Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Praktisk teologi og ledelse, årsstudium
  • Bergen (Sandviken), Oslo
  • Årsstudium, heltid/deltid
  • 60 studiepoeng
  • Praksis: 1-2 uker pr. måned
  • Start: høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Studiet tar sikte på å danne morgendagens ledere i kirke, menigheter og organisasjoner. Du får innsikter fra ledelsesfag og praktisk teologi. Engasjerte forelesere og kloke mentorer er opptatt av å høre dine refleksjoner. Og du får en god balanse mellom teori og praksis gjennom hele året. Studiet kan tas både i Bergen og Oslo.

Om utdanningen
Årstudiet i praktisk teologi og ledelse er også første året på en bachelor. Året vil bestå av intensive studieuker ca. hver tredje uke, der det er fokus på samspillet mellom undervisning - praksis – mentorering. Det vil bidra til en leders karakterbygging, der målet er at du skal lære hvordan du kan lede seg selv og andre. Du vil også få innføring i kristen trosopplæring i ulike aldersgrupper. 

NLA Høgskolen har fått akkreditert profesjonsstudium i teologi (cand. theol.) av NOKUT i februar 2021, og har på dette grunnlaget søkt Kunnskapsdepartementet om rett til å starte opp studiet og tildele graden. Det planlegges for at programmet blir aktivt fra studieåret 2021-22 dersom søknaden innvilges. Studenter som har søkt opptak på Bachelor i teologi, Master i teologi, Bachelor/årsstudium i Praktisk teologi og ledelse eller KRLE årsstudium vil kunne søke overgang til profesjonsstudiet (tilbys i Bergen) når programmet blir aktivt, eller senere i sine egne studier etter overgangsregler fastsatt i studieplanen dersom de er interessert i å kvalifisere seg for pastor- eller prestetjeneste.

Hva lærer du?
Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder. På praktisk teologi og ledelse tar vi sikte på å oppøve bl.a. grunnleggende ferdigheter i ulike ledelsesteorier. Du får lære om tolkning av dagens samfunnsliv i lys av Bibelen og tolkning av Bibelen i lys av dagens barne- og ungdomsliv og som barneleder, ungdomsleder, frivillighetsleder etc. Hvis det er mulig å gjennomføre studietur høsten 2021, får du også prøvd seg som moderne pilgrim, og oppleve en spennende variasjon av kristne felleskap, fra høykirkelige ritualer til karismatisk lovsang.

Hvor kan du få jobb?
Årstudiet i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer deg til arbeid med trosopplæring i blant annet Den norske Kirke. Du kan også ta studiet kombinert med jobb som for eksempel trosopplærer e.l. da kan du ha jobben din som praksis. Året gir også gode kvalifikasjoner og grunnlag om du ønsker å engasjere deg som frivillig i kirker, menigheter eller organisasjoner.

Oppbygging
Studiet er bygd opp slik at ukene uten undervisning består av selvstudie og praksis. Du kan ha selvvalgt praksisplass eller du kan få en praksisplass i en kirke, menighet eller organisasjon som skolen allerede har et samarbeid med. 

Ca. hver tredje uke er det undervisning på skolen. Her er det lagt opp til veiledningsgrupper, mentorering, tid for refleksjon rundt praksis og god relevant undervisning.

All undervisning er obligatorisk, og det vil gi deg god klassefølelse og unikt studiemiljø der det vil være plass for felles refleksjon, deling av erfaringer og diskusjon. I tillegg får du ta del i en studietur du sent vil glemme. Merk: Studenter må være forberedt på at det vil kunne bli vanskelig å gjennomføre studieturer høsten 2021.

Videre studier
Med årsstudiet kan du gå videre på bachelor i praktisk teologi og ledelse. Da velger du selv en relevant fordypning, eller du har mulighet til å bruke relevant utdanning fra tidligere. 

Etter bacheloren i PTL er det mulig å ta Master in Theology and Ministry. Studenter på denne masteren som ønsker å bli kateket, må velge emnet TAM322 Kirkelig undervisning. Sammen med bachelor i PTL eller tilsvarende vil dette være tilstrekkelig for å fylle kateket-kravet.

Søkere som ønsker å gå videre på en teologi-rettet master med tanke på å bli prest i Den norske kirke, bør ikke velge årsstudiet i PTL, men i stedet velge bachelor i teologi.