Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning
  • Bergen
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for utveksling
  • Praksis: 180 dager
  • Start: høst
Frist 15. april Søk opptak
Ønsker du en utdanning med mening? Da kan du ta barnehagelærerutdanning hos oss i Bergen. Fra høsten får du også din egen mentor, som følger deg gjennom hele studiet og det første året i jobb!

Om studiet: 
Barnehagelærerutdanningen er en 3-årig bachelorutdanning, som gir deg god kunnskap med det å arbeide med barn i barnehagealder. Utdanningen er tverrfaglig og bidrar til at du får en helhetlig forståelse av barnet, dets utvikling og av barnehagens innhold og mandat. Utdanningen er også praksisnær og du vil få 108 dager i praksis i løpet av dine tre år på studiet. Du vil få tett oppfølging av både praksislærere og faglærere, som kan inspirere deg til å bli en trygg og god barnehagelærer. Vårt inkluderende studiemiljø i Kalfaret gir gode rammer for din utvikling mot en yrkeskarriere. 

Hva lærer du?

Du vil få både kunnskap og erfaring med å legge til rette for lek, læring, omsorg og danning, der din trygghet og kompetanse gir grunnlag for livslang læring. Du får leder- og veiledningskompetanse, faglig og estetisk kompetanse, kunnskap om barns utvikling og mulighet til å ha fire uker praksis i utlandet.  

Hvor kan du få jobb?

Som barnehagelærer kan du arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage. Du kan også arbeide som SFO-leder. 

Studiets oppbygging

Undervisningen består av forelesninger, seminar, ekskursjoner og prosjektarbeid. Du som student vil også være aktiv i en basisgruppe, der dere arbeider med fagstoff, arbeidskrav og eksamen, både med og uten veileder til stede.

Overflytting

Studerer du barnehagelærerutdanning ved en annen høgskole, kan du søke om overflytting til NLA Høgskolen til 3. studieår. Det forutsettes at du har bestått alle eksamener og praksis 1. og 2. studieår.

Overflyttingsstudenter får tilbud om plass på fordypningsfag med ledig kapasitet etter at interne studenter har valgt. Frist for å søke overflytting er 15. april. Søknadsskjema laster du ned her. 

Se også: Retningslinjer for overflytting til barnehagelærarutdanning - NLA 

Videre studier

Barnehagelærerutdanningen vil, avhengig av valg av fordypningsemne, kvalifisere for mastergradsstudier i pedagogikk ved NLA Høgskolen eller for nyetablerte profesjonsmastere. Det er mange aktuelle videreutdanninger, som for eksempel styrerskole, ledelse, spesialpedagogikk og spesialisering innenfor forskjellige relevante fag. 

Utveksling og internasjonalisering

På bachelorprogrammet i barnehagelærerutdanning er det faglig anbefalt å reise på utveksling i sjette semester. NLA har utvekslingsavtaler med universiteter og høgskoler over hele verden. Mer informasjon om anbefalte utvekslingsmuligheter finnes på NLAs nettsider om utveksling. Utvekslingssemesteret vil erstatte fordypningsemnet. Dersom studiested i utlandet ikke kan tilby praksis, må 5 dagers praksis tas i Norge i forkant/etterkant av utvekslingssemesteret. 

Det blir gitt tilbud om alternativ praksis i utlandet, integrert i kunnskapsområdet SRLE i 2. studieår. Det er utarbeidet egne regler/krav for tildeling av alternativ praksis i utlandet. Se studieplan for nærmere informasjon om krav for utenlandspraksis