Bachelor i økonomi og administrasjon

Studieprogramkode:
4ØKADM
Studieprogramnavn:
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Bachelor i økonomi og administrasjon
Gjennom bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management får studentene en verdiforankret og bred faglig kompetanse innen økonomisk-administrative fag med fordypning i etikk, identitet og ansvar, samt innovasjon og entreprenørskap. På denne måten er innholdet i studieplanen både inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge og NLA’s formål som en livssynsbasert, kristen institusjon som tilbyr utdanning til alle, uansett livssyn. Et overordnet mål er å utdanne driftige og samfunnsansvarlige aktører som bidrar til mer entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter.
Studiet er egnet for dem som ønsker seg en bred kompetanseplattform innen det økonomisk-administrative fagområdet, samtidig som de ønsker å være aktive bidragsytere til nyskaping, endring og utvikling av organisasjoner. Studiet passer spesielt godt for dem som i tillegg ønsker å ta del i og ha et bevisst ståsted i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner.

Generell studiekompetanse

Anbefalt forkunnskaper

R1/S1 S2 fra videregående skole, eller tilsvarende

Nei
Nei

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten  

 • har bred kunnskap om hvordan en kan analysere bedrifters konkurransesituasjon og utvikle forretningsstrategier
 • har bred kunnskap om hvordan virksomheter organiseres, ledes, investerer og finansieres, samt kjennskap til viktige verktøy og informasjonssystemer innenfor økonomi, organisasjon, ledelse, entreprenørskap og innovasjon
 • kjenner til grunnleggende teorier om kundeatferd i forbruker- og bedriftsmarkeder, og hvordan produkter og markedsføring kan tilpasses kundeatferden
 • kjenner til noen viktige forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de ulike fagområdene som inngår i økonomi- og administrasjonsstudier
 • kjenner til sentrale samfunnsøkonomiske tema og teorier på mikro- og makronivå og betydningen dette har for bedrifts- og samfunnsutvikling
 • kjenner til sentrale teorier om foretaksetikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • har et bredt grunnlag i samfunnsvitenskapelige metoder, matematikk, statistikk og for økonomisk-administrative analyser
 • kjenner til hvordan en kan søke etter relevant litteratur og annen informasjon innenfor de ulike fagområdene samt oppøve evnen til å orientere seg innen fag og forskningslitteratur
 • kjenner til sentrale hovedtrekk ved den historiske utviklingen i det økonomisk og administrative fagområdet og betydningen det enkelte fagets egenart for organisasjons- og samfunnsliv

Ferdigheter
Kandidaten 

 • kan vurdere aktuelle finansierings- og investeringsstrategier og oversette regnskap til styringsinformasjon på en kort og konsis måte
 • kan identifisere, integrere og håndtere sentrale yrkesetiske utfordringer og virkelighetsbilder i arbeidslivet på en faglig forsvarlig måte
 • Kan reflektere over egne mål og verdier i rollen som arbeidstaker, leder eller eier av virksomheter, samt justere egen faglig utøvelse under veiledning
 • Kan utforme forretningsplaner for nye virksomheter og stimulere entreprenørskap og innovasjon
 • Evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan gjennomføre strategiske analyser og vurdere hvordan ulike typer virksomheter bør organiseres og ledes
 • kan analysere og forbedre markedsføringen i ulike virksomhetstyper
 • kan analysere sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger og kunne vise hvordan bedrifter inngår i den samfunnsøkonomiske utviklingen
 • kan bruke regneark, presentasjonsverktøy, applikasjoner for regnskapsføring og analyse og analyseverktøy for internett-trafikk
 • kan anvende og presentere sentralt fagstoff, , problemstillinger og løsninger blant annet innenfor foretaksetikk, bærekraft og samfunnsansvar, både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på teoretiske og praktiske utfordringer, understøtte organisasjoners beslutninger og vurdere usikkerhet gjennom innsamling, analyse og bruk av primær- og sekundærdata

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å ta del i utviklingen av ulike typer av organisasjoner
 • har innsikt i hvordan etikk, verdier, menneskesyn og individuell karakter påvirker hverandre og preger atferden i økonomiske virksomheter
 • har forståelse for hvordan kunnskap om internasjonalisering kan anvendes i utvikling av ulike organisasjoner
 • kan vise analytiske evner og ha en faglig bredde som gjør kandidaten godt rustet til å møte utfordringer i arbeidslivet
 • kan drøfte ulike meninger og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagfeltet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan stimulere, utvikle og gjennomføre nyetablerings- og innovasjonsprosesser

Bachelorprogrammet følger Universitets- og høgskolerådets (UHR) krav til bachelor i Økonomi og administrasjon (BØA-planen). Dette medfører at denne bachelorgraden kan bruks til å oppnå betegnelsen siviløkonom ved å senere fortsette på en mastergrad med tilsvarende krav. 

