Bachelor i praktisk teologi og ledelse

Bachelor i praktisk teologi og ledelse
  • Bergen (Sandviken), Oslo
  • Bachelor, heltid
  • 180 studiepoeng
  • Utveksling 3. semester
  • Start høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Bachelor i praktisk teologi og ledelse er studiet for deg som ønsker å jobbe som leder i kirke, menigheter eller organisasjoner. Du vil få innsikt i både ledelsesfag og teologi, muligheten til å reflektere sammen med forelesere, mentorer og medstudenter, kombinert med praksis og veiledning.

Om utdanningen
Bacheloren i praktisk teologi og ledelse vil bidra til å bygge din karakter som leder, og gi en fordypning i hvordan du kan lede deg selv og andre. Studiet gir innsikt i danning, trosopplæring, ledelsesfilosofi, Bibelen, formidling og menighetsbygging.

Når du tar en bachelor i praktisk teologi og ledelse får du praksis parallelt med undervisning og mentorering. Vi gir deg innføring i praktisk-teologisk metode, ledelsesfag og i trosopplæring. Gjennom studiet får du også lære om menighetsliv, forkynnelse og sjelesorg.

Du kan velge 60 studiepoeng av bachelorgraden selv, og få mulighet til å forme din egen bachelorgrad og og fordype deg i emner som du selv syns er interessante og spennende. 

Video: Her møter du Bjørnar som studerer Bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Hva lærer du?
Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder. 
Med en bachelor i praktisk teologi og ledelse får du kunnskap om ulike ledelsesteorier, og ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse. Du vil lære om trosopplæring blant barn og unge, om fortolkning og formidling av Bibelen, og innovasjon i kristen kontekst.

Hvor kan du få jobb?
Bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer deg for blant annet arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke, og vil også kunne være relevant yrkesutdanning for folkehøgskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og frikirkene. 

Oppbygging
1. året:
Det første året i bachelorgraden er det samme som Årsstudium i praktisk teologi og ledelse. Dette året består av intensive studieuker ca. hver tredje uke, i Bergen eller Oslo. Du kan selv forslå praksisplass, eller du kan få en praksisplass gjennom høgskolen. 

Omtrent hver tredje uke er det undervisning på studiestedet. Her er det lagt opp til veiledningsgrupper, mentorering, tid for refleksjon rundt praksis og undervisning. All undervisning er obligatorisk, og det vil gi en god klassefølelse og unikt studiemiljø der det vil være plass for felles refleksjon, deling av erfaringer og diskusjon. Merk: Studenter må være forberedt på at det vil kunne bli vanskelig å gjennomføre planlagte studieturer høsten 2021.

Andre semester vil i tillegg til de obligatoriske undervisningsukene også bestå av en unik studietur der du får prøve deg som moderne pilgrim, og oppleve en spennende variasjon av kristne felleskap - fra høykirkelige ritualer til karismatisk lovsang. 

2. året
Andre året i bachelorgraden velger du selv 60 stp. relevant fordypning. Her kan du for eksempel bruke tidligere yrkesrelevant utdanning, eller velge fra NLA Høgskolens mangfoldige studietilbud. Dersom du vurderer å gå videre med teologistudier, kan du velge emner fra bachelor i teologi andre året.

3. året
Om høsten i det avsluttende tredje året tar du 20 stp. praktisk-teologiske emner med praksis. Du begynner å skrive bacheloroppgave som fullføres i vårsemesteret. Da tar du også emnene Kristologi i møte med vår tid og Innovasjon og læring i kirkelig kontekst. 

Overflytting til profesjonsstudium i teologi
NLA Høgskolen har fått akkreditert profesjonsstudium i teologi (cand. theol.) av NOKUT i februar 2021, og Kunnskapsdepartementet (KD) har også gitt sin godkjenning. Det planlegges for at programmet blir aktivt fra studieåret 2021-22 dersom søknaden innvilges. Studenter som har søkt opptak på Bachelor i teologi, Master i teologi, Bachelor/årsstudium i Praktisk teologi og ledelse eller KRLE årsstudium vil kunne søke overgang til profesjonsstudiet (tilbys i Bergen) når programmet blir aktivt, eller senere i sine egne studier etter overgangsregler fastsatt i studieplanen dersom de er interessert i å kvalifisere seg for pastor- eller prestetjeneste.

Videre studier

Med bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse har du mulighet til å ta Master in Theology and Ministry. Studenter på denne masteren som ønsker å bli kateket, må velge emnet TAM322 Kirkelig undervisning. Sammen med bachelor i PTL eller tilsvarende vil dette være tilstrekkelig for å fylle kateket-kravet.

Søkere som ønsker å gå videre på en teologi-rettet master med tanke på å bli prest i Den norske kirke, bør ikke velge årsstudiet i PTL, men i stedet velge bachelor i teologi.

Med bachelor i praktisk teologi og ledelse kan du også være kvalifisert for en master i diakoni, dersom du har minst 10 studiepoeng med samfunnsfaglige emner (der forståelse av den velferdsmessige konteksten står sentral) som del av de frie, yrkesrelevante studiepoengene i andre året.

Utveksling
I emnet TEOL210 har du mulighet til å få utenlandspraksis i en Sjømannskirke.