Bachelor i innovasjon og ledelse

Studieprogramkode:
4IL
Studieprogramnavn:
Bachelor i innovasjon og ledelse
Kull:
2018 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Bachelorgrad. Bachelor i innivasjon og ledelse.

Studiets formål

Bachelorstudiet i innovasjon og ledelse ved Hauge School of Management gir studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen innovasjons- og ledelsesfag med spesiell fordypning i etikk og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge. Studiet har en tydelig verdiforankring og vil bidra til gode prosesser for studentenes danning. Et overordnet mål er å utdanne driftige og samfunnsansvarlige aktører som bidrar til mer entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter.

Målgruppe

Studiet er egnet for dem som ønsker å være aktive bidragsytere til nyskaping, endring og utvikling av organisasjoner og som ønsker å ta del i og ha et bevisst ståsted i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner (NGO), kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Norge og i utlandet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har kandidaten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har innsikt i bruk av statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder for økonomisk-administrative analyser
 • har kunnskap om hvordan virksomheter finansieres og overskudd investeres
 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier om kundeatferd i forbruker- og bedriftsmarkeder, og hvordan produkter og markedsføring kan tilpasses kundeatferden
 • har grunnleggende kunnskap om organisasjonsteori og organisasjonspsykologi
 • har kunnskap om hvordan analysere bedriftens konkurransesituasjon og utvikle forretningsstrategier
 • har kunnskap om hvordan moderne informasjonssystemer kan brukes til å styrke bedriftens konkurransekraft
 • har kjennskap til hvordan identitet, holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre og preger atferden i økonomiske virksomheter
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og modeller innenfor ledelsesfaget
 • kan redegjøre for sentrale teorier om foretaks etikk og samfunnsansvar
 • kan redegjøre for hvordan entreprenørskap og innovasjon kan stimuleres både i kommersielle og ideelle virksomheter
 • har kunnskaper om hvordan innovasjon og entreprenørskap kan stimuleres i underutviklede regioner i den tredje verden

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere inntekter og kostnader, og anvende økonomiske styringsverktøy
 • er i stand til å vurdere aktuelle finansierings- og investeringsstrategier i kommersielle og ideelle virksomheter
 • kan gjennomføre strategiske analyser og vurdere hvordan ulike typer virksomheter bør organiseres og ledes
 • kan analysere og forbedre markedsføringen i kommersielle og ideelle virksomheter
 • kan analysere hvordan bedrifters og enkeltpersoners økonomiske beslutninger påvirkes av endringer i inntektsnivå, etterspørsel, tilbud, offentlig økonomisk politikk og teknologisk utvikling
 • kan stimulere kommersielt og sosialt entreprenørskap
 • kan stimulere til innovasjon og entreprenørskap i frivillige organisasjoner
 • har kommunikasjonsferdigheter til å kunne opptre profesjonelt i ulike typer organisasjoner, det offentlige og i det private næringsliv
 • kan identifisere hvilke former for ledelse som er effektive i ulike typer organisasjoner og under ulike rammebetingelser
 • kan identifisere og håndtere sentrale etiske utfordringer i arbeidslivet på en faglig forsvarlig måte
 • skal være bevisst på egne mål og verdier og opptre konsistent med dette i rollen som arbeidstaker, leder eller eier av økonomiske virksomheter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskapene og ferdighetene til å ta del i utviklingen av et bredt spekter av organisasjoner
 • kan vise analytiske evner og ha en faglig bredde som gjør kandidaten godt rustet til å møte utfordringer i arbeidslivet
 • kan integrere virkelighetsbilde, verdigrunnlag og yrkesetisk refleksjon
 • kan holde seg oppdatert på utviklingen innenfor innovasjon og ledelse

Studiets oppbygning

Studiet bygger på emner i økonomi, innovasjon og ledelse. De grunnleggende bedriftsøkonomiske- og samfunnsøkonomiske emnene er identiske med bachelorgrad i økonomi og administrasjon (se studieplan). Innovasjon- og entreprenørskapsemnene har et integrerende perspektiv på virksomheten og kommer derfor etter grunnleggende emner i bedriftsøkonomi, mikroøkonomi, markedsføring og organisasjonsfag. Identitet- og danningsemnene følger en oppbygging der innledende emner fokuserer på studentens mål, verdier og selvforståelse, og hvor påfølgende emner bruker dette som grunnlag for å integrere mål og verdier i innovasjons- og ledelsesemnene.