Studiemodellen er at det er emner på 10 studiepoeng som undervises konsentrert og etter hverandre, med tre emner hvert semester. Alle emner med unntak av valgemnene i femte semester er obligatoriske.  I tillegg undervises Etikk, identitet og ansvar-emnene gjennom hele studieåret både første året og tredjeåret samt at mentorordningen gjennomføres gjennom hele andreåret og tredjeåret. 

I det femte semesteret er det valgemner og studentene oppfordres til å dra på utveksling. Det legges opp til tre valg i hver bolk slik at en selv kan velge ulike kombinasjoner.  Det er mulig å velge engelske emner i hele femte semester slik at det også er mulig med innveksling. I sjette semester skriver studentene en bacheloroppgave under veiledning. Dette gjøres i et samspill med praktisk metodeundervisning. Det legges også opp til mulighet for å erstatte bacheloroppgaven med et praksisopphold inkludert metodekurs for et begrenset antall studenter. 

De bedriftsøkonomiske- og samfunnsøkonomiske emnene følger en standard progresjon innen økonomiske og administrative studieprogram, med grunnleggende tema i introduksjonsemnene og deretter mer spesialiserte emner og tema. Det samme gjelder metodeemnene. Etikk, identitet og ansvar-emnene følger en oppbygging der innledende emne setter søkelys på studentens mål, verdier og selvforståelse, og hvor påfølgende emner bruker dette som grunnlag for å integrere mål og verdier i de økonomisk-administrative fagene og skape evne til etisk refleksjon. 

 

1.semester 

HSM121 Innføring i organisasjon, ledelse og etikk, 10 stp 

HSM122 Innføring i bedriftsøkonomi, 10 stp 

HSM123 
 Etikk, identitet og ansvar 1, 10 stp   

2.semester 

HSM124 Finansregnskap og regnskapsanalyse 10 stp    

HSM125 Entreprenørskap og innovasjon, 10 stp  

HSM126 Innføring i statistikk med forskningsmetode, 10stp

3.semester 

HSM221 Strategi, samfunnsansvar og bærekraft, 10 stp   

ØKAD221 Investering og finansiering 10 stp  

ØKAD222 Matematikk for økonomer ,10 stp   

4.semester 

ØKAD223 Mikroøkonomi, 10 stp 

ØKAD224 Makroøkonomi og bærekraft, 10 stp 

HSM222 Innføring i markedsføring, etikk og bærekraft, 10 stp 

5.semester 

Valgperiode 1, 10 stp 

Valgperiode 2, 10 stp 

Valgperiode 3, 10 stp 

HSM241 Digitalization and process management 

HSM243 Public policy, administration and incentives for entrepreneurship and innovation           

HSM245 Leadership and organization development      


IML221 Entrepreneurship laboratory, 10 stp  


HSM242 Krakk og kriser 

 

