BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE

Studieprogramkode:
BAPTL
Studieprogramnavn:
BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE
Kull:
2017 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

Fører til grad/tittel

Bachelor i praktisk teologi og ledelse

Studiets formål

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse skal gi studenten opplæring i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning praksis mentorering. Det metodiske grunnlaget ligger i bruken av praktisk-teologisk metode.

Grunnleggende her er også forståelsen av dannelse, nemlig at utdanningen skal bidra til en leders karakterbygging eller ethos. Det er danningen av mennesket som kan lede seg selv og så lede andre, som står i fokus. Gjennom utdanningen legges det til rette for en dobbel dannelse, ved at en fra dag en starter med å lese kulturens og kirkens grunntekster i tråd med universitetstradisjonen og dannes gjennom praksiserfaringer i tråd med mer profesjonsrettede utdanninger.

Samtidig skal studiet bidra til leseferdighet i vid forstand, til å lese både tradisjonens grunntekster, Bibelen, klassiske verk innen kirkehistorie og filosofien og den sosiale grunnteksten. Det handler her om utvikling av en dobbel lesning. Denne lesningen, som fordrer at all dannelse skjer i relasjoner, skjer samtidig i lys av den kirkelige konteksten som primær kontekst for praktisk-teologisk refleksjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Krav om politiattest

I studiets første år er det lagt opp til langsgående praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger fram politiattest.

Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om teologi og ledelse i praksis i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning praksis veiledning
 • kjenner til praktisk teologi og ledelse som forsknings- og formidlingsfag og om disse fagområdenes historie, tradisjon og egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om faglige sammenhenger mellom den valgte fordypning i bachelorgraden og praktisk-teologiske og ledelsesfaglige perspektiv.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • har grunnleggende ferdigheter som barneleder, ungdomsleder, menighetsleder, frivillighetsleder og kan søke faglig oppdatering og ny kunnskap innenfor de sentrale fagfeltene i bachelorstudiet og andre tilstøtende fagområder
 • har grunnleggende ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse
 • kan reflektere over praksis i lys av egne erfaringer og i dialog med teorier om selvledelse, teamledelse, veiledning og relasjonsledelse i lys av kristen livstolkning
 • kan bruke relevante faglige verktøy og formidlingsformer i både samfunnsbyggende og menighetsbyggende innsats som leder og veileder
 • kan reflektere over, vurdere og formidle sentrale problemstillinger knyttet til arbeidet med bibelske tekster fra tekst til kontekst
 • kan reflektere over og gjøre bruk av fundamentale kulturelle, utviklingspsykologiske, danningsmessige, og teologiske perspektiv på trosopplæring for barn og ungdom
 • kan reflektere over sammenhengen mellom den valgte fordypning i bachelorgraden i lys av praktisk-teologiske og ledelsesfaglige perspektiv

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse og veiledning, særlig i en kirkelig praksiskontekst
 • kan formidle sentralt fagstoff behandlet i bacheloren praktisk teologi og ledelse skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan delta i faglige samtaler som fokuserer praktisk teologi og ledelse på en slik måte at dette kan bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som bidrar til nytenkning og innovasjon

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet er bygd opp av emner på 10, 20 og 30 studiepoeng (sp) på grunn- og mellomnivå. Et normert studieår tilsvarer 60 sp. En bachelorgrad skal inneholde 180 sp. For å få bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse må studenten ha minst 120 studiepoeng kristendomsfaglig/religionspedagogisk innhold i sin fagkrets. De resterende 60 sp. kan velges innen yrkesrelevante fagemner. Normalprogresjonen i studiet er at en starter med årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). Som et alternativ, er det også mulig å ta årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) som andreåret i et bachelorløp, dersom en har tatt et annet årsstudium (f.eks. KRLE årstudium) på forhånd.

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) er satt sammen av to emner på 30 sp. Disse emnene kan også deles opp og tas som 10-poengsenheter (se under). Emnene inneholder 30 sp. KRD/TEOL-emner og 30 sp. (REL-)PED.

