Bachelor i økonomi og administrasjon

Studieprogramkode:
4ØKADM
Studieprogramnavn:
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kull:
2019 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Studiets formål

Gjennom bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management får studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen økonomisk-administrative fag med spesiell fordypning i etikk, innovasjon og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge. Studiet har en tydelig verdiforankring og vil bidra til gode prosesser for studentenes danning. Et overordnet mål er å utdanne driftige og samfunnsansvarlige aktører som bidrar til mer entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter.

Målgruppe

Studiet er egnet for dem som ønsker seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen økonomiske og administrative fag samtidig som de ønsker å være aktive bidragsytere til nyskaping, endring og utvikling av organisasjoner. Studie passer spesielt godt for dem som i tillegg ønsker å ta del i og ha et bevisst ståsted i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner (NGO), kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Norge og i utlandet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalt forkunnskaper

R1/S1 S2 fra videregående skole, eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har kandidaten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har et godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder
 • har innsikt i bruk av statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder for økonomisk-administrative analyser
 • har kunnskap om hvordan virksomheter finansieres og overskudd investeres
 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier om kundeatferd i forbruker- og bedriftsmarkeder, og hvordan produkter og markedsføring kan tilpasses kundeatferden
 • har grunnleggende kunnskap om organisasjonsteori og organisasjonspsykologi
 • kan redegjøre for sentrale samfunnsøkonomiske teorier på bedrifts- og samfunnsnivå (mikro og makro)
 • har kunnskap om hvordan analysere bedriftens konkurransesituasjon og utvikle forretningsstrategier
 • har kunnskap om hvordan moderne informasjonssystemer kan brukes til å styrke bedriftens konkurransekraft
 • har kjennskap til hvordan identitet, holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre og preger atferden i økonomiske virksomheter
 • kan redegjøre for sentrale teorier om foretaksetikk og samfunnsansvar
 • kan redegjøre for hvordan entreprenørskap og innovasjon kan stimuleres både i kommersielle og ideelle virksomheter
 • har kunnskaper om hvordan innovasjon og entreprenørskap kan stimuleres i underutviklede regioner i den tredje verden

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere inntekter og kostnader, og anvende økonomiske styringsverktøy, samt kunne utarbeide og analysere regnskap
 • er i stand til å vurdere aktuelle finansierings- og investeringsstrategier i kommersielle og ideelle virksomheter
 • kan gjennomføre strategiske analyser og vurdere hvordan ulike typer virksomheter bør organiseres og ledes
 • kan analysere og forbedre markedsføringen i kommersielle og ideelle virksomheter
 • forstår hvordan et lands økonomi kan påvirkes av samfunnsøkonomiske variabler som endringer i etterspørsel, rentenivå, valutakurser, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling
 • kan stimulere kommersielt og sosialt entreprenørskap
 • kan stimulere til innovasjon og entreprenørskap i frivillige organisasjoner
 • har kommunikasjonsferdigheter til å kunne opptre profesjonelt i ulike typer organisasjoner, det offentlige og i det private næringsliv
 • kan identifisere og håndtere sentrale etiske utfordringer i arbeidslivet på en faglig forsvarlig måte
 • er bevisst på egne mål og verdier og opptrer konsistent med dette i rollen som arbeidstaker, leder eller eier av økonomiske virksomheter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskapene og ferdighetene til å ta del i utviklingen av et bredt spekter av organisasjoner
 • kan vise analytiske evner og ha en faglig bredde som gjør kandidaten godt rustet til å møte utfordringer i arbeidslivet og ha godt grunnlag for opptak til masterstudier i inn- og utland
 • kan integrere virkelighetsbilde, verdigrunnlag og yrkesetisk refleksjon

Studiets oppbygning

Studiet er bygget opp slik at det følger kravene til NRØA og kvalifiserer for opptak til masterprogram i siviløkonom.De bedriftsøkonomiske- og samfunnsøkonomiske emnene følger en standard progresjon innen økonomiske og administrative studieprogram, med grunnleggende tema i introduksjonsemnene og deretter mer spesialiserte emner og tema. Det samme gjelder i noen grad metodeemnene. Innovasjons- og entreprenørskapsemnene har et integrerende perspektiv på virksomheten og kommer derfor etter grunnleggende emner i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring og organisasjonsfag. Identitets- og danningsemnene følger en oppbygging der innledende emner fokuserer på studentens mål, verdier og selvforståelse, og hvor påfølgende emner bruker dette som grunnlag for å integrere mål og verdier i de økonomisk-administrative fagene.Det legges opp til utveksling primært i 5. semester. Dette semesteret er bygget opp av emner som er lett å finne ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.
Studiemodell: Økonomi og administrasjon

