BACHELOR I TEOLOGI

Studieprogramkode:
BATEO
Studieprogramnavn:
BACHELOR I TEOLOGI
Kull:
2022 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Bachelor i teologi.
Studenter som ønsker et studium i teologi med tanke på kvalifisering for ulike tjenester og lederoppgaver i kirke- og organisasjonsliv. Studiet kan innpasses i profesjonsstudiet teologi og gir grunnlag for opptak til mastergrad i teologi. Opptak på masterstudiet krever gjennomsnittskarakteren C eller bedre på bachelorstudiet.
Generell studiekompetanse
Det er krav om politiattest knyttet til praksis i emnene TEOL110, TEOL130 og TEOL140, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.
Nei.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om sentrale bibeltekster
 • har kunnskap omgrammatiske elementer og et basisordforråd i nytestamentlig gresk og bibelhebraisk
 • har kunnskap om kirkehistoriske epoker, sentrale hendelser i kirkens historiske utvikling og kristne retninger
 • har kunnskap om kristendommens kulturelle betydning for det norske samfunnet
 • har oversikt over sentrale religiøse tradisjoners historiske utvikling og innhold, og deres utbredelse og rolle i verden i dag
 • har kunnskap om praktisk teologi som integrert del av teologifaget

Ferdigheter
Kandidaten...

 • kan anvende teologisk faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innen faget og treffe begrunnede valg
 • kan tolke en bibeltekst på grunnspråket
 • reflekterer over de kulturelle uttrykk og bidrag til livstolkning som kristendommen har gitt i det norske samfunnet
 • kan anvende bibelfaglig og teologihistorisk materiale i arbeidet med aktuelle teologiske problemstillinger
 • kan oppdatere sin faglige kunnskap basert på forskning på området

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til å være formidler og leder i en kirkelig sammenheng
 • kan formidle teologisk fagkunnskap på ulike måter i en akademisk og kirkelig sammenheng
 • kan arbeide med ulike teologiske problemstillinger gjennom en variert bruk av metoder
 • kan løse teologiske problemer gjennom dialog med andre og i bevissthet om den praktiske konteksten de kan oppstå og må løses i
 • kan finne relevante løsninger på aktuelle teologiske problemer basert på Skrift og bekjennelse

Obligatoriske emner (160 stp): 

Normalt 1. år: 

TEOL110 Bibelen; tekst, tolkning og formidling 10 stp (undervises høst) 

TEOL130 Innføring i praktisk teologi 10 stp (undervises høst) 

REL115 Religionskunnskap 10 stp (undervises høst) 

TEOL140 Teologi for en misjonal kirke 10 stp (undervises vår) 

TEOL160 Innføring i kirkehistorie 10 stp (undervises vår)  

REL150 Livssyn og etikk 10 stp (undervises vår)  

 

Normalt 2./3.år: 

BIHEB101 Bibelhebraisk 20 stp (undervises annenhver høst+vår) 

TEOL211 Gammeltestamentlig metode og eksegese 10 stp (undervises annenhver vår) 

NTEGRE101 Nytestamentlig gresk 20 stp (undervises annenhver høst+vår) 

TEOL212 Nytestamentlig metode og eksegese 10 stp (undervises annenhver vår) 

TEOL201 Kristologi i møte med vår tid 10 stp (undervises hver vår) 

EX101 Examen philosophicum 10 stp (undervises hvert semester) 

EX102 Examen facultatum 10 stp (undervises hvert semester)  

 

Valgemner (30 stp velges blant disse): 

TEOL203 Kirke, stat og samfunn 10 stp 

TEOL205 Global misjon 10 stp 

TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis 10 stp 

TEOL220 Sjelesorg med praksis 10 stp 

REL170 Modernitetens idehistorie 

REL208 Jødedom 10 stp, 

REL213 Jesus og Galilea 10 stp 

REL214 Religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten 10 stp (REL208, 213 og 214 undervises på Sommersemester i Israel og Palestina) 

REL207 Medier, myter og identitet 10 stp  

RELPED110 Relasjonsledelse 10 stp  

RELPED120 Ledelsesfilosofi 10 stp 

Valgemner fra andre campus/nettbasert: 

Kristiansand: 

3KL220 The Christian Worldview in Apologetic Perspective 10 stp 

3KL221 Apologetics for a Christian Wordview: Methodology and Issues 20 stp 

Andre emner i KL-porteføljen 

Oslo: 

