2

4. sem

HSM205 Grunnleggende bedriftsøkonomi 2

HSM206 Praksisprosjekt i innovasjon 1

IL201 Innovasjonsledelse

HSM207 Digitalisering og prosessledelse

5. sem

IL202 Praksisprosjekt i innovasjon 2

Valgemne


IL203 Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter

HSM208 Organisasjon og strategi

Valgemne


IL204 Designtenking og lean startup

Valgemne

IL205 Change leadership in a Nordic Perspective

6. sem

HSM209


Metode

HSM210


Identitet og danning 3

HSM211


Bacheloroppgave

Valgemner 5. semester:

Valgemnene 5. semester kan være relevante emner ved NLA Høgskolen eller andre institusjoner. Emnene må godkjennes av programansvarlig.

5. semester er det lagt til rette for utveksling. I dag legges det opp til utveksling med praksis til Mexico (gjennom Augsburg College), Chicago sentrum (via Trinity Christian College) og til Calvin College.

 • HSM102 - Markedsføring - 7.5 sp
 • HSM103 - Statistikk - 7.5 sp
 • HSM104 - Identitet og danning 1 - 7.5 sp
 • HSM105 - Grunnleggende Bedriftsøkonomi 1 - 7.5 sp
 • HSM106 - Vitenskapsteori - 7.5 sp
 • HSM107 - Organisasjon og ledelse med fokus på tjenende lederskap - 7.5 sp
 • HSM108 - Grunnleggende mikroøkonomi 1 - 7.5 sp
 • HSM111 - Etikk, samfunn og økonomi - 7.5 sp
 • HSM201 - Finansregnskap og regnskapsanalyse - 7.5 sp
 • HSM202 - Innovasjon og entreprenørskap - 7.5 sp
 • HSM203 - Etikk, samfunnsansvar og bærekraft - 7.5 sp
 • HSM204 - Identitet og danning 2 - 7.5 sp
 • HSM205 - Grunnleggende bedriftsøkonomi 2 - 7.5 sp
 • HSM206 - Praksisprosjekt i innovasjon 1 - 7.5 sp
 • HSM207 - Digitalisering og prosessledelse - 7.5 sp
 • HSM208 - Organisasjon og strategi - 7.5 sp
 • HSM209 - Metode - 7.5 sp
 • HSM210 - Identitet og danning 3 - 7.5 sp
 • HSM211 - Bacheloroppgave - 15 sp
 • IL201 - Innovasjonsledelse - 7.5 sp
 • IL202 - Praksisprosjekt i innovasjon 2 - 7.5 sp
 • IL203 - Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter - 7.5 sp
 • IL204 - Designtenking og lean startup - 7.5 sp
 • IL205 - Endringsledelse i et nordisk perspektiv - 7.5 sp

Undervisningen omfatter både kommersielt og sosialt entreprenørskap og gir kunnskaper om og ferdigheter i hvordan entreprenørskap kan stimuleres både i velutviklede og underutviklede markeder (f.eks. i den tredje verden).

Etikk, og spesielt foretaksetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet i alle fag. En egen emne- serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp.

I tillegg til de emnene som eksplisitt tar for seg ledelsesteorier, går ledelsesrelaterte temaer igjen i mer enn halvparten av emnene som tilbys. Spesielt identitets- og danningsemnene (IDA) vil i stor grad utruste studentene som fremtidige ledere.

I praksisemnene utfordres studentene til å bruke teoriene til å løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i reelle virksomheter (kommersielle eller ideelle). Gjennomføringen innebærer praksisopphold i virksomhetene.

Studiet har varierte arbeids - og undervisningsformer. Fordi intensjonen er å integrere etikk i alle emner og styrke studentenes karakterdanning, legges det opp til samhandling mellom lærere og studenter, mellom studenter og mentorer og studentene i mellom. Studiet krever derfor stor grad av tilstedeværelse.

Gjennom studiet vil studentene møte undervisningsformer som forelesninger, seminarer, gruppearbeid og presentasjoner, men også møte mindre etablerte didaktiske metoder. I 3. og 4. semester tilbys frivillige studieturer. I 3. semester arrangeres det en frivillig studietur med fokus på økonomi og handel i velutviklede markeder, som tar opp flere av emnene studentene har møtt og vil møte i studiet. I 4. semester får studentene mulighet til å delta på en lengre tur med fokus på entreprenørskap og arbeid i frivillige/ideelle organisasjoner, i underutviklede markeder fortrinnsvis Afrika.

Studenten får tildelt mentor i 2. og 3. studieår. I møte med mentor vil studentene bli utfordret i forhold til egenutvikling, samtidig som de får et nærmere innblikk i praksisfeltet. I 2. og 3. studieår er det obligatorisk praksis der studenter deltar i innovasjonsprosjekt knyttet til virksomheten.

For fellesemner første og andre år, se studieplan for økonomi og admininstrasjon.

EMNE

VURDERINGSFORM

UNDERVISNINGSSPRÅK og OMFANG

IL201 Innovasjonsledelse

Prosjekteksamen i gruppe

Norsk, engelsk ved behov, 210 timer

IL202 Utvikling av innovasjonskultur (praksis)

Innleveringsoppgave i gruppe

Presentasjon av analyse og anbefalinger til arbeidsgiver

Karakter: Bestått/Ikke Bestått

Norsk, engelsk ved behov, 210 timer

IL203 Økonomisk historie med fokus på haugianske virksomheter

Individuell hjemmeeksamen 48 timer

Karakter: A-F

Norsk, engelsk ved behov, 210 timer

IL204 Designtenkning og lean startup

Prosjektoppgave, skriftlig i gruppe på 2-3 personer.

Innlevering av oppgave i slutten av semesteret. Det gis gruppekarakter på prosjektoppgaven.

Karakter: A-F

Norsk, engelsk ved behov, 210 timer

IL205 Leadership and Change Management in a Nordic Perspective

Project-based examination based upon a teacher-assigned or self-chosen case of change management.

Karakter: A-F

Norsk, engelsk ved behov, 210 timer

 

.

Emnene Analyse av innovasjonsprosesser og Utvikling av innovasjonskultur har obligatorisk praksis tilsvarende 3 uker.

Praksis gjennomføres av et studentteam sammen i en bedrift/organisasjon, og praksisstedet skal være godkjent av emneansvarlig. I utgangspunktet er det HSM som skaffer praksisplasser. I praksisperiodene skal studentene være en del av et innovasjonsprosjekt og bidra aktivt i dette prosjektet. Praksisoppgaver er knyttet til det aktuelle prosjektet.

Femte semester er det lagt til rette for utveksling. I dag legges det opp til utveksling med praksis til Mexico (gjennom augsburg College), Chicago sentrum (via Trinity Christian College) og til Calvin College.
Gjennomført bachelorgrad i innovasjon og ledelse ved Hauge School of Management kvalifiserer faglig for å søke opptak til masterprogram med fokus på innovasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner.
En bachelorgrad i innovasjon og ledelse, med profilering i etikk og entreprenørskap, vil være en positiv kraft i et arbeids- og næringsliv i møte med etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner (NGO), kirkesamfunn og kristne organisasjoner, i Norge og i utlandet.

Undervisningsspråket er norsk og engelsk. Eksamensspråk vil normalt følge undervisningsspråket i emnet.

Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.
Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på studietur.