1. sem

4HSM101
Økonomisk historie

4HSM102
Markedsføring

4HSM103
 Statistikk

4HSM104
 Identitet og danning 1

2. sem

4HSM105


Grunnleggende bedriftsøkonomi 1

4HSM106


Vitenskapsteori

4HSM107


Organisasjon og ledelse

4HSM108


Grunnleggende mikro-


økonomi

3. sem

4HSM201


Finansregnskap og regnskapsanalyse

4HSM202


Innovasjon og entreprenørskap

4HSM203


Næringslivsetikk

4HSM204


Identitet og danning 2

4. sem

4HSM205


Grunnleggende

bedriftsøkonomi 2

 

4HSM206


Analyse av innovasjonsprosesser (praksis)

4ØKAD201


Matematikk for økonomer

4HSM207


Ledelse av informasjons-

systemer


5. sem

4ØKAD202


Videregående mikroøkonomi

4ØKAD203


Makroøkonomi

4HSM208


Organisasjon og strategi

4ØKAD204


Investering og finans

6. sem

4HSM209


Metode

4HSM210


Identitet og danning 3

4HSM211


Bacheloroppgave

Innhold

Undervisningen omfatter både kommersielt og sosialt entreprenørskap og gir kunnskaper om, og ferdigheter i, hvordan entreprenørskap kan stimuleres både i velutviklede og underutviklede markeder (f.eks. i den tredje verden).

Etikk, og spesielt foretaksetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet i alle fag. En egen emneserie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp.

I praksisemnet utfordres studentene til å bruke teoriene til å løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i reelle virksomheter (kommersielle eller ideelle). Gjennomføringen innebærer praksisopphold i virksomhetene.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har varierte arbeids - og undervisningsformer. Fordi intensjonen er å integrere etikk i de fleste emnene og styrke studentenes karakterdanning, legges det opp til mye samhandling mellom lærere og studenter, mellom studenter og mentorer (se nedenfor) og studentene i mellom. Studiet krever derfor stor grad av tilstedeværelse.

Gjennom studiet vil studentene møte tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, seminarer, gruppearbeid og presentasjoner, men også møte mindre etablerte didaktiske metoder for å nå målene i studiet. I 3. og 4. semester legges det opp til frivillige studieturer knyttet til emnene i disse semestrene. I 3. semester arrangeres det en frivillig studietur med fokus på økonomi og handel i velutviklede markeder, som tar opp flere av emnene studentene har møtt og vil møte i studiet. I 4. semester får studentene mulighet til å delta på en lengre tur med fokus på entreprenørskap og arbeid i frivillige/ideelle organisasjoner, i underutviklede markeder fortrinnsvis Afrika.

Studenten får tildelt mentor i 2. og 3. studieår. I møte med mentor vil studentene bli utfordret i forhold til egenutvikling, samtidig som de får et nærmere innblikk i praksisfeltet. I den obligatoriske praksisen vil de delta i et innovasjons prosjekt knyttet til virksomheten.

Eksamen og vurdering

EMNE

VURDERINGSFORM

UNDERVISNINGSSPRÅK og OMFANG

4HSM101 Økonomisk historie

72 timers individuell hjemmeeksamen (maksimalt 2500 ord)

Kar: A-F

Norsk med innslag av engelsk, 210 timer

4HSM102 Markedsføring

Individuell multiple-choice eksamen (25%)

Muntlig gruppebasert prosjekteksamen (75%)

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4HSM103 Statistikk

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4HSM104 Identitet og danning 1

Innleveringsoppgave individuell (700 ord)

Innleveringsoppgave gruppe (4-6 studenter, 2000 ord)

Bestått/Ikke bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 150 timer

4HSM105 Grunnleggende Bedriftsøkonomi 1

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk, 210 timer

4HSM106 Vitenskapsteori

12 timers individuell hjemmeeksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4HSM107 Organisasjon og ledelse – med fokus på tjenende

lederskap

48 timers individuell hjemmeeksamen

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 225 timer

4HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4HSM201 Finansregnskap og regnskapsanalyse


4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk, 210 timer

4HSM202 Innovasjon og entreprenørskap

Skriftlig gruppeinnlevering (70 prosent)