60 sp. valgfrie emner i 3. og 4. semester velges innen yrkesrelevante fagemner. Ut fra slike emner kan en da velge bachelor i PTL med fordypning i f.eks. teologi/KRLE, drama, musikk, idrett, kunst og håndverk, interkulturell forståelse (IKF), pedagogikk (PED), media, management business administration (MBA), kommunikasjon og livssyn. Andre året vil derfor normalt bestå av et annet årsstudium.

Dem som vurderer overgang til teologistudiet, bør velge emner fra bachelor i teologi andre år i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder for planlegging av videre studieløp.

BAPTL

Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

Vår

Obl. emner (70 sp.)

PTL101

PTL102

PTL230

Obl. emner norgesvariant (20 sp.)

TEOL210

TEOL220

Obl. emner


utenlandsvariant (30 sp.)

PTL220

Valgemner 2. år


enten:

 

 

eller:

Annet årsstudium;


yrkesrelevante fagemner*

30 sp.valgt fordypning

30 sp.valgt fordypning

Valgemner 3. år**

(10 sp. høst,

20 sp. vår)

BIHEB101 (20 sp.)

NTGR101 (20 sp.)

LAT101

LAT102

EX101

REL140

EX102

REL150

REL120

REL160

REL130

TEOL120

KME201

TEOL230

KME203

RELPED210

KME204

KME207

IKF214

KME208

IKF215

KME211

KME212

KME213

KME214

IKF210

*Her kan årsstudium i KRLE velges, bortsett fra REL110 (tilsvarer TEOL110).

**Se forkunnskapskrav til det enkelte emne.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom måten årsstudiet i teologi og ledelse i praksis organiseres, legges det til rette for en klasse/team-følelse allerede i starten av et bachelorløp. Det er fokus på tre måter å lære på, undervisning, praksis, mentorering.

Den vanlige studierytmen i årstudiet blir da vanligvis en fast ramme som åpner for fleksibilitet

– 1 uke undervisning NLA/studietur

– 1 uke selvstudie/praksis selvvalgt sted

– 1 uke praksis/selvstudie selvvalgt sted

Undervisning:

Årstudiet blir innledet med en felles innføringsuke som setter studiemiljø, profil og retning på studiet. Undervisningen er prosessorientert, og det tas i bruk varierte undervisningsformer. Undervisningsuken rammes inne av praksisrefleksjon både i starten og slutten av uken. Uken rammes også inn av at det daglig leses ulike (grunn-)tekster i fellesskap. Samtidig prøves denne lesningen mot mer ferdighetsorienterte øvelser og refleksjoner. Målet med dette er å skape stadige (hermeneutiske) sirkelbevegelser mellom undervisning og praksis/mentorering i løpet av undervisningsuken

– og videre inn i studieuke og praksisuke.

 

 

Det er også mulig å ta enkeltemner i årsstudiet eller å ta årsstudiet som deltidstudent (se emnekatalog). En eller to ganger i året vil undervisningsukene kunne hel- eller delkombineres med kurs- og konferanser rettet mot videreutdanning og etterutdanning – både i kirkelig sektor og innenfor andre sektorer.

Mentorering:

Mentorering skjer knyttet til undervisningsukene, da som mentorering i gruppe, ledet av faglærere. Mentorering skjer også gjennom den kontinuerlige veiledningen som skjer ledet av praksisveileder på praksisplassen.

Eksamen og vurdering

Varierte vurderingsformer benyttes. Se emnebeskrivelsene.

Praksis

Bacheloren i PTL har en tydelig praksisforankring, både lokalt og internasjonalt. Praksis i årsstudiet er knyttet til begge emnene. Vårsemesteret i årsstudiet legges det også opp til en studietur til utlandet. Studenten må levere inn en halvårlig praksisrapport for godkjenning. Det legges ikke opp til obligatorisk praksis andre året i bachelorløpet, da en normalt tar et annet årsstudium eller tilsvarende. Tredje året i bacheloren, 5.semester, er det også mulig å ha tre måneders praksis i utlandet knyttet til en menighet/organisasjon/institusjon med godkjent veileder, i rammen av emnet PTL220 Internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay (30 sp.).

