Bachelor i økonomi og administrasjon

Studieprogramkode:
4ØKADM
Studieprogramnavn:
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kull:
2022 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Bachelor i økonomi og administrasjon
Gjennom bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management får studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen økonomisk-administrative fag med spesiell fordypning i etikk, innovasjon og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge. Studiet har en tydelig verdiforankring og vil bidra til gode prosesser for studentenes danning. Et overordnet mål er å utdanne driftige og samfunnsansvarlige aktører som bidrar til mer entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter.
Studiet er egnet for dem som ønsker seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen økonomiske og administrative fag samtidig som de ønsker å være aktive bidragsytere til nyskaping, endring og utvikling av organisasjoner. Studie passer spesielt godt for dem som i tillegg ønsker å ta del i og ha et bevisst ståsted i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner (NGO), kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Norge og i utlandet.

Generell studiekompetanse

Anbefalt forkunnskaper

R1/S1 S2 fra videregående skole, eller tilsvarende

Etter fullført og bestått studium har kandidaten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har et godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder
 • har innsikt i bruk av statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder for økonomisk-administrative analyser
 • har kunnskap om hvordan virksomheter finansieres og overskudd investeres
 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier om kundeatferd i forbruker- og bedriftsmarkeder, og hvordan produkter og markedsføring kan tilpasses kundeatferden
 • har grunnleggende kunnskap om organisasjonsteori og organisasjonspsykologi
 • kan redegjøre for sentrale samfunnsøkonomiske teorier på bedrifts- og samfunnsnivå (mikro og makro)
 • har kunnskap om hvordan analysere bedriftens konkurransesituasjon og utvikle forretningsstrategier
 • har kunnskap om hvordan moderne informasjonssystemer kan brukes til å styrke bedriftens konkurransekraft
 • har kjennskap til hvordan identitet, holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre og preger atferden i økonomiske virksomheter
 • kan redegjøre for sentrale teorier om foretaksetikk og samfunnsansvar
 • kan redegjøre for hvordan entreprenørskap og innovasjon kan stimuleres både i kommersielle og ideelle virksomheter
 • har kunnskaper om hvordan innovasjon og entreprenørskap kan stimuleres i underutviklede regioner i den tredje verden

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere inntekter og kostnader, og anvende økonomiske styringsverktøy, samt kunne utarbeide og analysere regnskap
 • er i stand til å vurdere aktuelle finansierings- og investeringsstrategier i kommersielle og ideelle virksomheter
 • kan gjennomføre strategiske analyser og vurdere hvordan ulike typer virksomheter bør organiseres og ledes
 • kan analysere og forbedre markedsføringen i kommersielle og ideelle virksomheter
 • forstår hvordan et lands økonomi kan påvirkes av samfunnsøkonomiske variabler som endringer i etterspørsel, rentenivå, valutakurser, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling
 • kan stimulere kommersielt og sosialt entreprenørskap
 • kan stimulere til innovasjon og entreprenørskap i frivillige organisasjoner
 • har kommunikasjonsferdigheter til å kunne opptre profesjonelt i ulike typer organisasjoner, det offentlige og i det private næringsliv
 • kan identifisere og håndtere sentrale etiske utfordringer i arbeidslivet på en faglig forsvarlig måte
 • er bevisst på egne mål og verdier og opptrer konsistent med dette i rollen som arbeidstaker, leder eller eier av økonomiske virksomheter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskapene og ferdighetene til å ta del i utviklingen av et bredt spekter av organisasjoner
 • kan vise analytiske evner og ha en faglig bredde som gjør kandidaten godt rustet til å møte utfordringer i arbeidslivet og ha godt grunnlag for opptak til masterstudier i inn- og utland
 • kan integrere virkelighetsbilde, verdigrunnlag og yrkesetisk refleksjon

Studiet er bygget opp slik at det følger kravene til NRØA og kvalifiserer for opptak til masterprogram i siviløkonom.

De bedriftsøkonomiske- og samfunnsøkonomiske emnene følger en standard progresjon innen økonomiske og administrative studieprogram, med grunnleggende tema i introduksjonsemnene og deretter mer spesialiserte emner og tema. Det samme gjelder i noen grad metodeemnene. Innovasjons- og entreprenørskapsemnene har et integrerende perspektiv på virksomheten og kommer derfor etter grunnleggende emner i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring og organisasjonsfag. Identitets- og danningsemnene følger en oppbygging der innledende emner fokuserer på studentens mål, verdier og selvforståelse, og hvor påfølgende emner bruker dette som grunnlag for å integrere mål og verdier i de økonomisk-administrative fagene.