4TEOL112 Det nye testamente – med fokus på evangeliene og Apostlenes gjerninger 10 stp 

4TEOL115 Bibelfortelling 1 10 stp 

4TEOL150 Teologi og psykologi – en innføring 10 stp 

 • 3KL220N - The Christian Worldview in Apologetic Perspective: Key Approaches and Themes - 10 sp
 • 3KL221N - Apologetics for a Christian Worldview: Methodology and Selected Issues - 20 sp
 • 4TEOL112 - Det nye testamente - med fokus på evangeliene og Apostlenes gjerninger - 10 sp
 • 4TEOL115 - Bibelfortelling 1 - 10 sp
 • 4TEOL150 - Psykologi og teologi – en innføring - 10 sp
 • BIHEB101 - Bibelhebraisk - 20 sp
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • NTGRE101 - Nytestamentlig gresk - 20 sp
 • REL115 - Religionskunnskap - 10 sp
 • REL150 - Livssyn og etikk - 10 sp
 • REL170 - Modernitetens idéhistorie - 10 sp
 • REL207 - Medier, myter og identitet - 10 sp
 • REL208 - Jødedom - 10 sp
 • REL213 - Jesus og Galilea - 10 sp
 • REL214 - Religion og politikk med fokus på Midtøsten - 10 sp
 • RELPED110 - Relasjonsledelse - 10 sp
 • RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • TEOL110 - Bibelen - tekst, tolkning og formidling - 10 sp
 • TEOL130 - Innføring i praktisk teologi - 10 sp
 • TEOL140 - Teologi for en misjonal kirke - 10 sp
 • TEOL160 - Innføring i kristendommens historie - 10 sp
 • TEOL201 - Kristologi i møte med vår tid - 10 sp
 • TEOL203 - Kirke, stat og samfunn - 10 sp
 • TEOL205 - Global misjon - 10 sp
 • TEOL210 - Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis - 10 sp
 • TEOL211 - Det gamle testamentes historie og historisk kritisk metode - 10 sp
 • TEOL212 - Nytestamentlig metode og eksegese - 10 sp
 • TEOL220 - Sjelesorg med praksis - 10 sp

Første året av bachelorstudiet i teologi er delvis sammenfallende med årsstudium/bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) og årsstudium i KRLE. 

Faget har kristen teologi som sitt sentrale studieobjekt, med utgangspunkt i og hovedvekt på evangelisk-luthersk kristendomsforståelse. Noe av studiet vil handle om andre religioner og livssyn og om kristendommens forhold til disse. Også emneområdene etikk og filosofi vil tillegges vekt. 

Bachelorstudiet i teologi skal gi rom for saklig presentasjon og kritisk drøfting av alle emner som studiet omfatter. Samtidig vil det ligge føringer i noen av teologiens normative pretensjoner. Innholdsmessig er studiet i stor grad bygget opp på de tradisjonelle teologiske disipliner og forskningstradisjoner. 

Studiefaget forholder seg samtidig til den praktiske oppdragelses- og undervisningsvirkeligheten i skole, kirke og hjem. I denne sammenheng er det nødvendig å kunne kombinere fagstoff fra ulike disipliner. Videre berører studiets fagstoff grunnleggende elementer i menneskets selvforståelse og livsorientering. På denne bakgrunn er det naturlig at studiet legger til rette for at studenten kan arbeide med sin egen religiøse og livssynsmessige selvforståelse. I bachelorstudiet i teologi vil man derfor  

 • tilstrebe en viss grad av tverrdisiplinær behandling av stoffet 
 • fokusere på spørsmål av didaktisk art 
 • tematisere stoffets relevans for mennesker i dag 
 • gi rom for å arbeide med fagets emner også ut fra et mer personlig og eksistensielt perspektiv 

Når det gjelder studiet av hovedemner med særlig tilknytning til kristendommen, legges følgende perspektiver til grunn: Faget omfatter et akademisk, intellektuelt og metodisk studium av kristendommen. Studiet forutsetter ikke personlig kristen tro hos studentene. På den ene side krever studiet analytisk distanse og evne til å gjøre kristendommen til gjenstand for vitenskapelig studium og kritisk prøving. På den annen side representerer kristendommen en sterk opplevelsesdimensjon (religiøsitet, fromhetsliv) og sentrale estetiske uttrykksformer som man vanskelig kan gripe uten en personlig innlevelse. Kristendommen studeres under følgende aspekter: 

