BACHELOR I RELIGION OG KULTUR

Studieprogramkode:
BAREK
Studieprogramnavn:
BACHELOR I RELIGION OG KULTUR
Kull:
2018 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden bachelor i religion og kultur.

Målgruppe

Studiet gir en grunnleggende samfunnsvitenskapelig kompetanse som er til nytte for studenter som sikter seg inn på ulike yrkeskarrierer som for eksempel lærer, menighetsarbeider, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeider - og på ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Studiet er også nyttig for personer innen ulike fagfelt og yrker som møter interkulturelle eller interreligiøse utfordringer i sitt arbeid - og som søker en grunnleggende innføring i de emner som er dekket av dette faget.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Mye av pensumlitteraturen og mange av forelesningene er på engelsk. Det er derfor nødvendig med gode engelskkunnskaper. For dem som skal reise til Latin-Amerika, er det dessuten en fordel med noe kunnskaper i spansk.

Studenter med årsstudium i kristendom, KRLE, antropologi, religion eller tilsvarende kan etter individuell vurdering få innpasset sin utdanning i en bachelorgrad i religion og kultur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • grunnleggende kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor interkulturelle studier
 • grunnleggende kunnskap om interkulturell samhandling gjennom kunnskap om kommunikasjon, globale og kulturelle endringsprosesser, Sør-Nord-relasjoner, relevante inklusjons- og eksklusjonsprosesser, menneskeverd og menneskerettigheter
 • kunnskap om de store verdensreligionene og nyreligiøse strømninger
 • inngående kunnskaper om Bibelen og kristendommens historie
 • kunnskap om religionsvitenskapelige, teologiske og filosofiske perspektiver i studiet av kultur, religion og etikk

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere ulike kulturer og religioner ved hjelp av kulturteoretiske og religionsvitenskapelige begreper og perspektiver
 • drøfte etiske problemstillinger på en kritisk og selvstendig måte
 • alene og i samarbeid med andre anvende kvalitative forskningsmetoder og behersker akademiske teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • trening i å kommunisere med mennesker fra andre kulturer
 • bedre forståelse av egen kulturbakgrunn og egen religiøs tilhørighet
 • forståelse og respekt for mennesker fra andre kulturer og religioner
 • faglige kvalifikasjoner for yrkeslivet og en yrkesetisk holdning som oppdragere og kulturformidlere

Studiets oppbygning

 

 NLAs bachelorgrad i religion og kultur tildeles på grunnlag av studier på til sammen 180 studiepoeng, der årsstudiet i IKF (60 sp.) og årsstudiet i KRLE (60 sp.) ved NLA, og 40 studiepoeng i fordypningsemner i IKF og/eller religion/teologi skal inngå (hvorav minst 10 religionsfaglige studiepoeng), eller tilsvarende studier, samt ex. phil. og ex. fac. IKF 220 (15 sp) må inngå i fordypningen.

Obligatoriske KRLE-emner: 60 sp.
Obligatoriske IKF-emner: 60 sp.
Obligatorisk EX101 og EX102: 20 sp.

Til sammen gir dette:  140 obligatoriske studiepoeng og 40 valgfrie studiepoeng innenfor NLAs fag (dvs. som vist i planen nedenfor).

Merk:
De som velger sommersemester i Israel og Palestina, og tar de tre studieemnene på hver 10 sp. som dette studietilbudet omfatter, korter ned bachelorstudiet i religion og kultur med et halvt år, til 2½ år.

For opptak på masterstudier, se krav under Videre utdanning.

 

 

 BAREK

 Høst  

 Vår  

 Sommer

 Høst  

 Vår  

 Høst  

 Vår  

Obligatoriske emner 120 sp

 

 

 

 

 

 

 

 Ex.phil./ex.fac.

 (20 sp.)

 

 

 

 

 

 EX102

 

EX101

 

 KRLE og IKF

(90 sp.)

REL111

 REL113

 

IKF110

 IKF117

 

 

REL112

 REL114

 

IKF120

 

 

 

 

 REL150

 

 

 

 

 

IKF-emne med studieopphold (10 sp.)

