Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Studieprogramkode:
3BACKL
Studieprogramnavn:
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
Kull:
2016 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Bachelorgrad

Opptakskrav

For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om kommunikasjonsteori, og god forståelse av kommunikasjonsprosesser og -former
 • har bred kunnskap om livssyn og livssynsmangfold, spesielt i forhold til aktuell samtids- og populærkultur
 • har bred kunnskap om verktøy og metode innen kommunikasjon, livssynsanalyse og kristen apologetikk
 • har forståelse av livssynsdanning og aktuell ungdomskultur, inkludert identitetsspørsmålet
 • har dyp forståelse av kristen tro som livssyn, med særlig vekt på kommunikative og livssynsmessige utfordringer i aktuell (post)moderne kontekst
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene kommunikasjon, livssyn, ungdomskultur og apologetikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan beskrive, analysere og vurdere eget og andres livssyn i aktuell vestlig kontekst
 • kan analysere og vurdere livssynsformidlingen i medier generelt og populærkulturen spesielt, med særlig vekt på film
 • kan formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte, reflektere over og videreutvikle sin egen formidling som respons på veiledning
 • kan møte et bredt spekter av spørsmål, innvendinger, myter og alternativer til det kristne livssynet, og kan finne, vurdere, anvende og fremstille fagstoff slik at det belyser problemstillingene
 • kan argumentere selvstendig og med integritet for sitt ståsted på ulike arenaer

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte formidlingsoppgaver med integritet på ulike arenaer
 • kan reflektere over livsynsdanningen i en pluralistisk kontekst
 • kan utvise respekt og toleranse i møte med andre mennesker og deres livssyn
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdene kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, og slik bidra til dypere refleksjon og god formidlingspraksis

Studiets oppbygning

1. sem

3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 stp)

2. sem

3KL102 Kristen tro som livssyn (10 stp)

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (10

stp)

3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier (10

stp) *

3. sem

3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet – tilnærmingsmåter og utvalgte temaer (20 stp) Alternativt: 3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis (20 stp) eller KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv (15 stp)


3KL205 Bibelformidling og populærkultur (10 stp)**

4. sem

3KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (10 stp)

3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn (10 stp)

3KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn (10 stp)

Alternativ I

Alternativ II

Alternativ III

Alternativ IV

Alternativ V

5. sem

3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning (10 stp) (valgfritt)

3KL207 Studieopphold i Oxford (30 stp) (valgfritt)

3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori (15 stp)(valgfritt)


3IK102 Studieopphold (15 stp) (valgfritt)

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon (60 stp) (valgfritt)

Årsstudium i mediekommunikasjon (60 stp) (valgfritt)

3KL206 Bibelformidling i praksis (10 stp) (valgfritt)

EX101 Ex. Phil.

3KL215 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk (10 stp)(valgfritt)

3KL210 Teoretisk fordypning (10 stp) (valgfritt)

6. sem

3KL215 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk (10 stp)(valgfritt)

3KL215 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk (10 stp)(valgfritt)

3KL210 Teoretisk fordypning (10 stp) (valgfritt)

3KL210 Teoretisk fordypning (10 stp) (valgfritt)

3KL208 Livssynspluralisme, misjon og apologetikk (10 stp) (valgfritt)

3KL208 Livssynspluralisme, misjon og apologetikk (10 stp) (valgfritt)

3KL208 Livssynspluralisme, misjon og apologetikk (10 stp) (valgfritt)

* 3KL209 er ikke et obligatorisk emne i bachelorgraden, men tilbys for dem som har ex. phil eller som vil ta ex. phil senere.

** 3KL205 er ikke et obligatorisk emne i bachelorgraden, men tilbys for dem som har ex. fac eller som vil ta ex. fac senere.

Innhold

Bachelorgraden i KL er tverrfaglig i sin karakter. Studiet springer i særlig grad ut av disiplinene kommunikasjonsteori, livssynskunnskap og kristen teologi, men henter også perspektiver fra filosofi, religionsvitenskap, medievitenskap og sosiologi. Bachelorgraden er preget av at den knytter sammen teori og praksis og har et internasjonalt utblikk.

Arbeids- og undervisningsformer

De ulike arbeids- og undervisningsformene bidrar til at læringsutbyttet skal kunne oppnås for de enkelte emnene og for bachelorgraden som helhet. Kommunikasjon og livssyn knyttes sammen i et apologetisk perspektiv, og apologetiske tema utforskes på forskjellige måter gjennom studiet, med forskjellig dybde, form og vinkling. Gjennomgående er den sammenliknende tilnærming til sekulære og andre religiøse livssyn brukt som didaktisk metode.

