Bachelor i praktisk teologi og ledelse

Bachelor i praktisk teologi og ledelse
  • Bergen, Oslo
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Utveksling 3. semester
  • Start høst
Frist 15. april (søk årsstudium i SO, neste år kan du søke videre på bachelor) Søk opptak
Bachelor i praktisk teologi og ledelse er studiet for deg som ønsker en fremtid som leder og formidler i kirke, menigheter eller organisasjoner. Du vil få innsikt i både ledelsesfag og teologi, og øvelse i å reflektere sammen med forelesere, mentorer og medstudenter, kombinert med praksis og veiledning. Fra høsten 2024 tilbyr vi også studiet i Trondheim som nett- og samlingsbasert.

Om utdanningen

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse vil bidra til å bygge din karakter som leder, og gi en fordypning i hvordan du kan lede deg selv og andre. Du har praksis parallelt med undervisning og mentorering. Studiet gir innsikt i danning, trosopplæring, ledelsesfilosofi, bibelfag, formidling/forkynnelse, sjelesorg og menighetsbygging. 

Du velger 60 studiepoeng av bachelorgraden selv som yrkesrelevante valgemner, og får slik mulighet til å forme din egen grad og fordype deg i emner som du selv synes er interessante og spennende. Tilbudet på forskjellige campus har ulik profil. Du kan for eksempel ta emner fra teologi-studier i Bergen, musikk-studier i Oslo, apologetikk-studier i Kristiansand, eller få ekstra undervisning i bibelfag i Trondheim. Nettbaserte emner kan også inngå blant valgemnene. Se oversikt over tilbudet på våre hjemmesider og i studieplanene. 

Video: Her møter du Bjørnar som studerte Bachelor i praktisk teologi og ledelse i Bergen.

Sjekk ut denne lenken om du ønsker å studere praktisk teologi og ledelse i Trondheim.

Hva lærer du?

Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder. Med en bachelor i praktisk teologi og ledelse får du kunnskap om ulike ledelsesteorier, og ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse. Du vil lære om trosopplæring blant barn og unge, om fortolkning og formidling av Bibelen og innholdet i kristen tro, og innovasjon i kristen kontekst. 

Hvor kan du få jobb?

Bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer deg blant annet for arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke. Den er også relevant yrkesutdanning for folkehøgskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og frikirkene. 

Oppbygging

1. året
Innføringsemnene som utgjør i Årsstudium i praktisk teologi og ledelse er obligatoriske i graden og tas vanligvis først. I Trondheim tilbys disse emnene fordelt over to studieår. 

2. året
60 stp. yrkesrelevant fordypning fra NLA Høgskolens mangfoldige studietilbud tas vanligvis som andre år. Du kan også søke om å få innpasset tidligere avlagt yrkesrelevant utdanning. Dersom du vurderer å gå videre med prestestudier, kan du velge emner fra bachelor i teologi andre året. De aller fleste emnene i PTL graden vil da kunne innpasses i profesjonsstudium i teologi.

3. året
I løpet av det avsluttende tredje året tar du 20 stp. praktisk-teologiske emner med praksis i forkynnelse/gudstjenesteledelse og sjelesorg. På høsten begynner du å arbeide med en bacheloroppgave/et bachelorprosjekt som fullføres i vårsemesteret. Året inkluderer også emner om læren om Jesus Kristus (kristologi) og innovasjon og læring i kirkelig sammenheng.

Organisering av studiehverdagen

Studiene er organisert litt forskjellig i Bergen, Oslo og Trondheim. I Bergen er det undervisningsuke tirsdag-fredag omtrent hver tredje uke på emnene i førsteåret, og noe lavere undervisningsfrekvens i tredjeåret. I Oslo er undervisningen jevnere spredt over undervisningssemesteret gjennom hele graden. I Trondheim er emnene som tilhører første år i graden og et utvalg yrkesrelevante valgemner tilbudt kombinert over to år. Undervisningen er samlingsbasert og vil være knyttet opp mot annen aktivitet i Salemhuset og studiemiljøet ved Gå Ut Senteret. 

I Bergen og Oslo inkluderer andre semester en unik studietur der du får prøve deg som moderne pilgrim, og oppleve en spennende variasjon av kristne felleskap - fra høykirkelige ritualer til karismatisk lovsang.  

På alle studiesteder er det lagt opp til veiledningsgrupper, mentorering, tid for refleksjon rundt praksis og undervisning. All undervisning i obligatoriske emner er har obligatorisk oppmøte, og det vil gi en god klassefølelse og unikt studiemiljø der det vil være plass for felles refleksjon, deling av erfaringer og diskusjon.  

Videre studier

Med bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse har du mulighet til å ta Master in Theology and Ministry. Studenter på denne masteren som ønsker å bli kateket, må velge emnene TAM323B Kirkelig undervisning og TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice – with Internship. Sammen med bachelor i PTL eller tilsvarende vil dette være tilstrekkelig for å fylle kvalifikasjonskravet som kateket.

Bachelor i praktisk teologi og ledelse med teologiske emner i 2.året kan i hovedsak innpasses i Profesjonsstudium i teologi. Mange emner kan også inngå i kvalifisering for dem som ønsker å bli prest som sin andre karriere. 

Med bachelor i praktisk teologi og ledelse kan du også være kvalifisert for en master i diakoni, dersom du har minst 10 studiepoeng med samfunnsfaglige emner (der forståelse av den velferdsmessige konteksten står sentral) som del av de frie, yrkesrelevante studiepoengene i andre året. 

Utveksling

I emnet TEOL210 har du mulighet til å ha utenlandspraksis. Det er også mulig å velge ulike emnesammensetninger fra utvekslingsopphold som yrkesrelevante emner i graden. I perioden 2021-2025 er det gode vilkår for utveksling gjennom et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stellenbosch, Sør-Afrika.