Femte semesteret er et semester med fordypning og består av flere valgemner og hvor det også er mulig å fordype seg i Hans Nielsen Hauge liv og virke. Emnet Utvikling av innovasjonskulturer er obligatorisk.

Det legges opp til utveksling primært i 5. semester. Som følge av at emnet Utvikling av innovasjonskulturer er obligatorisk, må utveksling i 5. semester innebære praksis. NLA Høgskolen har avtale med Trinity Christian College, Augsburg College og Calvin College om utveksling som innebærer tilsvarende emne med praksis.

 

Studiemodell: Innovasjon og ledelse

1. sem

 

4HSM101


Økonomisk historie

 

4HSM102


Markedsføring

4HSM103


Statistikk

4HSM104

 


Identitet og danning

2. sem

4HSM105


Grunnleggende bedriftsøkonomi 1

4HSM106


Vitenskapsteori

4HSM107


Organisasjon og ledelse

4HSM108


Grunnleggende mikroøkonomi

3. sem

4HSM201


Finansregnskap og regnskapsanalyse

4HSM 202


Innovasjon og entreprenørskap

4HSM203


Næringslivsetikk

4HSM204


Identitet og danning 2

4. sem

4HSM205


Grunnleggende bedriftsøkonomi 2

4HSM206


Analyse av innovasjonsprosesser (praksis)

4IL201


Innovasjonsledelse

4HSM207


Ledelse av informasjonssystemer

5. sem

4IL202


Utvikling av innovasjonskultur (praksis)

Valgemne


4IL203


Økonomisk historie med fokus på haugianske virksomheter

4HSM208


Organisasjon og strategi

Valgemne


4IL204 Designtenkning og Lean Startup

6. sem

4HSM209


Metode

4HSM210


Identitet og danning 3

4HSM211


Bacheloroppgave

Valgemner 5. semester:

Valgemnene 5. semester kan være relevante emner ved NLA Høgskolen eller andre institusjoner. Emnene må godkjennes av programansvarlig.

5. semester er det lagt til rette for utveksling. I dag legges det opp til utveksling med praksis til Mexico (gjennom Augsburg College), Chicago sentrum (via Trinity Christian College) og til Calvin College.

Innhold

Undervisningen omfatter både kommersielt og sosialt entreprenørskap og gir kunnskaper om og ferdigheter i hvordan entreprenørskap kan stimuleres både i velutviklede og underutviklede markeder (f.eks. i den tredje verden).

Etikk, og spesielt foretaksetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet i alle fag. En egen emne- serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp.

I tillegg til de emnene som eksplisitt tar for seg ledelsesteorier, går ledelsesrelaterte temaer igjen i mer enn halvparten av emnene som tilbys. Spesielt identitets- og danningsemnene (IDA) vil i stor grad utruste studentene som fremtidige ledere.

I praksisemnene utfordres studentene til å bruke teoriene til å løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i reelle virksomheter (kommersielle eller ideelle). Gjennomføringen innebærer praksisopphold i virksomhetene.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har varierte arbeids - og undervisningsformer. Fordi intensjonen er å integrere etikk i alle emner og styrke studentenes karakterdanning, legges det opp til samhandling mellom lærere og studenter, mellom studenter og mentorer og studentene i mellom. Studiet krever derfor stor grad av tilstedeværelse.

Gjennom studiet vil studentene møte undervisningsformer som forelesninger, seminarer, gruppearbeid og presentasjoner, men også møte mindre etablerte didaktiske metoder. I 3. og 4. semester tilbys frivillige studieturer. I 3. semester arrangeres det en frivillig studietur med fokus på økonomi og handel i velutviklede markeder, som tar opp flere av emnene studentene har møtt og vil møte i studiet. I 4. semester får studentene mulighet til å delta på en lengre tur med fokus på entreprenørskap og arbeid i frivillige/ideelle organisasjoner, i underutviklede markeder fortrinnsvis Afrika.

