Bachelor i interkulturell kompetanse

Studieprogramkode:
3BAIKS
Studieprogramnavn:
Bachelor i interkulturell kompetanse
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med interkulturell kompetanse. Denne kompetansen er relevant for mange yrker i privat, offentlig og frivillighetssektor.
Generell studiekompetanse.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskap 

Kandidaten 

 • har bred kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og interkulturell samhandling i skiftende kontekster
 • har bred kunnskap om interkulturell kommunikasjon og om forholdet mellom språk, makt og mening i flerkulturelle kontekster 
 • har bred kunnskap om kulturbegrepet og om betydningen av religion og virkelighetsforståelser i interkulturelle kontekster 
 • har bred kunnskap om produksjon og fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, etnisitet, klasse og kjønn 
 • har bred kunnskap om sosial ulikhet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser, majoritets- og minoritetsspørsmål, diskriminering og rasisme, makt og avmakt 
 • har kunnskap om hvordan migrasjon, transnasjonale prosesser og institusjoner virker inn på interkulturell kommunikasjon, samhandling og identitetskonstruksjon 
 • kjenner til aktuell forskning g utviklingsarbeid innen det interkulturelle fagfeltet og dets anvendelse 

Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og anvende interkulturell teori og kvalitativ metode i tråd med akademiske og forskningsetiske krav og retningslinjer 
 • kan tolke, reflektere over og analysere interkulturelle situasjoner og samhandlingsforløp og framstille dette skriftlig og muntlig 
 • kan identifisere eget og andres kulturelle utgangspunkt og engasjere seg i interkulturell dialog og samhandling også når dette utfordrer egne forutsetninger
 • har evne til å finne konstruktive løsninger på utfordringer og bruke mulighetsrommet som interkulturell samhandling og kommunikasjon innebærer 
 • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og anvende denne til å analysere og drøfte interkulturelle problemstillinger på en etisk og faglig relevant måte 
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagområdet 
 • kan reflektere over egen og andres faglige praksis og justere denne under veiledning 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • kan anvende innsikt i interkulturelle problemstillinger, teorier og metoder og reflektere over muligheter og utfordringer slik disse kommer til uttrykk i flerkulturelle sammenhenger 
 • kan foreslå kreative og konstruktive løsninger på interkulturelle muligheter og utfordringer 
 • kan kommunisere inkluderende og kultursensitivt 
 • kan formidle sentralt fagstoff, inkludert akademiske tekster, skriftlig og muntlig og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i gruppe, i tråd med akademiske og forskningsetiske krav og retningslinjer 

Bachelorgraden består av 180 studiepoeng, og er satt sammen av obligatoriske emner (totalt 120 studiepoeng) og valgfrie emner (totalt 60 studiepoeng).

Følgende emner er obligatoriske og utgjør fordypningen i interkulturell kompetanse:

 • Årsstudium i interkulturell kompetanse (60 sp) eller Årsstudium i interkulturell kompetanse – nett (60 sp)
 • IKF218/IKF218N Interkulturell kompetanse: Fordypning (20 sp)
 • IKSF291/IKF291N Bacheloroppgave (20 sp)

I tillegg er det obligatorisk å velge enten IKS181N Etikk, dannelse og selvutvikling og IKS182N Etikk, identitet og ansvar eller EX101N Ex. phil og EX102N Ex. fac.

60 av studiepoengene er frie studiepoeng (valgemner) og gir mulighet til utveksling, fordypning i andre IKS-emner eller emner fra andre fagområder.

Anbefalt studieløp:

1. semester

IKS101 Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori (15 sp)*

IKS102 Mangfold og det flerkulturelle Norge (15 sp)*

2. semester

IKS103 Interkulturelle forskningsmetoder (15 sp)*


Valgfri spesialisering (15 sp), velg ett av emnene:

 • IKS104 Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika (15 sp)****

 • IKS107 Regional og tematisk fordypning

3. semester

IKF218 Interkulturell kompetanse: Fordypning (20sp)*

Alternativ I**

IKS181N Etikk, dannelse og selvutvikling (10 sp)

Alternativ II**

EX101N Examen philosophicum (10 sp)

4. semester

Utveksling (30 sp) eller valgfrie emner (30 sp).

5. semester

IKF226 Interkulturell kompetanse i praksis (20 sp)***

Valgfritt emne (10 sp) ***

6. semester

IKS291 Bacheloroppgave i interkulturell kompetanse (20 sp)*

Alternativ I**
IKS182N Etikk, identitet og ansvar (10 sp)

Alternativ II**
EX102N Examen facultatum (10 sp)

* Obligatorisk emne

** Det er obligatorisk å velge begge emnene i alternativ I eller begge emnene i alternativ II, men emnene kan tas i andre semestre. Studenter som velger EX101N og EX102N, kan bruke IKS181N og eventuelt IKS182N som valgemner, eller motsatt.