Når det gjelder den lokale praksisen, knyttes den til ulike menigheter/organisasjoner/institusjoner med kristen-idealistisk profil, som

 • Menigheter i Den norske kirke og forsamlinger/menigheter i organisasjonene/frikirkene.
 • Institusjoner - diakonale virksomheter, mediehus, sykehus etc.
 • Frivillige organisasjoner med kristen-idealistisk profil.

Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Utveksling og internasjonalisering

Det er mulig å ta 5. semester i bacheloren som internasjonal praksis, for eksempel en tre måneders Erasmus-praksis ved et godkjent praksissted i Europa. Det kan også være mulig å ta 3. og 4. semester i utlandet, dersom studietilbudet på det aktuelle studiestedet godkjennes innenfor graden (se NLAs utvekslingsavtaler). Godkjenning av utveksling avtales med faglærer.

Relevans

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse med valgt fordypning kvalifiserer for arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke, og vil også kunne være en relevant yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene. Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse er utformet for å oppfylle minstekravene for å jobbe som trosopplærer i Den norske kirke (30 sp. PED og 30 sp. KRD/TEOL). Bacheloren i PTL vil sammen med en Master i kateketikk eller Master i Theology and Ministry (MATAM) ved NLA Høgskolen kvalifisere for tilsetting som kateket i Den norske kirke, gitt at kravene i §4 i Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer er oppfylt. Som første år i et teologistudium gir årsstudiet i praktisk teologi og ledelse en profilert start på og retning til teologistudiet og et viktig kompetansefortrinn som ferdig utdannet prest.

Gjennom at utdanningen festes i en grunnutdannelse som leder er det tanken at også en mer spesifikk kvalifisering inn mot kirkelig tjeneste vil gi en lederutdanning som også gir kvalifiseringsgrunnlag for å kunne jobbe innenfor flere felt i samfunnet. Dette er blitt viktigere i en tid der flere skifter jobb og karriere hyppigere. Derfor vil denne årsenheten være relevant for alle som ønsker et år med innføring i praktisk teologi og ledelse i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning praksis mentorering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • BIHEB101 - Bibelhebraisk - 20 sp
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • IKF210 - Verdensbilde/virkelighetsforståelse - 10 sp
 • IKF214 - Flyktninger: Migrasjon og integrasjon - 15 sp
 • IKF215 - Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv - 15 sp
 • KME201 - Kristologi i møte med vår tid - 10 sp
 • KME203 - Kirke, stat og samfunn - 10 sp
 • KME204 - Contemporary Missiology - 10 sp
 • KME207 - Medier, myter og identitet - 10 sp
 • KME208 - Jødedom - 10 sp
 • KME211 - Gammeltestamentlig metode og eksegese - 10 sp
 • KME212 - Nytestamentlig metode og eksegese - 10 sp
 • KME213 - Jesus og Galilea - 10 sp
 • KME214 - Religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten - 10 sp
 • LAT101 - Innføring i latin - 10 sp
 • LAT102 - Latinske tekster og grammatikk - 10 sp
 • NTGRE101 - Nytestamentlig gresk - 20 sp
 • PTL101 - Innføring i praktisk teologi og ledelse - 30 sp
 • PTL102 - Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke - 30 sp
 • PTL220 - Internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay - 30 sp
 • PTL230 - Bacheloroppgave i PTL med metode- og skrivekurs - 10 sp
 • REL120 - Kristendommens historie - 10 sp
 • REL130 - Innføring i religionsvitenskap - 10 sp
 • REL140 - Religionsvitenskap med fordypning - 10 sp
 • REL150 - Livssyn og etikk - 10 sp
 • REL160 - Religionsdidaktikk - 10 sp
 • RELPED210 - Nasjonale breddetiltak i trosopplæringen - 10 sp
 • TEOL120 - Bibelen og tidlig kristendom - 10 sp
 • TEOL201 - Kristologi i møte med vår tid - 10 sp
 • TEOL210 - Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis - 10 sp
 • TEOL220 - Sjelesorg med institusjonspraksis - 10 sp
 • TEOL230 - Innovasjon og kreativitet i kristent ungdomsarbeid - 10 sp