MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ ALLMENNPEDAGOGISKE SPØRSMÅL

Studieprogramkode:
PED3A
Studieprogramnavn:
MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ ALLMENNPEDAGOGISKE SPØRSMÅL
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
120 poeng
Grad:
Mastergrad iht §3, 2 år
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
Master i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål
 • En bachelorgrad der minst 80 studiepoeng pedagogikk inngår som del av graden eller i et utvidet opptaksgrunnlag. Årsstudiet eller tilsvarende må inngå i de 80 studiepoengene.
 • Den vektede gjennomsnittskarakteren på årsstudiet (eller tilsvarende) i pedagogikk (40 stp.), samt 40 studiepoeng av pedagogikkemner med best karakter, danner grunnlag for opptaket. Samlet må disse være vurdert til karakteren C eller bedre.

Anbefalt forkunnskap:

P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid eller tilsvarende.

Formålet for studiet omfatter den personlige tilegnelsen av kunnskaper og moralske holdninger som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Læringsutbytte, i mer konkret forstand, er ment å beskrive det studentene forventes å ha tilegnet seg av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved slutten av studiet. 

Kunnskap

Studenten…

 • har avansert kunnskap om allmennpedagogikk, og spesialisert kunnskap i det området som masteroppgaven omhandler;
 • har inngående kunnskap om læring og organisering av pedagogisk virksomhet;
 • har inngående kunnskap om læreplanteori og danningsideal;
 • kan anvende kunnskap om allmennpedagogikk på nye området innen pedagogisk forskning og praksis, samt i pedagogiske oppgaver i hjemmet, arbeid og fritid;
 • kan analysere og ta stilling til allmennpedagogiske problemstillinger og verdispørsmål.

Ferdigheter

Studenten…

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer;
 • kan analysere, begrunne og reflektere over grunnlagsproblemer og verdivalg innen oppdragelse og undervisning;
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor allmennpedagogikk;
 • kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte;
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid innenfor allmennpedagogikk, i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer.

Generell kompetanse

Studenten…

 • kan drøfte aktuelle allmennpedagogiske grunnlagsproblemer på en kritisk og selvkritisk måte;
 • kan formidle egen og andre forskning, og behersker fagområdets uttrykksformer;
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor allmennpedagogikken, både med spesialister og til allmennheten;
 • kan arbeide i tråd med vitenskapelig tenkemåte og forskningsetiske normer, og praktisere en redelig og åpen forskerholdning;
 • kan utfordre egen tradisjon og kunnskap, og bidra til nytenkning og innovasjon innenfor allmennpedagogikk;
 • kan bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale, og globale utfordringer.

Det første semesteret følger alle fulltidsstudenter 2 fellesemner: P302 pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning og P303 pedagogisk forskningsmetode og metodologi.

Det andre semesteret tar fulltidsstudenter to fordypningsemner. Studenter på Allmennpedagogiske spørsmål (PED3A) tar emnene P320 Kunnskap, læring, verdier og holdninger i individ- og samfunnsperspektiv og P321 Læreplan, verdier og samfunn. 

I det tredje semesteret følger fulltidsstudenter emnet P3PRO, der de utarbeider prosjektplanen for sin masteroppgave. 

I det fjerde og siste semesteret skriver fulltidsstudenter masteroppgaven, under tilsyn av sin oppnevnte masterveileder. 

Om du ikke har anledning til å ta studiet på fulltid, er det mulig å søke om redusert progresjon. Du vil da bruke til sammen 4 år på masterstudiet.

 • P302 - Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning - 15 sp
 • P303 - Pedagogisk forskningsmetode og metodologi - 15 sp
 • P320 - Kunnskap, læring, verdier og holdninger i individ- og samfunnsperspektiv - 15 sp
 • P321 - Læreplan, verdier, og samfunn - 15 sp
 • P3PRO - Prosjektplan til masteroppgave - 20 sp
 • PMAS - Masteroppgave i pedagogikk - 40 sp

I studieretningen Allmennpedagogiske spørsmål jobber vi med grunnlagsspørsmål knyttet til oppdragelse, danning, og undervisning. Sentralt står spørsmål som: Hvilke verdier og holdninger ønsker vi å videreformidle til den neste generasjon? Hva er pedagogikkens oppgave i møte med globale utfordringer som miljøødeleggelser, migrasjon, og økende mangfold? Hvordan skaper mennesker mening og identitet i et samfunn i stadig endring?

Gjennom problem-basert undervisning, utvikler studenter evnen til å reflektere kritisk over pedagogisk praksis i lys av pedagogisk filosofi og verditenkning. 

Alle masterstudenter i pedagogikk følger to fellesemner (P302 og P303). Studenter som velger studieretningen Allmennpedagogiske spørsmål tar deretter 2 fordypningsemner: P320 og P321. Disse fordypningsemnene dekker temaer som:

 • Pedagogisk sosiologi
 • Pedagogisk psykologi
 • Læreplanteori og didaktikk
 • Danningsideal og kunnskapssyn
 • Læring og motivasjon
 • Språk og meningsdanning
 • Verdier i opplæringen
 • Pedagogikkens oppgave i et samfunn i endring
Masterstudiet i pedagogikk, variant A, er samlingsbasert og omfatter 120 studiepoeng (stp.). Et normert studieår er på til sammen 60 studiepoeng. Om studenter ikke har anledning til å fullføre studiet på fulltid, er det mulig å søke om redusert progresjon med 30 studiepoeng per studieår.
Varierte vurderingsformer benyttes. Se under de ulike emnebeskrivelsene.
Ingen.

Studenten vil gjennom studiet jobbe med globale temaer, og motta og bearbeide internasjonale impulser.

 

Bestått mastergrad i pedagogikk gir grunnlag for opptak på ulike doktorgradsprogram i pedagogikk.
Pedagoger spiller en sentral rolle i samfunnet, og med en mastergrad i pedagogikk vil du være en ettertraktet kandidat til en rekke ulike yrker. En spesialisering i allmennpedagogikk danner grunnlag for stillinger innen:
 • Forsknings- og undervisningsarbeid ved høyskoler og universitet
 • Offentlig pedagogisk utredning- og utviklingsarbeid
 • Pedagogisk rådgiver innen offentlig og privat sektor
 • Veiledning og omsorgsarbeid
 • Pedagogisk formidling (f. eks. for museer, medieorganisasjoner, eller religiøse organisasjoner)
 • Internasjonalt bistandsarbeid knyttet til pedagogikk og utdanning
 • …og mye mer.
Norsk

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Undervisning og organisering på emnenivå evalueres av studenter og lærere minst én gang i året. Hele undervisningstilbudet i pedagogikk evalueres av programrådet én gang i året.