Bachelor i teologi

Bachelor i teologi
  • Bergen (Sandviken)
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for sommersemester
  • Høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Vil du bli prest, misjonær eller pastor? Ønsker du å få et godt grunnlag for å formidle kristen tro? Da er teologistudiet aktuelt for deg.

Om utdanningen

Ønsker du å få grundig innsikt i kristen tro, eller arbeide i en menighet eller en kristen organisasjon? Med Bachelor i teologi får du utdanning og utrustning til en slik tjeneste. Studiet gir deg bred kunnskap om den kristne tro og et godt grunnlag for å bidra i kirkelig opplæring og undervisning.

På bachelorstudiet i teologi studerer du kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen. Språkstudiene i hebraisk og nytestamentlig gresk gir grunnlag for å forstå de bibelske grunntekstene og er et viktig grunnlag for videre teologistudier. Du har også mulighet til å ta et sommersemester i Israel og Palestina eller inkludere ledelsesfag fra studiet i praktisk teologi og ledelse i din bachelorgrad.

Studiemiljøet ved teologistudiet er unikt. Her møter du medstudenter som skal fylle ulike roller i kirke- og organisasjonsliv i framtiden. Som student hos oss får du personlig veiledning til studiene og i tolkning av tekster i Bibelen. I tillegg til forelesning og veiledning møter du lærerne til samtale over en kopp kaffe i kantinen og til andakt.

Videre studier

Med bachelor i teologi kan du gå videre på masterstudier i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner og bli prest. NLA Høgskolen tilbyr ett semester integrert eller separat praktisk-teologisk utdanning. Til sammen gir dette opptak på siste semester praktisk-teologisk utdanning på bl.a. MF vitenskapelig høyskole i Oslo og VID vitenskapelige høgskole i Stavanger.

Du kan også søke opptak på Master in Theology and Ministry ved NLA Høgskolen. Denne mastergraden er engelskspråklig og kvalifiserer for ulike lederoppgaver i kirke- og organisasjonsliv, blant annet stillinger som pastor eller kateket.

Etter avlagt mastergrad kan du søke opptak på doktorgradprogrammer i teologi.

NLA Høgskolen har fått akkreditert profesjonsstudium i teologi (cand. theol.) av NOKUT i februar 2021, og har på dette grunnlaget søkt Kunnskapsdepartementet om rett til å starte opp studiet og tildele graden. Det planlegges for at programmet blir aktivt fra studieåret 2021-22 dersom søknaden innvilges. Studenter som har søkt opptak på Bachelor i teologi, Master i teologi, Bachelor/årsstudium i Praktisk teologi og ledelse eller KRLE årsstudium vil kunne søke overgang til profesjonsstudiet (tilbys i Bergen) når programmet blir aktivt, eller senere i sine egne studier etter overgangsregler fastsatt i studieplanen dersom de er interessert i å kvalifisere seg for pastor- eller prestetjeneste.

Sentrale tema

Bibelen: Det gamle og nye testamente
Kirke- og teologihistorie
Kristen tro i aktuelt perspektiv
Menighetsbygging og misjonal kirkeforståelse
Nytestamentlig gresk
Bibelhebraisk
Religion, livssyn og etikk
Kirke, stat og samfunn

Yrkesmuligheter

Med bachelor i teologi kan du arbeide i menigheter og i kristne organisasjoner.

Utveksling

Det tilbys utveksling til University of Winchester, Storbritannia, med bl.a. aktuelle emner innenfor religion, etikk og samfunn. Slik utveksling må skje i 2. eller 3. studieår, og koordineres i god tid med studiet av bibelhebraisk og nytestamentlig gresk.