BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE

Studieprogramkode:
BAPTL
Studieprogramnavn:
BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Bachelor i praktisk teologi og ledelse
Bachelor i praktisk teologi og ledelse har med utgangspunkt i kristen danningstradisjon som mål å utvikle formidlere og ledere særlig til kirker og kristne organisasjoner. 
Generell studiekompetanse
Det er krav om politiattest i forbindelse med praksisemner i første og tredje år av studiet, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teologi og ledelse i praksis i lys av en kristen danningstradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – samarbeid - veiledning
 • kjenner til praktisk teologi og ledelse som forsknings- og formidlingsfag og om disse fagområdenes historie, tradisjon og egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om faglige sammenhenger mellom den valgte fordypning i bachelorgraden (valgemner og bacheloroppgave/-prosjekt) og praktisk-teologiske og ledelsesfaglige perspektiv.
 • har kunnskap om konkrete og aktuelle utfordringer for innovasjon og læring i kirkelig kontekst, med særlig fokus på norsk kontekst 

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over, vurdere og formidle sentrale problemstillinger knyttet til fortolkningen og formidlingen av bibelske tekster i ulike kontekster
 • kan bruke relevante faglige verktøy og formidlingsformer i både menighetsbyggende og samfunnsbyggende innsats som leder og veileder
 • har grunnleggende ferdigheter som leder i forskjellige roller i menighet og samfunn.  
 • kan søke faglig oppdatering og ny kunnskap innenfor de sentrale fagfeltene i bachelorstudiet og andre tilstøtende fagområder
 • kan reflektere over og gjøre bruk av fundamentale kulturelle, utviklingspsykologiske, danningsmessige, og teologiske perspektiv på trosopplæring for barn og ungdom
 • har grunnleggende ferdigheter i forskjellige former for ledelse 
 • kan reflektere over praksis i lys av egne erfaringer og i dialog med teorier om i lys av kristen livstolkning
 • kan reflektere over sammenhengen mellom den valgte fordypning i bachelorgraden og praktisk-teologiske og ledelsesfaglige perspektiv
 • diskutere og se relevansen av historiske og aktuelle kristne Jesus-bilder gjennom bruk av bibelfaglig og teologihistorisk materiale
 • kan reflektere over hvordan sentrale utfordringer for kirken i Norge kan møtes ved hjelp av kunnskap om innovasjon og ledelse
   

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse og veiledning, særlig i en kirkelig praksiskontekst
 • kan formidle sentralt fagstoff i graden skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan delta i faglige samtaler som fokuserer praktisk teologi og ledelse på en slik måte at dette kan bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som bidrar til innovasjon og læring

Bachelorstudiet er bygd opp av emner på 10 og 20 studiepoeng (sp). Et normert studieår tilsvarer 60 sp. En bachelorgrad skal inneholde 180 sp. 

For å få bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse (PTL) må studenten ha minst 120 studiepoeng teologifaglig/religionspedagogisk innhold i sin fagkrets. Disse studiepoengene dekkes inn gjennom obligatoriske emner i 1. og 3.året i bachelorgraden. 

 

Emner første år

Første år i bachelor i praktisk teologi og ledelse tilsvarer årsstudium i praktisk teologi og ledelse og er satt sammen av seks emner på 10 sp:

Høst:

TEOL110

Bibelen – fortelling, fortolkning, formidling (teol)

10 sp

TEOL130

Innføring i praktisk teologi (teol)

10 sp

RELPED110

Relasjonsledelse (ped)

10 sp

Vår:

RELPED120

Ledelsesfilosofi (ped)

10 sp

RELPED130

Danning og trosopplæring- barn og unge (ped)

10 sp

TEOL140

Teologi for en misjonal kirke (teol)

10 sp

 

 

Emner andre år

Studenten kan sette sammen 2. studieår ved å velge emner fra NLA Høgskolens portefølje. Det er også mulig å få innpasset andre yrkesrelevante studier etter søknad. Valgt fordypning i 2.år kan være avlagt før man begynner på de obligatoriske emnene i 1. og 3.år, som da tas to år på rad.

Aktuelle fordypninger er:

Et første alternativ med studier i Sandviken er å velge emner fra KRLE årsstudium og/eller bachelor/profesjonsstudium i teologi. De som vurderer overgang til teologistudiet, bør velge emner derfra i 2.året. Ta kontakt med studieveileder for planlegging.