Studenten får tildelt mentor i 2. og 3. studieår. I møte med mentor vil studentene bli utfordret i forhold til egenutvikling, samtidig som de får et nærmere innblikk i praksisfeltet. I 2. og 3. studieår er det obligatorisk praksis der studenter deltar i innovasjonsprosjekt knyttet til virksomheten.

Eksamen og vurdering

For fellesemner første og andre år, se studieplan for økonomi og admininstrasjon.

EMNE

VURDERINGSFORM

UNDERVISNINGSSPRÅK og OMFANG

4IL201 Innovasjonsledelse

Prosjekteksamen i gruppe

Norsk, engelsk (hvis internasjonale stud) 210 timer

4IL202 Utvikling av innovasjonskultur (praksis)

Innleveringsoppgave i gruppe

Karakter: Bestått/Ikke Bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4IL203 Økonomisk historie med fokus på haugianske

virksomheter

Individuell hjemmeeksamen 48 timer

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4IL204

Praksis

Emnene Analyse av innovasjonsprosesser og Utvikling av innovasjonskultur har obligatorisk praksis tilsvarende 3 uker.

Praksis gjennomføres av et studentteam sammen i en bedrift/organisasjon, og praksisstedet skal være godkjent av emneansvarlig. I utgangspunktet er det HSM som skaffer praksisplasser. I praksisperiodene skal studentene være en del av et innovasjonsprosjekt og bidra aktivt i dette prosjektet. Praksisoppgaver er knyttet til det aktuelle prosjektet.

Utveksling og internasjonalisering

Femte semester er det lagt til rette for utveksling. I dag legges det opp til utveksling med praksis til Mexico (gjennom augsburg College), Chicago sentrum (via Trinity Christian College) og til Calvin College.

Videre studier

Gjennomført bachelorgrad i innovasjon og ledelse ved Hauge School of Management kvalifiserer faglig for å søke opptak til masterprogram med fokus på innovasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner.

Relevans

En bachelorgrad i innovasjon og ledelse, med profilering i etikk og entreprenørskap, vil være en positiv kraft i et arbeids- og næringsliv i møte med etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner (NGO), kirkesamfunn og kristne organisasjoner, i Norge og i utlandet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk og engelsk. Eksamensspråk vil normalt følge undervisningsspråket i emnet.

Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 4HSM101 - Økonomisk historie - 75 sp
 • 4HSM102 - Markedsføring - 75 sp
 • 4HSM103 - Statistikk - 75 sp
 • 4HSM104 - Identitet og danning 1 - 75 sp
 • 4HSM105 - Grunnleggende Bedriftsøkonomi 1 - 75 sp
 • 4HSM106 - Vitenskapsteori - 75 sp
 • 4HSM107 - Organisasjon og ledelse med fokus på tjenende lederskap - 75 sp
 • 4HSM108 - Grunnleggende mikroøkonomi 1 - 75 sp
 • 4HSM201 - Finansregnskap og regnskapsanalyse - 75 sp
 • 4HSM202 - Innovasjon og entreprenørskap - 75 sp
 • 4HSM203 - Næringslivsetikk - 75 sp
 • 4HSM204 - Identitet og danning 2 - 75 sp
 • 4HSM205 - Grunnleggende bedriftsøkonomi 2 - 75 sp
 • 4HSM206 - Analyse av innovasjonsprosesser - 75 sp
 • 4HSM207 - Ledelse av informasjonssystemer - 75 sp
 • 4HSM208 - Organisasjon og strategi - 75 sp
 • 4HSM209 - Metode - 75 sp
 • 4HSM210 - Identitet og danning 3 - 75 sp
 • 4HSM211 - Bacheloroppgave - 15 sp
 • 4IL201 - Innovasjonsledelse - 75 sp
 • 4IL202 - Utvikling av innovasjonskultur - 75 sp
 • 4IL203 - Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter - 75 sp
 • 4IL204 - Designtenking og lean startup - 75 sp