Det legges opp til utveksling primært i 5. semester. Dette semesteret er bygget opp av emner som er lett å finne ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.


Studiemodell: Økonomi og administrasjon

1. sem

HSM111 Etikk, samfunn og økonomi

HSM102 Markedsføring

HSM103 Statistikk

HSM104 Identitet og danning 1

2. sem

HSM105 Grunnleggende bedriftsøkonomi 1

HSM106 Vitenskapsteori

HSM107 Organisasjon og ledelse

HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi

3. sem

HSM201 Finansregnskap og regnskapsanalyse

HSM202 Innovasjon og entreprenørskap

HSM203 Etikk, samfunn og bærekraft

HSM204 Identitet og danning 2

4. sem

HSM205 Grunnleggende bedriftsøkonomi 2

HSM206 Praksisprosjekt i innovasjon 1

ØKAD201 Matematikk for økonomer

HSM207 Digitalisering og prosessledelse

5. sem

ØKAD202 Videregående mikroøkonomi

ØKAD203 Makroøkonomi

HSM208 Organisasjon og strategi

ØKAD204 Investering og Finans

6. sem

HSM209 Metode

HSM210 Identitet og danning 3

HSM211 BA oppgave

 • HSM102 - Markedsføring - 7.5 sp
 • HSM103 - Statistikk - 7.5 sp
 • HSM104 - Identitet og danning 1 - 7.5 sp
 • HSM105 - Grunnleggende Bedriftsøkonomi 1 - 7.5 sp
 • HSM106 - Vitenskapsteori - 7.5 sp
 • HSM107 - Organisasjon og ledelse med fokus på tjenende lederskap - 7.5 sp
 • HSM108 - Grunnleggende mikroøkonomi 1 - 7.5 sp
 • HSM111 - Etikk, samfunn og økonomi - 7.5 sp
 • HSM201 - Finansregnskap og regnskapsanalyse - 7.5 sp
 • HSM202 - Innovasjon og entreprenørskap - 7.5 sp
 • HSM203 - Etikk, samfunnsansvar og bærekraft - 7.5 sp
 • HSM204 - Identitet og danning 2 - 7.5 sp
 • HSM205 - Grunnleggende bedriftsøkonomi 2 - 7.5 sp
 • HSM206 - Praksisprosjekt i innovasjon 1 - 7.5 sp
 • HSM207 - Digitalisering og prosessledelse - 7.5 sp
 • HSM208 - Organisasjon og strategi - 7.5 sp
 • HSM209 - Metode - 7.5 sp
 • HSM210 - Identitet og danning 3 - 7.5 sp
 • HSM211 - Bacheloroppgave - 15 sp
 • ØKAD201 - Matematikk for økonomer - 7.5 sp
 • ØKAD202 - Videregående mikroøkonomi - 7.5 sp
 • ØKAD203 - Makroøkonomi - 7.5 sp
 • ØKAD204 - Investering og finans - 7.5 sp

Undervisningen omfatter både kommersielt og sosialt entreprenørskap og gir kunnskaper om, og ferdigheter i, hvordan entreprenørskap kan stimuleres både i velutviklede og underutviklede markeder (f.eks. i den tredje verden).

Etikk, og spesielt foretaksetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet i alle fag. En egen emneserie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp.

I praksisemnet utfordres studentene til å bruke teoriene til å løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i reelle virksomheter (kommersielle eller ideelle). Gjennomføringen innebærer praksisopphold i virksomhetene.

Studiet har varierte arbeids - og undervisningsformer. Fordi intensjonen er å integrere etikk i de fleste emnene og styrke studentenes karakterdanning, legges det opp til mye samhandling mellom lærere og studenter, mellom studenter og mentorer (se nedenfor) og studentene i mellom. Studiet krever derfor stor grad av tilstedeværelse.

Gjennom studiet vil studentene møte tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, seminarer, gruppearbeid og presentasjoner, men også møte mindre etablerte didaktiske metoder for å nå målene i studiet. I 3. og 4. semester legges det opp til frivillige studieturer knyttet til emnene i disse semestrene. I 3. semester arrangeres det en frivillig studietur med fokus på økonomi og handel i velutviklede markeder, som tar opp flere av emnene studentene har møtt og vil møte i studiet. I 4. semester får studentene mulighet til å delta på en lengre tur med fokus på entreprenørskap og arbeid i frivillige/ideelle organisasjoner, i underutviklede markeder fortrinnsvis Afrika.