Ett av disse emnene velges

 

 

 

 

IKF118

MA

 

 

 

 

 

 

IKF119K

 

 

 

 

 

 

IKF115

LA

 

 

 

 

 

 

IKF122DR

 

 

 

 

 

 

IKF116

NO

 

 

Fordypnings-emner 40 sp

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk fordypning i IKF¤

 

 

 

 

 

 

IKF220

Fokus på religion (10 sp.) (minst ett må velges)

 

 

KME208*

 

 

 

IKF210

 

 

KME214*

 

 

 

3IKF216

Valgfrie påbyggings-emner (40 sp.)

 

 

KME213**

 

 

KME201

KME207

 

 

 

 

 

 KME203

 IKF208

 

 

 

 

 

 

RELPED

120

 

 

 

 

 

RELPED

110

 RELPED130

 

 

 

 

 

 

 

IKF217

 IKF210

 

 

 

 

 

 IKF213

 3IKF216

 

 

 

 

 

 IKF214

IKF 221

 

 

 

 

 

 IKF215

TEOL140

 

 

 

 

 

 P211

 

 

 

 

 

 

3IKF231

 

 

 

 

 

 

LAT101

LAT102

 

 

 

 

 

BIHEB101

 

 

 

 

 

NTGRE101

¤ Dette emnet er obligatorisk om en ønsker bachelor med fordyping i IKF.

*Disse emnene undervises normalt i sommersemesteret i Israel og Palestina, men kan tas høst eller vår som selvstudium med veiledning fra faglærer.

**Dette emnet undervises kun i sommersemesteret i Israel og Palestina.

Innhold

Arbeid med religion og kultur blir viktig som grunnlag for faglig og vitenskapelig virksomhet på stadig flere områder. Det er også en viktig forutsetning for å kunne utveksle erfaring og kunnskap over religiøse og etniske grenser.

Gjennom et teoretisk studium og gjennom studieopphold og skriftlige fordypningsoppgaver knyttet til den tredje verden vil studenten få grunnleggende innsikt i andres og egen religion og kultur. Slik innsikt kan være et egnet utgangspunkt for studenter som sikter seg inn på ulike profesjoner og fagstudier. Det blir kunnskap som studenten kan forvalte både nasjonalt og internasjonalt.

NLA Høgskolens avdelinger i Sandviken arbeider i hovedsak med fagene religion/teologi, pedagogikk og interkulturell forståelse. Kristendomskunnskap/religion og interkulturell forståelse gir viktige bidrag til det skisserte studietilbudet i religion og kultur, som innebærer en flerfaglig og kritisk tilnærming med basis i antropologi, religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, teologi og generell samfunnsvitenskap. Det er et særlig fokus på religionens betydning for kulturforståelse, på kultur og etikk, og på diakoni og misjon i den tredje verden.

Bachelorprogrammet i religion og kultur ved NLA består av grunnivåemner og fordypningsemner. De to første studieårene består hovedsakelig av obligatoriske og valgbare emner på grunnivå. Det tredje året består hovedsakelig av obligatoriske og valgbare fordypningsemner. Studenter som tas opp på bachelorprogrammet, må begynne med årsstudium i KRLE. Emnene kan tas i en annen rekkefølge enn anvist nedenfor, men mange fordypningsemner og noen emner på grunnivå har særskilte krav til forkunnskaper (se det enkelte emne). Ex. phil. og ex. fac. skal inngå som del av bachelorgraden. Studiets første to år består normalt av følgende emner:

Obligatoriske emner:

 • REL111 Jødedom, kristendom og islam, 15 sp.
 • REL112 Religion, tekst og tolkning, 15 sp.
 • REL1113 Religion, kultur og samfunn, 10 sp.
 • REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet, 10 sp.
 • REL150 Livssyn og etikk, 10 sp.
 • EX101   Examen philosophicum, 10 sp.
 • EX102 Examen facultatum, 10 sp.
 • IKF110   Innføring i interkulturell forståelse, 25 sp.
 • IKF120   Innføring i kvalitative forskningsmetoder, 5 sp.
 • IKF117   Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning, misjon og bistand, 20 sp.

Og en av fire valgmuligheter, 10 sp:

 • IKF115LA   Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika (ikke 2018-19)
 • IKF116NO   Interkulturell forståelse med fokus på Norge
 • IKF118M Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar
 • IKF119K   Interkulturell forståelse med fokus på Kina
 • IKF122DR   Interkulturell forståelse med fokus på den Dominikanske republikk

Første semester består av REL111 og REL112 (30 sp.).

