Student i praksis

Her er en oversikt over alle praktiske ting du må ha orden på generelt i møte med de forskjellige praksis emner du kan ta ved Teologi, Religion og Filosofi (TRF) ved NLA. Dette kan du forstå som praktisk utdypning av de krav du finner i emne beskrivelsen for det enkelte emnet.

Ved praksisoppstart skal du: 

 • Signere taushetserklæring. Den leveres digitalt på det aktuelle fagrommet i Canvas. 
 • Taushetsplikten gjelder også etter at du har avsluttet praksisen.  
 • Skifter du praksisplass undertegnes en ny erklæring. 
 • Søke og levere godkjent politiattest. Den leveres digitalt til NLA og registreres i egen database.  
 • Levere praksisavtale. Denne utarbeides sammen med praksisveileder, og godkjennes av NLA. 
 • Alle arbeidskrav tilknyttet praksis må være levert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Unntaket er sluttrapporten fra praksis, som er del av eksamen og som skal leveres i Inspera. Sluttrapporten skal leveres når praksis perioden er gjennomført.  
 • Om praksis ikke er gjennomført ved starten av eksamensperioden, må dette informerer og avklares med praksisleder ved NLA.  
 • Du har ansvar for å rydde egen timeplan slik at praksis kan gjennomføres. 
 • Ved sykdom må studenten selv varsle praksissted/veileder om at han/hun ikke kan møte til avtalt tid. 
 • Praksisperioden er en obligatorisk del av emnet. Du kan derfor ikke unnlate å møte på avtalt praksis. Du må heller ikke planlegge praksis på tidspunkt du vet du ikke kan stille.   
 • Dersom studenten står i fare for å ikke innfri kravene til praksis, må praksisleder ved NLA Høgskolen varsles umiddelbart.  
 • Student og praksisveileder skal ha oversikt over oppmøte. Dersom lengre sykefravær eller annet gjør det vanskelig å gjennomføre praksis, må praksisleder ved NLA og praksisveileder orienteres om dette.  
 • For forslag til mal for logg og timeføring. Last ned mal/ se vedlegg 1.
 • Studenten skal varsle praksisveileder og praksisleder dersom praksisavtalen ikke lar seg gjennomføre.  
 • Eksempel: dersom man må bytte eller blir tildelt ny veileder i løpet av praksisperioden, skal dette gjøres i dialog med og godkjennes av praksisleder ved NLA.  
 • Studenten skal delta aktivt i formelle og uformell veiledningssamtaler. Dette er en sentral del av praksis.  
 • Student har ansvar for å avtale første samtale med praksisveileder, hvor dere sammen utarbeider innholdet i praksisavtalen.  

Tips: Kontakt praksisveileder ved semesteroppstart og be om samtale om dette, fortell om innleveringsfristen og be om forslag til dato og tid før dette.