Bachelor i interkulturell forståelse

Studieprogramkode:
3B-IKF
Studieprogramnavn:
Bachelor i interkulturell forståelse
Kull:
2022 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Bachelorgrad.
Generell studiekompetanse.

Etter fullført bachelorgrad har kandidaten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har bred kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og interkulturell samhandling i skiftende kontekster
 • har bred kunnskap om interkulturell kommunikasjon og om forholdet mellom språk, makt og mening i flerkulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om kulturbegrepet og om betydningen av religion og virkelighetsforståelser i interkulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, etnisitet, klasse og kjønn
 • har bred kunnskap om sosial ulikhet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser, majoritets- og minoritetsspørsmål, diskriminering og rasisme, makt og avmakt
 • har kunnskap om hvordan institusjoner, politiske, økonomiske og andre strukturelle faktorer skaper forutsetninger for interkulturell kommunikasjon og samhandling
 • har kunnskap om hvordan migrasjon, transnasjonale prosesser og –institusjoner virker inn på interkulturell kommunikasjon, samhandling og identitetskonstruksjon
 • har kunnskap om rettighetsspørsmål og etikk i flerkulturelle kontekster
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid* innen det interkulturelle fagfeltet og dets anvendelse og kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagfeltet
 • har kunnskap om hvordan interkulturelle studier har utviklet seg med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner
 • kan gjøre rede for faglige perspektiver på inklusjons og eksklusjonsprosesser og forholdet mellom minoritet og majoritet

(* Med utviklingsarbeid innen interkulturelle studier forstår vi NOU og aktuelle stortingsmeldinger og offentlige styringsdokumenter relevante for det interkulturelle feltet)

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og anvende interkulturell teori og kvalitativ metode i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer
 • evner å tolke, reflektere over og analysere interkulturelle situasjoner og samhandlingsforløp og framstille dette skriftlig og muntlig
 • kan identifisere eget og andres kulturelle utgangspunkt og engasjere seg i interkulturell dialog og samhandling også når dette utfordrer egne forutsetninger
 • har evne til å finne konstruktive løsninger på utfordringer og bruke mulighetsrommet som interkulturell samhandling og kommunikasjon innebærer
 • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og anvende denne til å analysere og drøfte interkulturelle problemstillinger på en etisk og faglig relevant måte
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagområdet
 • kan reflektere over egen og andres faglige praksis og justere denne under veiledning

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan anvende innsikt i interkulturelle problemstillinger, teorier og metoder både skriftlig og muntlig og reflektere over dilemmaer og muligheter slik disse kommer til uttrykk i flerkulturelle sammenhenger
 • kan identifisere hvordan etnisitet, klasse, kjønn, språk og kulturelt og religiøst mangfold spiller inn i identitetsprosesser
 • kan foreslå kreative og konstruktive løsninger på interkulturelle dilemma
 • kan kommunisere og samhandle inkluderende og kultursensitivt
 • kan produsere og presentere akademiske tekster skriftlig og muntlig og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i gruppe, i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer

Krav til bachelor IKF er minimum 90 studiepoeng med IKF og IK emner. Av de 90 studiepoeng er følgende obligatorisk: IKF eller IK årsstudium (60 sp), IKF218 Interkulturell kompetanse (20 sp) og IKF290 Bacheloroppgave (10 sp). I tillegg til 90 sp IKF/IK emner er Ex.phil (10sp) og Ex.fac (10sp) obligatorisk i IKF bachelor.

Anbefalt studieløp:

Opptak 2022

Høst 2022

3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori (15 sp)

3IK103 Det flerkulturelle Norge (15 sp)

Vår 2023

3IK114 Etnografisk prosjekt (15 sp)

3IK115 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv (15 sp)

Høst 2023

IKF218 Interkulturell kompetanse (20sp) (tverrcampus- emne) *

3IKF231 Interkulturell formidling (10 sp)

Vår 2024

EX101 Ex.phil (10 sp)*

EX102 Ex.fac (10 sp)*

IKF290 Bacheloroppgave (10sp) (tverrcampus- emne) *

Høst 2024

Valgfrie emner (30 sp) eller utveksling

Vår 2025

Valgfrie emner (30 sp) eller utveksling

* Obligatoriske emner.

* Obligatoriske emner.

¤ Det tas forbehold om at det kan bli noen endringer i emner og semesterplassering

Det blir dessverre ikke gjennomført studietur høsten 2022.