 • Kristentroens grunnlag: Bibelen, Det gamle og Det nye testamentes skrifter. Utvalgte tekster studeres på grunnspråkene 
 • Kristendommens historiske dimensjon: dens utvikling og selvforståelse fra Jesu tid til vår egen 
 • Kristendommens trosinnhold og etos, fremtredelsesform og vilkår i vår egen tid 
 • Kristendommens formidlings- og forkynnelsesanliggende: i oppdragelse og undervisning, i misjon og evangelisering 

Kristen tro har spilt en sentral rolle i vår kultur, i enkeltpersoners hverdag og fest, i kunst og litteratur, i samfunnets sosiale institusjoner, lovgivning og politiske liv. Man vil studere de historiske og prinsipielle sider ved kristendommens innflytelse på kultur og politikk. Til dette hører også en gjennomtenkning av kristendommens rolle i det moderne flerkulturelle og livssynsåpne samfunn. 

Studiet av kristendommen er følgelig både aktuelt og historisk orientert: De bibelske skrifter, lest i lys av kirkens gamle, skriftbaserte bekjennelse, har vist seg å gi stadig nye generasjoner svar på deres religiøse og etiske spørsmål. Kristendomsstudiet vil på denne bakgrunn ha som et sentralt anliggende å drøfte Bibelens og kristentroens betydning for mennesker i dag. 

Når det gjelder studiet av andre religioner og livssyn, etikk og filosofi, vises det til ingressen under de aktuelle emner.

Det er lagt vekt på variasjon i arbeidsmåter og organisering. Undervisningen skjer i form av forelesninger og noen tverrdisiplinære seminarer. For å stimulere til faglig samtale og personlig tilegnelse og bearbeiding av fagstoffet oppfordres studenter på alle nivåer til å organisere og delta i kollokviegrupper. 

Utvikling av studentaktive læringsformer og nær kontakt mellom studentene og mellom lærer og student, er høyt prioritert. På alle nivåer blir det tilbudt veiledning i forbindelse med obligatorisk oppgaveskriving (oppgaver som inngår i vurderingsgrunnlaget for vedkommende emner). Innenfor rammen av slik veiledning blir det gitt generell veiledning i oppgaveskriving (krav og konvensjoner, metoder og arbeidsformer), og konkrete råd og kommentarer til oppgaver. Gjennom å gi skrivetrening og faglig tilbakemelding stimulerer denne veiledningen studentenes læring. 

Den anførte pensumlitteraturen indikerer, på grunnlag av studieplanens emnebeskrivelser med tilhørende forventet læringsutbytte, viktige delemner, fordypningsnivå og stoffomfang. Anført litteratur kan derfor i prinsippet skiftes ut med tilsvarende litteratur. Faglærerne gir informasjon om oppdatert litteratur til sine disipliner. 

Varierte eksamens- og vurderingsformer benyttes, slik som skriftlig skoleeksamen, hjemmeoppgaver, hjemmeeksamen og muntlig eksamen.

Praksiselementer inngår i følgende obligatoriske emner i graden:

TEOL110 35-40 timers praksis i menighet, og andakt eller formidlingssituasjon 

TEOL130 35-40 timers praksis i menighet 

TEOL140 35-40 timer praksis i menighet og feltobservasjon av en gudstjeneste/kristent møte 

Studentene anbefales å delta på Sommersemester i Israel og Palestina.

Det er mulighet for utvekslingsopphold hos institusjoner NLA Høgskolen har avtale med (se https://www.nla.no/for-studenter/utveksling2/ for nærmere informasjon om tilbud og søknadsprosess). Innpasning av emner fra utvekslingsopphold i graden skal godkjennes av fagmiljøet. Søknad om dette rettes til studieadministrasjonen.

Bachelor i teologi gir grunnlag for opptak på Master i teologi (NLA Høgskolen krever gjennomsnittskarakter C eller bedre) eller tilsvarende.

Bachelor i teologi kan innpasses i Profesjonsstudium i teologi. 

Bachelor i teologi er primært første del av en preste- og pastorutdanning. Graden kan også kvalifisere for andre yrker og oppgaver i kirke, misjon og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Den kan videre inngå i kompetansegrunnlaget for bistandsarbeid.
Norsk, noe på andre skandinaviske språk, innslag av engelsk.
Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.