Bachelor i interkulturell kompetanse

Studieprogramkode:
BAIKS
Studieprogramnavn:
Bachelor i interkulturell kompetanse
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Bachelor i interkulturell kompetanse.
I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med interkulturell kompetanse. Denne kompetansen er relevant for mange yrker i privat, offentlig og frivillighetssektor.
Generell studiekompetanse. 

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og interkulturell samhandling i skiftende kontekster 
 • har bred kunnskap om interkulturell kommunikasjon og om forholdet mellom språk, makt og mening i flerkulturelle kontekster 
 • har bred kunnskap om kulturbegrepet og om betydningen av religion og virkelighetsforståelser i interkulturelle kontekster 
 • har bred kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, etnisitet, klasse og kjønn 
 • har bred kunnskap om sosial ulikhet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser, majoritets- og minoritetsspørsmål, diskriminering og rasisme, makt og avmakt 
 • har kunnskap om hvordan migrasjon, transnasjonale prosesser og institusjoner virker inn på interkulturell kommunikasjon, samhandling og identitetskonstruksjon 
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid innen det interkulturelle fagfeltet og dets anvendelse

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og anvende interkulturell teori og kvalitativ metode i tråd med akademiske og forskningsetiske krav og retningslinjer 
 • kan tolke, reflektere over og analysere interkulturelle situasjoner og samhandlingsforløp og framstille dette skriftlig og muntlig 
 • kan identifisere eget og andres kulturelle utgangspunkt og engasjere seg i interkulturell dialog og samhandling også når dette utfordrer egne forutsetninger 
 • har evne til å finne konstruktive løsninger på utfordringer og bruke mulighetsrommet som interkulturell samhandling og kommunikasjon innebærer 
 • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og anvende denne til å analysere og drøfte interkulturelle problemstillinger på en etisk og faglig relevant måte 
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagområdet 
 • kan reflektere over egen og andres faglige praksis og justere denne under veiledning

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • kan anvende innsikt i interkulturelle problemstillinger, teorier og metoder og reflektere over muligheter og utfordringer slik disse kommer til uttrykk i flerkulturelle sammenhenger 
 • kan foreslå kreative og konstruktive løsninger på interkulturelle muligheter og utfordringer 
 • kan kommunisere inkluderende og kultursensitivt 
 • kan formidle sentralt fagstoff, inkludert akademiske tekster, skriftlig og muntlig og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i gruppe, i tråd med akademiske og forskningsetiske krav og retningslinjer 

Bachelorgraden består av 180 studiepoeng, og er satt sammen av obligatoriske emner (totalt 120 studiepoeng) og valgfrie emner (totalt 60 studiepoeng).

Følgende emner er obligatoriske og utgjør fordypningen i interkulturell kompetanse:

 • Årsstudium i interkulturell kompetanse (60 sp) eller Årsstudium i interkulturell kompetanse - nett (60 sp)
 • IKF218/IKF218N Interkulturell kompetanse: Fordypning (20 sp)
 • IKSF291/IKF291N Bacheloroppgave (20 sp)
 • I tillegg er en av disse kombinasjonene obligatorisk:
  • EX101/EX101N Ex. phil og EX102/EX102N Ex. fac eller
  • IKS181N Etikk, dannelse og selvutvikling og IKS182N Etkk, identitet og ansvar

60 av studiepoengene er frie studiepoeng (valgfrie emner) og gir mulighet til utveksling, fordypning i andre IKS-emner eller emner fra andre fagområder

Anbefalt studieløp:

1. semester

IKS101 Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori (15 sp)*

IKS102 Mangfold og det flerkulturelle Norge (15 sp)*

2. semester

IKS103 Interkulturelle forskningsmetoder (15 sp)*


Valgfri spesialisering (15 sp), velg ett av emnene:

IKS104 Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika (15 sp)****


IKS105 Regional spesialisering: Palestina og Israel (15 sp)

IKS106 Interkulturelt praksisfelt i det flerkulturelle Norge (15 sp)

IKS107N Regional og tematisk spesialisering (15 sp)

3. semester

IKF218 Interkulturell kompetanse: Fordypning (20sp) *

Valgfritt emne (10 sp)

4. semester

Alternativ I**

 • EX101/EX101N Examen philosophicum (10 sp)

 • EX102/EX102N Examen facultatum (10 sp)

 • Valgfritt emne (10 stp)***

Alternativ II**

 • IKS181N Etikk, dannelse og selvutvikling (10 sp)

 • IKS182N Etikk, identitet og ansvar (10 sp)

 • Valgfritt emne (10 sp)***

5. semester

IKF226 Interkulturell kompetanse i praksis (20 sp)***

Valgfritt emne (10 sp)***

6. semester

IKS291 Bacheloroppgave i interkulturell kompetanse (20 sp)*

Valgfritt emne (10 sp)***

* Obligatorisk emne

**Det er obligatorisk å velge begge emnene i alternativ I eller begge emnene i alternativ II, men emnene kan tas i andre semestre. Studenter som velger alternativ 1, kan bruke IKS181N og eventuelt IKS182N som valgfrie emner.

*** Valgfrie emner kan være fra NLA eller andre institusjoner.

****IKS104 har obligatorisk studieopphold (ca. fire uker) og begrenset plasser.

Mulige valgfrie emner interkulturelle studier på 200-nivå:

Semester for undervisning kan variere og ikke alle emnene blir tilbudt hvert studieår.

 • IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse (10 sp, undervises normalt vår, kan bli undervist på engelsk)
 • IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv (10 sp, undervises normalt i vårsemesteret, kan bli undervist på engelsk)
 • IKF219 Religion, mangfold og transnasjonale prosesser (10 sp, undervises normalt i høstsemesteret)
 • IKF222 Perspektiver på interkulturell helse (10 sp, undervises normalt i høstsemesteret)
 • IKF224 Flyktninger: Tvungen migrasjon og integrasjon (10 sp, undervises normalt i høstsemesteret)
 • IKF225 Menneskerettigheter i interkulturelle perspektiv (10 sp, undervises normalt i vårsemesteret, kan bli undervist på engelsk)
 • IKF226 Interkulturell kompetanse i praksis (20 sp, undervises normalt i høstsemesteret)
 • IKF227 Sameksistens i dagens mangfoldige samfunn (10 sp, undervises normalt i vårsemesteret, kan bli undervist på engelsk)
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX101N - Examen philosophicum, nettstudium - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • EX102N - Examen facultatum, nettstudium - 10 sp
 • IKF210 - Verdensbilde/virkelighetsforståelse - 10 sp
 • IKF217 - Utdanning i et globalt komparativt perspektiv - 10 sp
 • IKF218 - Interkulturell kompetanse - 20 sp
 • IKF219 - Religion, mangfold og transnasjonale prosesser - 10 sp
 • IKF222 - Perspektiver på interkulturell helse - 10 sp
 • IKF224 - Flyktninger: Tvungen migrasjon og integrasjon - 10 sp
 • IKF225 - Menneskerettigheter i interkulturelle perspektiv - 10 sp
 • IKF226 - Interkulturell kompetanse i praksis - 20 sp
 • IKF227 - Sameksistens i dagens mangfoldige samfunn - 10 sp
 • IKS101 - Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori - 15 sp
 • IKS102 - Mangfold og det flerkulturelle Norge - 15 sp
 • IKS103 - Interkulturelle forskningsmetoder - 15 sp
 • IKS104 - Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika - 15 sp
 • IKS105 - Regional spesialisering: Palestina og Israel - 15 sp
 • IKS106 - Interkulturelt praksisfelt i det flerkulturelle Norge - 15 sp
 • IKS107N - Regional og tematisk fordypning - 15 sp
 • IKS181N - Etikk, identitet og ansvar 1 - 10 sp
 • IKS182N - Etikk, identitet og ansvar 2 - 10 sp
 • IKS291 - Bacheloroppgave i interkulturell kompetanse - 20 sp

I en verden preget av kulturelt mangfold, er interkulturell kompetanse relevant og nødvendig på stadig flere samfunnsarenaer. Interkulturell kompetanse studerer hva som skjer i møtet mellom mennesker og aktører som opplever seg som kulturelt forskjellige.

Bachelor i interkulturell kompetanse har er tverrfaglig og har faglig forankring i sosialantropologi, sosiologi, kommunikasjonsteori, historie, og religionsvitenskap. Prefikset inter i interkulturell gjenspeiler fokuset på det relasjonelle.

Gjennom bachelorstudiet skal studenten lære å forstå og analysere komplekse, skiftende og aktuelle interkulturelle situasjoner, muligheter og utfordringer på en analytisk, reflekterende, nyansert og faglig forankret måte. Målet er å fremme meningsfull samhandling basert på gjensidig respekt og likeverd. For å oppnå denne kompetansen kombinerer bachelorstudiet teori, arbeidslivsrelevant fokus, praktiske øvelser og mulighet for feltopphold og praksisemne.

Forelesninger, seminarer (bl.a. om arbeidslivsrelevans), ekskursjoner, nettleksjoner, selvstudium og gruppearbeid. Veiledningssamtaler både i forhold til oppgaveskriving og praksis. I tillegg er det mulighet for studieopphold og etnografisk feltarbeid.
1600 timer.

I løpet av bacheloren vil studenten bli vurdert gjennom ulike vurderingsformer (skoleeksamen, hjemmeeksamen, oppgave, bacheloroppgave, muntlig eksamen, gruppearbeid, tilstedeværelse, fremføring o.l.). Det er obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å framstille seg til eksamen og få karakter i emnet (med mindre emneplanen har andre retningslinjer).

Det er mulig å søke opptak på IKF226 Interkulturell kompetanse i praksis i femte semester.

Det er lagt til rette for utveksling i femte semester, men det er også mulig i fjerde semester hvis obligatoriske emner gjennomføres i andre semestre enn anbefalt over. Studieplanen gir mulighet for ett eller to semester med utveksling.

Ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering international@nla.no for informasjon og veiledning. Mer informasjon finner du her: https://www.nla.no/for-studenter/utveksling/ 

I tillegg er det mulig å delta på studieopphold i utlandet i løpet av årsstudiet.

Bachelor i interkulturell kompetanse kan gi spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din. Bacheloren fungerer dessuten godt i kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Merk at årsstudiet i IKS eller IKS nett også kan kombineres med andre fagfelt på NLA Høgskolen.

Bachelorgrad i interkulturell kompetanse gir faglig grunnlag for å søke opptak til NLA Høgskolens masterstudium, Master in Intercultural Studies. Studenter med en bachelorgrad i interkulturell kompetanse kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Bachelor i interkulturell kompetanse er en god utdannelse for å arbeide med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv. Bachelorgraden kan også kombineres med andre årsstudier eller utdanninger og er relevant innen skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller andre.
Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk og engelsk. Under studieholdene holdes forelesninger på engelsk eller på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.
Noe undervisning kan foregå på engelsk. Dette gjelder spesielt på studieopphold (IKS104). Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Alle versjoner:
Bachelor i interkulturell kompetanse (Kull: 2024Høst)
Bachelor i interkulturell kompetanse (Kull: 2023Høst)