Bachelor i praktisk teologi og ledelse, Trondheim

Bachelor i praktisk teologi og ledelse, Trondheim
  • Trondheim
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Start høst-24
Frist 15. april Søk opptak
Bachelor i praktisk teologi og ledelse er studiet for deg som er eller ønsker å bli leder eller formidler i kirker, menigheter eller organisasjoner. Få innsikt i ledelse og teologi gjennom refleksjon med forelesere og medstudenter, kombinert med praktisk erfaring og veiledning. Studiet tilbys nå med samlinger i Trondheim og nettbasert aktivitet.

Om utdanningen 

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse vil bidra til å styrke dine lederferdigheter, og gi en grundig forståelse av selvledelse og ledelse av andre. Studiet innebærer praktisk erfaring i tillegg til undervisning og veiledning. Det gir innsikt i danning, trosopplæring, ledelsesfilosofi, bibelfag, formidling/forkynnelse, sjelesorg og menighetsbygging.  

Du har fleksibilitet til å velge 60 studiepoeng med yrkesrelevante valgemner, slik at du kan tilpasse graden etter dine interesser. Tilbudet NLA Høgskolens ulike studiesteder har forskjellig profil. I Trondheim tilbys det undervisning i en pakke valgemner som inkluderer apologetiske perspektiver fra kommunikasjon og livssyn-studiet, fordypning i bibelfag, kirkehistorie, global misjonsteologi og teologi og psykologi. Detaljer om tilbudene finner du våre nettsider og i studieplanene. 

Her møter du Bjørnar som studerte Bachelor i praktisk teologi og ledelse i Bergen.

Hva lærer du? 

Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder.Med en bachelor i praktisk teologi og ledelse får du kunnskap om ulike ledelsesteorier, og ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse. Du vil lære om trosopplæring blant barn og unge, om fortolkning og formidling av Bibelen og innholdet i kristen tro, og innovasjon, endring og nyskapning i kristen kontekst. 

Hvor kan du få jobb? 

Bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer deg blant annet for arbeid som menighetspedagog (trosopplærer) i Den norske kirke. Videre er den relevant yrkesutdanning for barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, folkehøgskole- og bibelskolelærere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og frikirkene.  

Oppbygging 

Obligatoriske emner innføringsnivå 
Innføringsemnene som utgjør i Årsstudium i praktisk teologi og ledelse er obligatoriske i graden og tas vanligvis først. I Trondheim tilbys disse emnene fordelt over to studieår. 

Valgfri relevant fordypning 
I graden velges 60 stp. yrkesrelevant fordypning, normalt fra NLA Høgskolens mangfoldige studietilbud. Du kan også søke om å innpasset tidligere avlagt yrkesrelevant utdanning. I Trondheim blir det gitt undervisning i et utvalg valgemner, som kan suppleres av emner fra andre campus eller nettbaserte emner om man har ønske om det. Undervisning i valgemner legges delvis sammen med samlinger for obligatoriske emner og delvis spredt mellom disse. 

3. året
I løpet av det avsluttende tredje året tar du 20 stp. praktisk-teologiske emner med praksis i forkynnelse/gudstjenesteledelse og sjelesorg. høsten begynner du å arbeide meden bacheloroppgave/et bachelorprosjekt som fullføres i vårsemesteret. Året inkluderer også emner om læren om Jesus Kristus (kristologi) og innovasjon og læring i kirkelig sammenheng.

Organisering av studiehverdagen 

I Trondheim blir emnene som tilhører årsstudium i praktisk teologi og ledelse og et utvalg yrkesrelevante valgemner tilbudt kombinert over to år. Undervisningen er samlingsbasert og vil være knyttet opp mot annen aktivitet i Salemhuset og studiemiljøet ved Gå Ut Senteret. Noen av valgemnene og emner i 3.studieår har også innslag av nettbasert undervisning og annen læringsaktivitet. 

samlingene arrangeres det også veiledningsgrupper, mentorering, tid for refleksjon rundt praksis og undervisning. All undervisning i obligatoriske emner har obligatorisk oppmøte, og det vil gi en god klassefølelse og et unikt studiemiljø der det vil være plass for felles refleksjon, deling av erfaringer og diskusjon.   

I studieåret 2024-25 vil undervisningstilbudet bli plassert slik:

Høst 2024

Uke 33
14.aug: TEOL110* Bibelen – tekst, tolkning, formidling
15.-16.aug: RELPED110* Relasjonsledelse

Uke 39 (dato er endret)
24.-25. sept. 3KL102* Kristen tro som livssyn
26.-27.sept: TEOL110* Bibelen - tekst, tolkning og formidling

Uke 47
19.-20.nov: TEOL110*
21.-22.nov: RELPED110*

Uke 48
28.-29.nov: TEOL175N Johanneisk teologi

Uke 49
Eksamen TEOL110 og 3KL102 

Vår 2025

Uke 2
6.jan: RELPED110*
7.-8.jan: RELPED110 eksamen
9.-10.jan: RELPED120* Ledelsesfilosofi

Uke 7
11.-12.febr: TEOL160 Innføring i kristendommens historie

Uke 11
12.mars: TEOL175N
13.-14.mars: RELPED120*

Uke 21/22
Eksamen TEOL175N og TEOL160

Uke 25
20.juni RELPED120*

Uke 26
23.-24.juni RELPED120 eksamen

*= emner med obligatorisk oppmøte (minst 80 %)
Med forbehold om behov for mindre endringer.

Videre studier 

Med bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse har du mulighet til å ta Master in Theology and Ministry. Studenter på denne masteren som ønsker å bli kateket, velge emnene TAM323B Kirkelig undervisning og TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice – with Internship. Sammen med bachelor i PTL eller tilsvarende vil dette være tilstrekkelig for å fylle kvalifikasjonskravet som kateket. 

Flere emner i Bachelor i praktisk teologi og ledelse kan senere innpasses iProfesjonsstudium i teologi, omfanget er avhengig av valgt fordypning.Mange emner kan også inngå i kvalifisering for dem som ønsker å bli prest som sin andre karriere.  

Med bachelor i praktisk teologi og ledelse kan du også være kvalifisert for en master i diakoni, dersom du har minst 10 studiepoeng med samfunnsfaglige emner (der forståelse av den velferdsmessige konteksten står sentral) som del av de frie, yrkesrelevante studiepoengene i andre året.