Et andre alternativ er emner fra årsstudiet i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, alternativt enkeltemner i Kommunikasjon og livssyn. Dette innebærer samlingsbasert undervisning i Kristiansand og/eller Bergen samt undervisning og veiledning over nett. Undervisningssted vil være avhengig av gruppens størrelse. Det vil uansett være en samling i Kristiansand i tilknytning til Veritaskonferansen.

Et tredje alternativ er ett av årsstudiene i musikk ved NLA-campus i Oslo. Undervisningen vil skje i Oslo.

Et fjerde alternativ vil være å bruke hele eller deler av studieåret som utvekslingsstudent. Informasjon om dette gis i løpet av 1. studieår. 

For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder i Sandviken.

 

Emner tredje år

3. året i bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) er satt sammen av fem emner:

 

TEOL210

Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis (høst)

10 sp

TEOL220

Sjelesorg med praksis (høst)

10 sp

TEOL201

Kristologi i møte med vår tid (vår)

10 sp

RELPED230

Innovasjon og læring i kristen kontekst (vår)

10 sp

PTL231

Bacheloroppgave i PTL med metode- og skrivekurs (høst+vår)

20 sp

eller

PTL235

Prosjektoppgave i PTL med metode- og skrivekurs (høst+vår)

20 sp

 • PTL231 - Bacheloroppgave i praktisk teologi og ledelse - 20 sp
 • PTL235 - Bachelorprosjekt i praktisk teologi og ledelse - 20 sp
 • RELPED110 - Relasjonsledelse - 10 sp
 • RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • RELPED130 - Danning og trosopplæring - barn og unge - 10 sp
 • RELPED230 - Innovasjon og læring i kirkelig kontekst - 10 sp
 • TEOL110 - Bibelen - tekst, tolkning og formidling - 10 sp
 • TEOL130 - Innføring i praktisk teologi - 10 sp
 • TEOL140 - Teologi for en misjonal kirke - 10 sp
 • TEOL201 - Kristologi i møte med vår tid - 10 sp
 • TEOL210 - Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis - 10 sp
 • TEOL220 - Sjelesorg med praksis - 10 sp

Forståelsen av danning er helt grunnleggende i det utdanningen i praktisk teologi og ledelse skal bidra til en leders karakterbygging eller ethos: Det er danningen av mennesket som kan lede seg selv og så lede andre, som står i fokus. Gjennom utdanningen legges det til rette for en dobbel danning, ved at en fra dag en starter med å lese kulturens og kirkens grunntekster i tråd med universitetstradisjonen og dannes gjennom praksiserfaringer i tråd med mer profesjonsrettede utdanninger.

Samtidig skal studiet bidra til leseferdighet i vid forstand, til å lese både tradisjonens grunntekster, Bibelen, klassiske verk innen kirkehistorie og filosofien og den sosiale konteksten. Det handler her om utvikling av en dobbel lesning. Denne lesningen, som fordrer at all danning finner sted i relasjoner, skjer samtidig i lys av den kirkelige konteksten som primær kontekst for praktisk-teologisk refleksjon.

Gjennom måten bachelorstudiet i teologi og ledelse i praksis organiseres, legges det til rette for en klasse/team-følelse allerede i starten av bachelorløpet. Det er fokus på tre arenaer for læring: undervisning, praksis, kollokviegrupper og veiledning. 

Den vanlige studierytmen i førsteåret er slik: 

1 uke undervisning                     NLA Bergen/Studietur

2 uker selvstudium/praksis          Selvvalgt sted

Én gang hver undervisningsuke arrangeres kollokviemiddag med litteratur-lesing og samtale i grupper.

Rytmen 3.året er også knyttet til undervisningsuker og praksisuker. 2 av emnene i høstsemesteret er praksisemner, men det er ikke praksisemner i vårsemesteret.

Undervisning:

Undervisningen er prosessorientert, og det tas i bruk varierte undervisnings- og læringsformer. Undervisningsukene rammes inne av praksisrefleksjon både i starten og slutten av uken. Ukene rammes også inn av at det daglig leses ulike sentrale tekster i fellesskap. Samtidig prøves denne lesningen mot mer ferdighetsorienterte øvelser og refleksjoner. Målet med dette er å skape stadige, hermeneutiske sirkelbevegelser mellom undervisning, praksis, samtale og veiledning.