IML222 Digital marketing ,10 stp   

Utveksling  

Utveksling  

Utveksling  

6.semester 

HSM291 Samfunnsvitenskapelig metode og bacheloroppgave, 20 stp   eller             

HSM223 Etikk, identitet og ansvar 2, 10 stp 

HSM292 Praksis med metode, 20 stp 

 • HSM121 - Innføring i organisasjon, ledelse og etikk - 10 sp
 • HSM122 - Innføring i bedriftsøkonomi - 10 sp
 • HSM123 - Etikk, identitet og ansvar 1 - 10 sp
 • HSM124 - Finansregnskap og regnskapsanalyse - 10 sp
 • HSM125 - Entreprenørskap og innovasjon - 10 sp
 • HSM126 - Innføring i statistikk med forskningsmetode - 10 sp
 • HSM221 - Strategi, samfunnsansvar og bærekraft - 10 sp
 • HSM222 - Innføring i markedsføring, etikk og bærekraft - 10 sp
 • HSM223 - Etikk, identitet og ansvar 2 - 10 sp
 • HSM241 - Digitalisering og prosessledelse - 10 sp
 • HSM242 - Krakk og kriser - 10 sp
 • HSM243 - Offentlig politikk, administrasjon og virkemidler i entreprenørskap og innovasjon - 10 sp
 • HSM245 - Ledelse og organisasjonsutvikling - 10 sp
 • HSM291 - Samfunnsvitenskapelig metode og bacheloroppgave - 20 sp
 • HSM292 - Praksis med metode - 20 sp
 • IML221 - Entreprenørskapslaboratorium - 10 sp
 • IML222 - Digital markedsføring - 10 sp
 • ØKAD221 - Investering og finansiering - 10 sp
 • ØKAD222 - Matematikk for økonomer - 10 sp
 • ØKAD223 - Mikroøkonomi - 10 sp
 • ØKAD224 - Makroøkonomi og bærekraft - 10 sp

Undervisningen inneholder de sentrale emnene som inngår i økonomisk administrative bachelorstudier som bedriftsøkonomi, administrative fag (inkludert organisasjonsfag, markedsføring, entreprenørskap) samfunnsøkonomi, etikk, samfunnsansvar og bærekraft, samt metodefag.

Undervisningen i entreprenørskap, som vektlegges i studiet, omfatter både kommersielt og sosialt entreprenørskap og gir kunnskaper om, og ferdigheter i, hvordan entreprenørskap kan stimuleres både i velutviklede og underutviklede markeder. Det samme gjør den mer generelle innovasjonsundervisningen.

Etikk, og spesielt foretaksetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet i flere emner. Studiet inneholder to emner i Etikk, identitet og ansvar. Disse emnene skal bidra til studentenes vekst som reflekterende bevisste praktikere. Etikk, identitet og ansvar utgjør til sammen 20 studiepoeng. For å skape kontinuitet gjennom hele studiet, inngår litt av dette området i strategifaget i tredje semester.

I flere emner og brukes problembasert læring med praksisnære oppgaver. Der utfordres studentene til å bruke ulike teorier til å løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i reelle kommersielle og ideelle virksomheter.

I de ulike emnene vil koblingen til FOU framgå på flere måter. Litteraturen som brukes er forskningsbasert med referanser til sentrale forskningskilder. Undervisere vil trekke på egen forskning i mange av emnene og i bacheloroppgaven og blant annet metoderelaterte emner vil studentene bli eksponert for og til dels delta i enkle FOU-aktiviteter. 

Studiet har varierte arbeids - og undervisningsformer. Fordi intensjonen er å innlemme etikk i flere emner og styrke studentenes danning, legges det opp til mye samhandling mellom lærere og studenter, mellom studenter og mentorer (se nedenfor) og studentene imellom. For å kunne gjøre dette og for å kunne få en mer problembasert læring kreves det oppmøte fra studentene. Oppmøtekravet på hele studiet settes derfor til 80%.

Gjennom studiet vil studentene møte undervisningsformer som forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ekskursjoner og presentasjoner.

I 2. og 5. semester legges det opp til frivillige studieturer knyttet til emnene i disse semestrene. I 2. semester arrangeres det en frivillig studietur med søkelys på økonomi og handel i velutviklede markeder, som tar opp flere av temaene studentene har møtt og vil møte i studiet. 

I 5. semester arrangeres en lengre tur til mindre utviklede markeder fortrinnsvis i Afrika. Turen har søkelys på entreprenørskap og arbeid i frivillige/ideelle organisasjoner.

Studentene får tildelt hver sin mentor i 2. og 3. studieår. I møte med mentoren vil studentene bli utfordret til egenutvikling, samtidig som de får et nærmere innblikk i praksisfeltet

Dette er et heltidsstudium som inkluderer praksis, egne studier gjennom forberedelser til undervisning, individuelt eller gruppevis arbeid for å oppfylle arbeidskrav, samt eksamensforberedelser. Dette anslås til å være 1630 timer fordelt på 10 måneder. 

Emne:

Arbeidskrav

Eksamen

Alle emner har 80% tilstedeværelse som arbeidskrav.

Antall ord i arbeidskrav og eksamen inkluderer ikke

litteraturliste dersom ikke annet er beskrevet.

Innføring i organisasjon, ledelse og etikk

Innlevering av 3-4 case- og/eller oppgavebesvarelser

individuelt eller i grupper. 800 ord +/- 15% per case.