Studieplan for bachelor i interkulturell forsåelse, studiested Bergen finner du her

 • 3IK101 - Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp
 • 3IK103 - Det flerkulturelle Norge - 15 sp
 • 3IK114 - Etnografisk prosjekt - 15 sp
 • 3IK115 - Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 15 sp
 • 3IKF231 - Interkulturell formidling - 10 sp
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • IKF213 - Religion, utvikling og bistand - 30 sp
 • IKF217 - Utdanning i et globalt komparativt perspektiv - 10 sp
 • IKF218 - Interkulturell kompetanse - 20 sp
 • IKF224 - Flyktninger: Tvungen migrasjon og integrasjon - 10 sp
 • IKF225 - Menneskerettigheter i interkulturelle perspektiv - 10 sp
 • IKF226 - Interkulturell kompetanse i praksis - 20 sp
 • IKF290 - Bacheloroppgave i interkulturell forståelse - 10 sp

I en verden preget av kulturelt mangfold, er interkulturell forståelse aktuelt og nødvendig på stadig flere samfunnsarenaer. Interkulturell forståelse studerer hva som skjer i møtet mellom mennesker og aktører som opplever seg som kulturelt forskjellige.

Bachelor i interkulturell forståelse (IKF) har kulturforståelse, religion, interkulturell kommunikasjon og Sør-Nord-problematikk som primære faglige pilarer. Prefikset inter i interkulturell gjenspeiler fokuset på det relasjonelle. Studiet er flerfaglig med teori og metode fra sosialantropologi, religions- og kulturvitenskap og interkulturell kommunikasjon. Gjennom denne faglige fordypningen skal studenten lære å forstå og analysere komplekse, skiftende og aktuelle interkulturelle situasjoner, utfordringer og muligheter på en nyansert og balansert måte. Dette for å fremme meningsfylt samhandling basert på gjensidig respekt og likeverd. For å oppnå denne kompetansen kombinerer bachelorstudiet teori med ulike praktiske øvelser, feltopphold og internship.

Kravet til godkjent bachelor i IKF er minimum 90 studiepoeng IKF/IK-emner. Bachelorløpet starter med et obligatorisk årsstudium i IKF (Interkulturell forståelse i Bergen) eller i IK (Interkulturell kommunikasjon i Kristiansand). I tillegg er Ex.phil (10sp) og Ex.fac (10sp) og IKF-fordypningsemner (30 studiepoeng) obligatorisk. IKF218 Interkulturell kompetanse (20sp) og IKF290 Bacheloroppgave (10sp) obligatoriske fordypningsemner. Bacheloren kan også bestå av kun IK/IKF-emner. I det 2. og 3. studieåret kan studenten kombinere valgfrie emner avhengig av hvilke emner som tilbys, og bl.a. studere menneskerettigheter, verdensbilder, utfordringer i utdanning i et globalt komparativt perspektiv, flyktning- og integrasjonsproblematikken, globalisering, politikk. Studenten kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Forelesninger, gruppeundervisning, nettleksjoner og ekskursjoner. Veiledningssamtaler både i forhold til oppgaveskriving og praktiske øvelser.

I tillegg er det studieturer og egne etnografiske feltopphold.

Fulltidsstudium av tre års varighet, 1700 timers arbeidsbelastning pr. studieår (inkludert selvstudium).

I løpet av bacheloren vil studenten bli vurdert gjennom ulike vurderingsformer (skoleeksamen, hjemmeeksamen, oppgave, bacheloroppgave, muntlig eksamen, gruppearbeid, fremføring o.l.). Enkelte emner har obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder sammen med høyskolens forskrifter.

For mer informasjon om vurderingsformer i de ulike emnene, se emneplanene for hvert enkelt emne.

Det er mulighet for utveksling på 2. eller 3. året i bachelorgraden. Fjerde og femte semestre er anbefalte semestre for utveksling. Ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering international@nla.no for informasjon og veiledning. Mer informasjon finner du her: https://www.nla.no/for-studenter/utveksling/

IKF bachelor gir mulighet til å delta på studieopphold i utlandet i løpet av årsstudiet. Covid-19-situasjonen kan kunne påvirke utenlandsturene. Ved avlysning erstattes disse med et godt faglig og interessant alternativ.

IKF bachelor gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.

IKF bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Merk at årsstudiet i IKF eller IK også kan kombineres med andre fagfelt på NLA Høgskolen.

Bestått bachelorgrad i interkulturell forståelse gir faglig grunnlag for å søke opptak til NLA Høgskolens mastergradsprogram innen dette faget, Master in intercultural studies. Studenter med en bachelorgrad i interkulturell forståelse kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Årsstudiet i interkulturell forståelse er en god utdannelse for å arbeide med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv. Bachelorgraden kan også kombineres med andre årsstudier eller utdanninger og er meget relevant innen skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller andre felt.
Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på engelsk eller på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på studietur.

(Nærmere informasjon om studietur i planen for årsstudiet).