Praksis:

I førsteåret er det langsgående praksis gjennom hele studieåret som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Tredje året er det to praksisemner, hver med praksis på fire uker, der praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Veiledning:

Veiledningen er knyttet til undervisningsukene, da som veiledning i gruppe, ledet av lærere eller andre erfarne ansatte. Veiledning finner også sted gjennom veiledningen fra lærere og ved den kontinuerlige samtalen med praksisveileder på praksisplassen.

Studietur:

Vårsemesteret i 1.året legges det opp til en obligatorisk studietur til utlandet.

Aktuelle vurderingsformer er: Skriftlig skoleeksamen, skriftlig hjemmeeksamen, muntlig eksamen og bestått praksis og arbeidskrav. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene.

Bacheloren i PTL har en tydelig praksisforankring, både lokalt og internasjonalt. Det er langsgående praksis i 1.året. Studenten må levere inn en halvårlig praksisrapport for godkjenning. Denne praksisrapporten er felles for de tre emnene i det aktuelle semesteret. Det legges ikke opp til obligatorisk praksis andre året i bachelorløpet. 

Når det gjelder den lokale praksisen, knyttes den til ulike menigheter/organisasjoner/institusjoner med kristen-idealistisk profil, som

 • Menigheter i Den norske kirke og forsamlinger/menigheter i organisasjonene/frikirkene.
 • Institusjoner – diakonale virksomheter, mediehus, sykehus etc.
 • Frivillige organisasjoner med kristen-idealistisk profil.

Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. Det er også mulig å melde inn ønske om praksisplass. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er eller blir knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Det er mulig å ta 3. og/eller 4.semester i utlandet, dersom studietilbudet på det aktuelle studiestedet godkjennes innenfor graden (se NLAs utvekslingsavtaler). Godkjenning av utveksling avtales med studieprogramleder.

Bachelor i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer for opptak til Master in Theology and Ministry (MATAM) ved NLA Høgskolen.

Bachelor i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer for opptak til master i diakoni, gitt rett fagkombinasjon med samfunnsvitenskapelig emne.

Bachelor i praktisk teologi og ledelse og Master in Theology and Ministry med valgemnene TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice - with Internship og TAM323B Kirkelig undervisning - med veiledet praksis vil til sammen kvalifisere for tilsetting som kateket i Den norske kirke. Jf. §4 i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateketer.

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse med valgt fordypning kvalifiserer for arbeid som menighetspedagog (trosopplærer) i Den norske kirke, og vil også kunne være en relevant yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene. Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse er utformet for å oppfylle minstekravene for å jobbe som menighetspedagog/trosopplærer i Den norske kirke (30 sp. PED og 30 sp. KRD/TEOL). Bacheloren i PTL vil sammen med en Master i kateketikk eller Master i Theology and Ministry (MATAM) ved NLA Høgskolen kvalifisere for tilsetting som kateket i Den norske kirke, gitt at kravene i §4 i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateketer er oppfylt. Som første år i et teologistudium gir bachelorstudiet i praktisk teologi og ledelse en profilert start på og retning til teologistudiet og et viktig kompetansefortrinn som ferdig utdannet prest. Avhengig av hva du velger som 2. studieår i graden vil overgangen til teologistudiet kreve et halvt års ekstra studietid. Overflytting etter første år innebærer ikke behov for å ta ekstra emner.

Gjennom at utdanningen festes i en grunnutdannelse som leder, er det tanken at også en mer spesifikk kvalifisering inn mot kirkelig tjeneste vil gi en lederutdanning som også gir kvalifiseringsgrunnlag for å kunne jobbe innenfor flere felt i samfunnet. Dette er blitt viktigere i en tid der flere skifter jobb og karriere hyppigere. Derfor vil denne årsenheten være relevant for alle som ønsker et år med innføring i praktisk teologi og ledelse i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – samarbeid og mentorering.

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk og svensk.
Studiet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen
I studiet inngår en obligatorisk studietur til utlandet. Utgifter til denne turen må studenten selv dekke.