Minst ett case skal presenteres muntlig.

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 48 timer

Innføring i statistikk med forskningsmetode

2 skriftlige innleveringer som dekker sentrale temaer i

emnet. 1 individuell og en gruppebasert

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Etikk, identitet og ansvar 1

1. semester:

5 refleksjonslogger

ledelse av gruppesamtale

Gruppeoppgave 2000 ord +/- 15%

2. semester:

5 refleksjonslogger

Evalueringssamtale og forberedelse til mentoring

Deltagelse på to heldagsseminarer

Fremlegging i forbindelse med heldagsseminar

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 2 dager, 2500 ord (+/-

15%)

Innføring i bedriftsøkonomi

En individuell skriftlig oppgave

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Innføring i markedsføring, etikk og bærekraft

To mentorsamtaler og to mentorlogger

Muntlig gruppebasert prosjekteksamen.  

Muntlig presentasjon av arbeidet med påfølgende muntlig

eksaminering. Det gis gruppekarakter. 

Entreprenørskap og innovasjon

Gruppeoppgave: Skriftlig innlevering på 2500 ord +/- 15%,

og muntlig presentasjon av case-basert oppgaven knyttet til

innovasjon. Gruppestørrelse 3-5 personer pr gruppe.

Gruppebasert prosjekteksamen som presenteres fysisk eller

digitalt. Skriftlig innlevering på 3500 ord +/-15% og 30

minutters presentasjon i plenum. Skriftlig innlevering

gjelder 70% og muntlig presentasjon gjelder 30%.

Finansregnskap og regnskapsanalyse

En individuell skriftlig oppgave, omfang ca 4 timers

arbeid.

Individuell skriftlig 4 timers eksamen

Krakk og kriser

Formulere en problemstilling og disposisjon til en oppgave

med tematikk fra emnet. Skrives i grupper på 2-3 studenter.

Omfang 2-3 sider inkludert litteraturlisten.

Semesteroppgave. Skrives i grupper på 2-3 studenter. Omfang

3500 ord +/- 15%.

Matematikk for økonomer

To obligatoriske gruppearbeidskrav.

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer 

Mikroøkonomi

To obligatoriske innleveringer som krever at studentene

løser 2 til 5 oppgaver i mikroøkonomi

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer. 

Investering og finansiering

En individuell skriftlig oppgave.

Max 3000 ord

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Strategi, samfunnsansvar og bærekraft

3-4 godkjente case- eller oppgaveinnleveringer og minimum

en presentasjon. Gruppebasert. 750 ord +/- 15% per case.

To mentorsamtaler og to mentorlogger

Individuell skriftlig prosjektoppgave, 4000 ord +/- 15% 

Makroøkonomi og bærekraft

1 obligatorisk innleveringsoppgave. Oppgaven skal besvares

i grupper på 2-3 studenter.

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Entrepeneurship laboratory

Group assignment, 3-5 persons in each group: Development

and presentation of a business plan including strategies

for implementation. 3500 words +/- 15%. Oral presentation

of the written assignment.

3-hour individual school exam which counts 60%. Business

plan of a new business or a new business area in an

existing business, counts 40%

Digital marketing

Written group project presentation of the design of a

digital marketing campaign, divided into 4-5 sections with

feedback to each section. Group size: 3-6 persons. 4000

words +/- 15% and oral group presentation.

3-hour individual school exam.

Leadership and organization development

Group assignment, max. 3 students per group: Analysis of a

set problem associated with organization development, max.

1500 words.   

Project group examination based on a set case. Max. 3

students per group.

Scope of assignment is 7000 words (+/- 15%) and 4 weeks

deadline.

Digitalization and process management

Write an individual course requirement report about

replacing an analogue process or product with a digital

process or product, max. 1500 words. In the report,

explicit references to models in book by Iden (2016) have

to be given.

Group assignment. The final exam is the project assignment

report with max. 3 students per group.

Public policy, administration and incentives for

entrepreneurship and innovation

Written case analysis (1500 words)

Oral presentation (10 min) of case in group, incl.

participation in the group at other students' presentation.

Individual term paper, 3500 words, +/- 15%.

The paper is given in the beginning of the semester and is

submitted by a specified date at the end of the semester.

Upon application, the term paper can be written together by

two students and given a framework of 6000 words. +/-15%.