Andre semester består av REL113, REL114 og REL150. I KRLE-studiet blir det lagt vekt på en bred innføring i norsk religiøs virkelighet med fokus på kristendommen, men med betydelig kunnskap også om andre religioner.
Tredje semester består av IKF110 (25 sp.) og IKF120 (5 sp.). I IKF110 blir det lagt vekt på en helhetlig forståelse av kultur og samfunn. Det settes fokus på etikk og menneskeverd og på religionens betydning, og de komplekse sammenhenger kulturelle fenomen inngår i. I IKF120 blir det gitt en kortfattet, men bred, teoretisk innføring i kvalitativ metode. Innføringen relateres til studiet av kulturteori på IKF110. Et mindre feltarbeid i grupper vil gi studenten anledning til å utforme et begrenset kvalitativt forskningsopplegg.

Fjerde semester består av IKF117 og ett av valgemnene IKF115LA, IKF116NO IKF118 MA, IKF119K eller IKF122DR. IKF117 innebærer en teoretisk og praktisk fordypning som viderefører begrep og tematikker fra IKF110. Emnet gir sammen med ett landkunnskapsemne (IKF115 - IKF122) og en studietur/feltarbeidsfordypning teoretisk og praktisk innsikt i forholdet mellom lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning, misjon og bistand. Studentene skal skrive en fordypningsoppgave.

Femte semester består av EX101 og EX102 og ett valgfritt fordypningsemner. Her kan det velges mellom IKF213, IKF214, IKF215, IKF217, KME201, KME203, P211, + RELPED110, LAT101, NTGRE101 eller BIHEB101.

Sjette semester består av et obligatorisk fordypningsemne IKF220 (hvis du vil kvalifisere deg for opptak til master i interkulturelle studier), og ett eller to valgfrie fordypningsemner. Her kan du velge mellom KME207, RELPED120, RELPED130, TEOL140, LAT102, NTGRE101, BIHEB101, IKF208, IKF210, IKF221 og 3IKF216.

Fordypning og spesialisering:
Fordypningsstudiet består av 40 studiepoeng.

Obligatoriske emner

(IKF220 Ethnographic/Intercultural theory and practice må inngå i bachelorgraden om en ønsker å gå videre til master i Interkulturelle studier.)

Ett av følgende emner med fokus på religion: KME208, KME214, IKF210, 3IKF216.

I tillegg til det obligatoriske fordypningsemnet må studenten velge 15 sp. blant de andre fordypningsemnene.

Ex. phil. og ex. fac. må tas i løpet av det tredje studieåret.

For å få opptak på Master in Theology and Ministry ved NLA, må en ha tatt minst 80 sp. religion/teologi.

For å få opptak på mastergradsstudiet i interkulturelle studier ved NLA, må en ha tatt minst 80 sp. i IKF-emner, derav normalt minst 20 sp. på mellomnivå.

Valgfrie fordypningsemner

 • TEOL140 Teologi for en misjonal kirke, 10 sp
 • KME201 Kristologi i møte med vår tid, 10 sp
 • KME203 Kirke, stat og samfunn, 10 sp
 • KME207 Medier, myter og identitet, 10 sp
 • KME208 Jødedom, 10 sp
 • KME213 Jesus og Galilea, 10 sp
 • KME214   Religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten, 10 sp
 • RELPED110 Relasjonsledelse, 10 sp
 • RELPED120 Ledelsesfilosofi, 10 sp
 • RELPED130 Danning og trosopplæring- barn og unge, 10 sp
 • LAT101 Latin, innføring, 10 sp
 • LAT102 Latinske tekster og grammatikk, 10 sp
 • NTGRE101 Gresk, 20 sp
 • BIHEB101 Bibelhebraisk, 20 sp
 • IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv, 10 sp.
 • IKF210 Verdensbilder/virkelighetsforståelse, 10 sp
 • IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon, 15 sp
 • IKF215 Menneskerettighetene i interkulturelt perpektiv, 15 sp
 • 3IKF216 Globalisering, Religion og Politikk, 10 sp
 • IKF 220 Ethnographic/Intercultural theory and practice, 15 sp
 • IKF 221 Intercultural Bachelor Thesis 15, sp
 • P211 Interkulturell pedagogikk, 15 sp
 • Utvekslingsstudier i utlandet, 30 sp. Se våre samarbeidsavtaler på NLAs nettsider.