Studenten får tildelt mentor i 2. og 3. studieår. I møte med mentor vil studentene bli utfordret i forhold til egenutvikling, samtidig som de får et nærmere innblikk i praksisfeltet. I den obligatoriske praksisen vil de delta i et innovasjons prosjekt knyttet til virksomheten.

 

EMNE

VURDERINGSFORM

UNDERVISNINGSSPRÅK og OMFANG

HSM111 Etikk, samfunn og økonomi

3 timers skriftlig skoleeksamen

Kar: A-F

Norsk med innslag av engelsk, 210 timer

HSM102 Markedsføring

Individuell multiple-choice eksamen (25%)

Muntlig gruppebasert prosjekteksamen (75%)

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

HSM103 Statistikk

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

HSM104 Identitet og danning 1

Innleveringsoppgave individuell (700 ord)

Innleveringsoppgave gruppe (4-6 studenter, 2000 ord)

Bestått/Ikke bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 150 timer

HSM105 Grunnleggende Bedriftsøkonomi 1

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk, 210 timer

HSM106 Vitenskapsteori

24 timers individuell hjemmeeksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

HSM107 Organisasjon og ledelse – med fokus på tjenende

lederskap

48 timers individuell hjemmeeksamen

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 225 timer

HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

HSM201 Finansregnskap og regnskapsanalyse

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk, 210 timer

HSM202 Innovasjon og entreprenørskap

Skriftlig gruppeoppgave (70 prosent)

Muntlig presentasjon og forsvar i gruppe (30 prosent)

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

HSM203 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Hjemmeeksamen, 48 timer

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

HSM204 Identitet og danning 2

Filmet diskusjon i dialoggruppe

Innleveringsoppgave (2000 ord)

Bestått/Ikke bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 150 timer

HSM205 Grunnleggende Bedriftsøkonomi 2

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk, 210 timer

HSM206 Praksisprosjekt i innovasjon 1 (praksis)

Skriftlig innleveringsoppgave, gruppe (se egen mal).

Oppgaven skal baseres på funn fra praksis.

Presentasjon av analyse og anbefalinger til arbeidsgiver.

Karakter: Bestått/Ikke bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

ØKAD201 Matematikk for økonomer

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

HSM207 Ledelse av informasjonssystemer

Prosjektoppgave løses i grupper på 3 studenter. (Maks 20

sider).

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

ØKAD202 Videregående mikroøkonomi

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

ØKAD203 Makroøkonomi

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

HSM208 Organisasjon og strategi

Porsjektoppgave i gruppe (2-3 personer, maksimalt 15 sider)

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

ØKAD204 Investering og Finans

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 225 timer

HSM209 Metode

Muntlig presentasjon av grovutkast eller rammeverk for

bacheloroppgaven

Karakter: Bestått-ikke bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

HSM210 Identitet og danning 3

Muntlig foran gruppe (15 min)

Innleveringsoppgave som bygger på muntlig presentasjon

(2000 ord)

Bestått/ikke bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 150 timer

HSM211 Bacheloroppgave

Bacheloroppgave i par

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 430 timer

 

I emnet Analyse av innovasjonsprosesser skal studenten gjennomføre 3 uker praksis.

Praksis gjennomføres i en bedrift/organisasjon, og praksisstedet skal være godkjent av emneansvarlig. I utgangspunktet er det HSM som skaffer praksisplasser. I praksisperioden skal studentene være en del av et innovasjonsprosjekt og bidra aktivt i dette prosjektet, i inn- eller utland.

Gjennomført bachelorstudium i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management kvalifiserer faglig for å søke opptak til masterstudie i siviløkonomi. Det vil også kvalifisere til en rekke andre masterstudier ved nasjonale og internasjonale institusjoner.
En bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med profilering i etikk og entreprenørskap, vil være en positiv kraft i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner (NGO), kirkesamfunn og kristne organisasjoner, så vel i Norge som i utlandet.

Undervisningsspråket er norsk og engelsk. Eksamensspråk vil normalt følge undervisningsspråket i emnet.

Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Emneevaluering etter avsluttet semester.

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.