Praksisveileder

Takk for at du vurderer eller allerede har sagt ja til å være praksisveileder for studenter ved TRF ved NLA. Her har vi samlet den viktigste informasjonen og prøvd å gi deg som praksisveileder de beste rammer for hva det vil si å være det for studenter fra TRF ved NLA. Du må gjerne ta kontakt med praksisleder ved TRF for spørsmål, drøfting, behov for samtale, tilbakemeldinger eller annet knyttet til praksis. Vi ser frem til å høre fra deg. 

I menyen til venstre finner du informasjon gitt til studentene knyttet til de tre ulike hovedgruppene med emner.

De ulike arbeidskrav og innleveringer er det student som har ansvar for, men det må innom dere før det kan levers. Avtal derfor gjerne mellom dere (praksisstudent og praksisveileder) møtepunkt så de ulike frister for innleveringer blir opprettholdt.  

 • Praksisveileder og –sted har ansvar for å legge til rette for gjennomføring av praksis og oppfølging av praksisstudent. 
 • Har ansvar for å inkludere praksisstudent i (arbeids)fellesskapet på praksisstedet.  
 • Veileder og student kan komme til enighet om eksakt antall veiledningssamtaler, men det skal være minimum tre (3) samtaler i løpet av praksisperioden: Oppstartssamtale, midtveissamtale og avsluttende samtale. I tillegg kommer uformelle samtaler underveis i praksisperioden. 
 • For veiledning av førsteårsstudenter på PTL: Denne praksisen er langsgående gjennom studieåret. Studenten(e) skal sammen med praksisveileder utarbeide praksisavtale i starten av både høst- og vårsemester. Når praksisavtalen fornyes til vårsemesteret, kan man endre på praksisoppgaver og man skal endre målene for læringsutbytte i praksis. 
 • Varsle partene dersom praksisavtalen ikke kan gjennomføres som avtalt. 
 • Ved lengre sykemelding / fravær ber vi praksisstedet om å varsle studenten og praksisleder ved NLA om dette, så vi sammen kan finne en god løsning for studenten. 
 • Praksisveileder må ikke være til stede ved alle oppgaver praksisstudenten har, men bør være til stede i tilstrekkelig grad for å ha grunnlag for å gi god veiledning.   
 • Veileder er hovedkontakt og er den som har det formelle ansvaret for oppfølging. Andre (stab/ledelse) på praksisstedet kan også bidra med veiledning og oppfølging der det er avtalt mellom praksisstudent og -veileder.  
 • Skal kontakte praksisleder ved NLA dersom det oppstår 
 • Uønskede hendelser som for eksempel vold/ulykke/trusler 
 • Misnøye/ konflikt 
 • Tvil om bestått/ikke-bestått praksis 
 • Fare for om studenten ikke oppfyller minimumskravet til oppmøte i praksis.  

Om veiledning 

Praksisveileders ansvar er å gi studenten regelmessig veiledning. Veiledning av praksisstudent skal finne sted i formelle og uformelle samtaler og sammenhenger gjennom praksisperioden. Som nevnt skal det være minimum tre (3) formelle samtaler i løpet av praksisperioden. For studenter som går på første året på PTL, gjelder det per semester.  

Innhold i: 

 • Oppstartssamtale: Denne samtalen tar studenten initiativ til ved semesteroppstart, og er viktig at blir gjennomført tidlig for inngåelse og innlevering av praksisavtale. Utarbeidelse av praksisavtale er en sentral del av oppstartssamtalen. Det skal også lages en plan for praksisperioden, der dere avtaler praksisoppgaver og tidspunkt for disse. Det bør også avtales tidspunkt og sted for når dere skal ha de andre formelle samtalene; midtveissamtale og avsluttende samtale. Dere kan også sette opp flere enn disse. Det er lurt å bruke oppstartssamtalen til å avklare forventninger inn mot praksisperioden.  
 • Midtveissamtale, og eventuelt andre formelle samtaler: Bruk samtalen til å reflektere sammen over erfaringer gjort i praksis. Samtalen skal foregå på et forhåndsavtalt tidspunkt, der student og veileder møter forberedt til et sted uten avbrytelser. Avtal innhold for samtalen og tidsramme. Praksisveileder kan stille krav til studenten om å levere inn skriftlig materiale på forhånd, eller sette opp en liste med emner/problemstillinger som studenten ønsker at blir tatt opp i veiledningen. Samtalen bør også dreie seg om målene for læringsutbytte i praksisen, de som er nedfelt i praksisavtalen. Men også at det generelt samtales om trivsel, spørsmål og andre tanker studenten har gjort seg. Praksisveileder bør også bruke anledningen til å gi konkrete tilbakemeldinger til studenten om hvordan han/hun gjør det i praksis. Dette er tilbakemeldinger som skal ha som mål å skape refleksjon til personlig og faglig vekst hos studenten, i tråd med aktuell emneplan(er).  
 • Avsluttende samtale: Ta opp tråden fra forrige samtale og reflekter sammen over erfaringer gjort i praksis. Gi tilbakemeldinger på hvordan studenten har gjort det i praksis, på hvilke områder du ser utvikling, med mer. Reflekter over hvordan dere har jobbet for å nå målene til læringsutbytte i praksisavtalen. Studenten skal levere inn en kort sluttrapport på 250 ord, inkludert innstilling fra praksisveileder om praksisen er bestått/ ikke bestått. Bruk avsluttende samtale til å gå gjennom denne og signer.  

Den uformelle veiledningen vil skje gjennom samtaler og informasjon som finner naturlig sted i praksistiden. Denne formen for veiledning skjer både fra praksisveileder som har det formelle ansvaret, men også andre ledere og ansatte på praksisstedet. Studenten er formelt sett praksisveileders ansvar, men samtidig hele praksisstedets ansvar når det gjelder inkludering og daglig læring. Andre kan også være med å hjelpe studenten i læringsprosessen. 

Praksisen vil også bli bearbeidet i rammen av undervisning og gruppeveiledning på NLA Høgskolen. 

Ansvarsområder for praksisleder ved NLA Høgskolen, avd. TRF, Sandviken 

 • Har ansvar for at alle praksisstudenter får tilbud om praksisplass og praksisveileder. Det skjer i dialog med student og praksissted/-veileder. 
 • Praksisleder ved skolen er kontaktleddet mellom student og praksissted/-veileder.  
 • Etterstreber å gjennomføre praksisbesøk eller telefonmøte med student og praksisveileder i løpet av praksisperioden. Det er hensiktsmessig om det har funnet sted en formell praksisveiledningssamtale i forkant av besøket/samtalen. 
 • Kan kontaktes ved behov/ spørsmål. 
 • Praksisleder vurderer arbeidskrav tilknyttet praksis. 

Siste instans for vurdering og godkjenning av praksis.

Profile Image
Petter A. Ekerhovd-Ottersen
Studentprest Bergen