Alle emnene har en kombinasjon av obligatoriske kursdager og nettleksjoner, samt tilbud om lokal undervisning. På kursdagene står konsentrerte forelesninger så vel som seminarer og workshops sentralt. Oppgaveskriving med veiledning er ellers en sentral undervisningsform på de fleste av emnene, og praksis er en integrert del av flere av dem.

Eksamen og vurdering

I løpet av bachelorgraden blir studentene vurdert ved ulike eksamensformer. I de emner der det anses som tjenlig med tanke på læringsutbyttet, foreligger det obligatorisk arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er stryk.

Praksis

Studentene har nær kontakt med praksisfeltet på flere av emnene via arbeidskrav og arbeid med prosjektoppgaver. Ved valg av varianten med KL104: Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv, er fire ukers praksis integrert i studieløpet.

Utveksling og internasjonalisering

Det obligatoriske emnet 3KL103 foreligger på engelsk (som CW103), og tilbys via konferansen European Leadership Forum. De valgfrie emnene 3KL206 og 3KL207 tilbyr også internasjonalisering på følgende måte: 3KL206 gir mulighet for praksisopphold i England. Emnet planlegges også på engelsk i sin helhet med base i England og/eller sentral-Europa. 3KL207 er i sin helhet lagt til Oxford.

Relevans

Bachelorgraden som helhet gir en unik kompetanse for ulike formidlingsoppgaver innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Dette gjelder enten arbeidsfeltet er innen undervisning, trosopplæring, forkynnelse, veiledning, eller innen medier. Enkeltemner og emnegrupper i graden er imidlertid relevante for en videre krets av formidlere på menighets-, skole- og mediearenaene.

KL-emnene er også av stor nytte for interkulturelt arbeid av ulikt slag, da forståelse av kommunikasjon på tvers av ulike livssyn her er avgjørende enten arbeidsområdet er innen helse- eller skolevesen, medier, næringsliv eller menighet.

Relevansen KL-studiene har for en slik spennvidde av arbeidsfelt, innbefatter også at hele bachelorgraden så vel som deler av den kan gå inn i ulike utdanningsløp på høgskole og universitet. Med tanke på kompetanse for videre studier på mastergradsnivå, vil imidlertid tverrfagligheten i bachelorgraden kunne medføre at studenten må komplettere med andre emner for å kunne få adgang til masterstudier. Det valgfrie tredjeåret kan imidlertid imøtekomme behovet for en gitt kompetanse. Denne valgfriheten innebærer også at bachelorgraden i kommunikasjon og livssyn alene vil kunne gi kompetanse for å gå inn i flere av yrkene som er nevnt ovenfor.

Undervisnings- og eksamensspråk

Innføringsemnet 3KL101 har obligatorisk studietur til England. Norsk er ellers det primære undervisningsspråket, men tidvis svensk og engelsk på alle emner. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Emneoversikt

 • 3EX101 - Examen Philosophicum - 10 sp
 • 3EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • 3KL101 - Kommunikasjon og livssyn: Innføring - 30 sp
 • 3KL102 - Kristen tro som livssyn - 10 sp
 • 3KL103 - Kristent livssyn i apologetisk perspektiv - 10 sp
 • 3KL104 - Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis - 20 sp
 • 3KL106 - Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv - 15 sp
 • 3KL107 - Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv - 10 sp
 • 3KL204 - Bibelformidling og bibelfortolkning - 10 sp
 • 3KL205 - Bibelformidling og populærkultur - 10 sp
 • 3KL206 - Bibelformidling i praksis - 10 sp
 • 3KL207 - Studieopphold i Oxford - 30 sp
 • 3KL208 - Livssynspluralisme, misjon og apologetikk - 10 sp
 • 3KL209 - Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier - 10 sp
 • 3KL210 - Teoretisk fordypning - 10 sp
 • 3KL211 - Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer - 20 sp
 • 3KL212 - Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk - 10 sp
 • 3KL213 - Pluralisme, identitet og kristent livssyn - 10 sp
 • 3KL214 - Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn - 10 sp
 • 3KL215 - Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk - 10 sp

Alle versjoner:
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (Kull: 2016Høst)