*** Valgemnene velges fritt fra ulike fagområder ved NLA eller andre institusjoner.

Mulige valgemner interkulturelle studier på 200-nivå:

 • IKF231 Interkulturell formidling (10 sp, undervises normalt i høstsemesteret)
 • IIKF219 Religion, mangfold og transnasjonale prosesser (10 sp, undervises normalt i høstsemesteret)
 • IKF226 Interkulturell kompetanse i praksis (20 sp, undervises normalt i høstsemesteret)

Semester for undervisning kan variere og ikke alle emnene blir tilbudt hvert studieår.

**** IKS104 har obligatorisk studieopphold (ca. fire uker) og begrenset antall plasser.

 • 3IKF231 - Interkulturell formidling - 10 sp
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX101N - Examen philosophicum, nettstudium - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • EX102N - Examen facultatum, nettstudium - 10 sp
 • IKF218 - Interkulturell kompetanse - 20 sp
 • IKF219 - Religion, mangfold og transnasjonale prosesser - 10 sp
 • IKF226 - Interkulturell kompetanse i praksis - 20 sp
 • IKS101 - Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori - 15 sp
 • IKS102 - Mangfold og det flerkulturelle Norge - 15 sp
 • IKS103 - Interkulturelle forskningsmetoder - 15 sp
 • IKS104 - Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika - 15 sp
 • IKS107N - Regional og tematisk fordypning - 15 sp
 • IKS181N - Etikk, identitet og ansvar 1 - 10 sp
 • IKS182N - Etikk, identitet og ansvar 2 - 10 sp
 • IKS291 - Bacheloroppgave i interkulturell kompetanse - 20 sp

I en verden preget av kulturelt mangfold, er interkulturell kompetanse relevant og nødvendig på stadig flere samfunnsarenaer. Interkulturell kompetanse studerer hva som skjer i møtet mellom mennesker og aktører som opplever seg som kulturelt forskjellige.

Bachelor i interkulturell kompetanse har er tverrfaglig med faglig forankring i sosialantropologi, sosiologi, kommunikasjonsteori, historie, og religionsvitenskap. Prefikset inter- i interkulturell gjenspeiler fokuset på det relasjonelle.

Gjennom denne faglige fordypningen skal studenten lære å forstå og analysere komplekse, skiftende og aktuelle interkulturelle situasjoner, muligheter og utfordringer på en analytisk, reflekterende, nyansert og faglig forankret måte. Dette for å fremme meningsfylt samhandling basert på gjensidig respekt og likeverd. For å oppnå denne kompetansen kombinerer bachelorstudiet teori, arbeidslivsrelevant fokus, praktiske øvelser og mulighet for feltopphold og et eget praksisemne.

Forelesninger, seminarer (bl.a. om arbeidslivsrelevans), ekskursjoner, nettleksjoner, selvstudium og gruppearbeid. Veiledningssamtaler i forbindelse med oppgaveskriving og praksis. I tillegg er det mulighet for studieopphold og etnografisk feltarbeid.
Fulltidsstudium av tre års varighet. 1600 timer
I løpet av bacheloren vil studenten bli vurdert gjennom ulike vurderingsformer (skoleeksamen, hjemmeeksamen, oppgave, bacheloroppgave, muntlig eksamen, gruppearbeid, tilstedeværelse, fremføring o.l.).
Mulighet for å søke opptak på IKF226 Interkulturell kompetanse i praksis i femte semester.
Det er mulighet for utveksling og lagt til rette for dette i 5. semester. Det er også andre semestre hvor utveksling kan gjennomføres, men da må studenten sikre at de obligatoriske emnene gjennomføres i andre semestre enn anbefalt løp. Fjerde og femte semestre er anbefalte semestre for utveksling. Ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering international@nla.no for informasjon og veiledning. Mer informasjon finner du her: https://www.nla.no/for-studenter/utveksling/ IKS bachelor gir mulighet til å delta på studieopphold i utlandet i løpet av årsstudiet.

IKS bachelor gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din. IKF bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier. 

Merk at årsstudiet i IKS eller IKS nett også kan kombineres med andre fagfelt på NLA Høgskolen. 

Bestått bachelorgrad i interkulturell kompetanse gir faglig grunnlag for å søke opptak til NLA Høgskolens mastergradsprogram innen dette faget, Master in Intercultural Studies. Studenter med en bachelorgrad i interkulturell kompetanse kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Bachelor i interkulturell kompetanse er en god utdannelse for å arbeide med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv. Bachelorgraden kan også kombineres med andre årsstudier eller utdanninger og er meget relevant innen skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller andre
Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk og engelsk. Under studieholdene holdes forelesninger på engelsk eller på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.
Noe undervisning kan foregå på engelsk. Dette gjelder spesielt på studieopphold (IKS104). Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Alle versjoner:
Bachelor i interkulturell kompetanse (Kull: 2024Høst)
Bachelor i interkulturell kompetanse (Kull: 2023Høst)