Muntlig presentasjon og forsvar i gruppe (30 prosent)

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4HSM203 Næringslivsetikk

Hjemmeeksamen, 48 timer

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 225 timer

4HSM204 Identitet og danning 2

Filmet diskusjon i dialoggruppe

Innleveringsoppgave (2000 ord)

Bestått/Ikke bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 150 timer

4HSM205 Grunnleggende Bedriftsøkonomi 2

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk, 210 timer

4HSM206 Analyse av innovasjonsprosesser (praksis)

Skriftlig innleveringsoppgave, gruppe (se egen mal). Oppgaven skal baseres på funn fra praksis.

Karakter: Bestått/Ikke bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4ØKAD201 Matematikk for økonomer

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4HSM207 Ledelse av informasjonssystemer

Prosjektoppgave løses i grupper på 3 studenter. (Maks 20

sider).

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4ØKAD202 Videregående mikroøkonomi

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4ØKAD203 Makroøkonomi

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4HSM208 Organisasjon og strategi

Porsjektoppgave i gruppe (2-3 personer, maksimalt 15 sider)

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4ØKAD204 Investering og Finans

4 timer skriftlig eksamen

Kar: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 225 timer

4HSM209 Metode

Innleveringsoppgave i par (maksimalt 12 sider)

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 210 timer

4HSM210 Identitet og danning 3

Muntlig foran gruppe (15 min)

Innleveringsoppgave som bygger på muntlig presentasjon

(2000 ord)

Bestått/ikke bestått

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 150 timer

4HSM211 Bacheloroppgave

Bacheloroppgave i par.

Karakter: A-F

Norsk/Engelsk (hvis internasjonale stud), 430 timer

Praksis

I emnet Analyse av innovasjonsprosesser skal studenten gjennomføre 3 uker praksis.

Praksis gjennomføres i en bedrift/organisasjon, og praksisstedet skal være godkjent av emneansvarlig. I utgangspunktet er det HSM som skaffer praksisplasser. I praksisperioden skal studentene være en del av et innovasjonsprosjekt og bidra aktivt i dette prosjektet, i inn- eller utland.

Videre studier

Gjennomført bachelorstudium i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management kvalifiserer faglig for å søke opptak til masterstudie i siviløkonomi. Det vil også kvalifisere til en rekke andre masterstudier ved nasjonale og internasjonale institusjoner.

Relevans

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med profilering i etikk og entreprenørskap, vil være en positiv kraft i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner (NGO), kirkesamfunn og kristne organisasjoner, så vel i Norge som i utlandet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk og engelsk. Eksamensspråk vil normalt følge undervisningsspråket i emnet.

Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Emneevaluering etter avsluttet semester.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 4HSM101 - Økonomisk historie - 75 sp
 • 4HSM102 - Markedsføring - 75 sp
 • 4HSM103 - Statistikk - 75 sp
 • 4HSM104 - Identitet og danning 1 - 75 sp
 • 4HSM105 - Grunnleggende Bedriftsøkonomi 1 - 75 sp
 • 4HSM106 - Vitenskapsteori - 75 sp
 • 4HSM107 - Organisasjon og ledelse med fokus på tjenende lederskap - 75 sp
 • 4HSM108 - Grunnleggende mikroøkonomi 1 - 75 sp
 • 4HSM201 - Finansregnskap og regnskapsanalyse - 75 sp
 • 4HSM202 - Innovasjon og entreprenørskap - 75 sp
 • 4HSM203 - Etikk, samfunnsansvar og bærekraft - 75 sp
 • 4HSM204 - Identitet og danning 2 - 75 sp
 • 4HSM205 - Grunnleggende bedriftsøkonomi 2 - 75 sp
 • 4HSM206 - Analyse av innovasjonsprosesser - 75 sp
 • 4HSM207 - Digitalisering og prosessledelse - 75 sp
 • 4HSM208 - Organisasjon og strategi - 75 sp
 • 4HSM209 - Metode - 75 sp
 • 4HSM210 - Identitet og danning 3 - 75 sp
 • 4HSM211 - Bacheloroppgave - 15 sp
 • 4ØKAD201 - Matematikk for økonomer - 75 sp
 • 4ØKAD202 - Videregående mikroøkonomi - 75 sp
 • 4ØKAD203 - Makroøkonomi - 75 sp
 • 4ØKAD204 - Investering og finans - 75 sp