Samfunnsvitenskapelig metode og bacheloroppgave

1.Deltakelse på forskningsetisk seminar (inkludert

kortsvarsprøve)

2.Prosjektdesign inkludert etisk refleksjon som lages som

prosjektplan (gruppe) cirka 2000 ord

3. 4 loggførte møter med veileder i henhold til

prosjektplan med individuell refleksjonslogg i etterkant av

hvert møte - cirka 200 ord per logg (godkjennes av

veileder)

4.10 minutters muntlig gruppepresentasjon av prosjektdesign

(for resten av klassen)

5.Individuelt selvrefleksjonsskjema om eget og andres

bidrag til gruppeprosessen (individuelt) cirka 250 ord

1.en bacheloroppgave på 12 000 ord (+/- 20 % ord)

Oppgaven skal skrives i gruppe, fortrinnsvis med tre

studenter på hver oppgave. Det kan gjøres unntak fra denne

regelen når særskilte forhold tilsier det. Studenter som

skriver sammen, får samme karakter på oppgaven

2. individuell refleksjonsoppgave på 1500 ord (+/- 20% ord)

knyttet til bacheloroppgaven og læringsutbyttebeskrivelsene

for emnet

Bacheloroppgaven må vurderes til bestått før den skriftlige

individuelle refleksjonsoppgaven kan sensureres.

Refleksjonsoppgaven må vurderes til bestått for å få

karakter i emnet. Dersom refleksjonsoppgaven vurderes som

«ikke bestått», må kandidaten levere ny oppgave.

Karakteren på refleksjonsoppgaven er justerende i forhold

til karakteren på bacheloroppgaven.

Det betyr at karakteren kan gå opp eller ned én karakter i

forhold til karakteren på bacheloroppgaven.

Etikk, identitet og ansvar 2

1. semester:

To mentorsamtaler

To mentorlogger

2. semester:

Filmet diskusjon i dialoggruppe med påfølgende refleksjon

og innleveringsoppgave. Individuell refleksjonsoppgave

(Oppgave 2000 ord +/- 15%). Det er ikke mulig å levere

refleksjonsoppgave uten å ha deltatt på i filmet diskusjon.

To mentorssamtaler

Fem logger (hvorav to fra mentorsamtaler)

Deltakelse på tredagerskurs med overnatting (to

overnattinger)

1.Individuell muntlig presentasjon for medstudenter.

2.Skriftlig individuell refleksjonssoppgave (Oppgave 2000

ord +/- 15%)

Begge oppgavene vurderes som bestått/ikke bestått hver for

seg.

Individuell muntlig presentasjon for medstudenter må være

bestått for å få levere individuell refleksjonsoppgave.

Praksis med metode

Fullført praksisen på 250 timer

Deltatt på metodeundervisning

Bestått/ikke bestått (sluttrapport)

Studentene kan velge Entrepreneurship Laboratory hvor de arbeider med utvikling av en reell forretningsidé sammen med en entreprenør eller egne forretningsideer

Alternativt kan bacheloroppgaven etter søknad byttes med et praksisopphold i bedrift etterfulgt av en kort skriftlig rapport 

Mulighet for studieturer i 2. semester og 5.semester

Tilbud om utveksling i 5. semester

Studieprogrammet kan kvalifisere for opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon (som gir tittelen siviløkonom). 

Dette studiet er mangfoldig, fleksibelt og attraktivt i arbeidsmarkedet. Alle bedrifter, institusjoner og frivillige organisasjoner trenger ansatte med økonomisk og administrativ forståelse.

Dermed vil dette studiet gi kunnskap som er nyttig uansett hvilken arbeidsplass kandidaten måtte ønske. En lærer blant annet om bedriftsøkonomi, organisering, markedsføring, analysearbeid mv. Dette studiet gir mange muligheter for jobber både i Norge og utlandet. Som medarbeider og beslutningstager i en bedrift trenger man en økonomisk forståelse. Eksempler på yrker som studiet gir grunnlag for kan være: leder, kontormedarbeider, regnskapsfører (ikke autorisert), økonomisk rådgiver, saksbehandler, konsulent, mv.

Undervisningsspråket er norsk og engelsk. 
Evalueringen skal skje i henhold til NLA Høgskolens kvalitetssystem
Det er krav om alminnelig god fysisk og mental helse for å delta på studietur til utlandet.