 

I tillegg til det ordinære undervisningstilbudet tilbyr NLA et spesialopplegg som inkluderer et sommersemester i Israel og Palestina. Opplegget omfatter emnene KME208 Jødedom, KME213 Jesus og Galilea og KME214 Religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten.

Eksamen og vurdering

Varierte vurderingsformer benyttes. Se emnebeskrivelsene.

Utveksling og internasjonalisering

I studiets andre år kan det inngå en obligatorisk studietur (fire til fem uker) til enten Bolivia, Kina, Madagaskar eller Den dominikanske republikk.

Det er også mulig å velge studier i utlandet tredje året via våre samarbeidsavtaler. Studenten bør søke om forhåndsgodkjenning av aktuelle emner.

Videre studier

Studenter med en bachelorgrad i religion og kultur kan søke opptak på følgende masterstudier ved NLA høgskolen:

 • Master in Theology and Ministry. Bachelorgraden må inneholde minst 80 sp. religions- og/eller teologifaglige emner.
 • Master in Intercultural Studies. Opptakskravet er minst 80 sp. IKF-fag. IKF220 må inngå i bachelorgraden.

Studenter med bachelorgrad i religion og kultur kan også søke opptak på masterstudier ved andre universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

I noen emner kan deler av undervisningen foregå på engelsk eller spansk.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det forutsettes stabil og god fysisk og mental helse for å delta på studieturene i utlandet.

Studieturene til Bolivia, Madagaskar eller Kina koster i tillegg ca. NOK 36.000, uansett reisemål. Lånekassen gir reisestøtte til deler av billettkostnadene, i tillegg til ordinært lån og stipend. For studenter på IKF116NO kan det være noen reiseutgifter i forbindelse med ekskursjon til Oslo og feltarbeid i Norge.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 3IKF216 - Globalisering, religion og politikk - 10 sp
 • 3IKF216 - Globalisering, religion og politikk - 10 sp
 • 3IKF231 - Interkulturell formidling - 10 sp
 • BIHEB101 - Bibelhebraisk - 20 sp
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • IKF115BO - Regional spesialisering: Bolivia - 10 sp
 • IKF116NO - Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • IKF119K - Interkulturell forståelse med fokus på Kina - 10 sp
 • IKF122DR - Interkulturell forståelse med fokus på Den dominikanske republikk - 10 sp
 • IKF130 - Innføring i interkulturell forståelse - 20 sp
 • IKF131 - Interkulturell forståelse med fokus på globale og lokale sammenhenger - 10 sp
 • IKF132 - Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis - 20 sp
 • IKF208 - Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk) - 30 sp
 • IKF210 - Verdensbilder - 10 sp
 • IKF210 - Verdensbilde/virkelighetsforståelse - 10 sp
 • IKF213 - Religion, utvikling og bistand - 30 sp
 • IKF214 - Flyktninger: Migrasjon og integrasjon - 15 sp
 • IKF215 - Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv - 15 sp
 • IKF217 - Utdanning i et globalt komparativt perspektiv - 10 sp
 • IKF220 - Intercultural Theory and Practice - 15 sp
 • IKF221 - Intercultural Bachelor Thesis - 15 sp
 • KME201 - Kristologi i møte med vår tid - 10 sp
 • KME203 - Kirke, stat og samfunn - 10 sp
 • KME204 - Contemporary Missiology - 10 sp
 • KME207 - Medier, myter og identitet - 10 sp
 • KME213 - Jesus og Galilea - 10 sp
 • LAT101 - Innføring i latin - 10 sp
 • LAT102 - Latinske tekster og grammatikk - 10 sp
 • NTGRE101 - Nytestamentlig gresk - 20 sp
 • P211 - Interkulturell pedagogikk - 15 sp
 • REL111 - Jødedom, kristendom og islam - 15 sp
 • REL112 - Religion, tekst og tolkning - 15 sp
 • REL113 - Religion, kultur og samfunn - 10 sp
 • REL114 - Indiske religioner og nyreligiøsitet - 10 sp
 • REL150 - Livssyn og etikk - 10 sp
 • REL208 - Jødedom - 10 sp
 • REL214 - Religion og politikk med fokus på Midtøsten - 10 sp
 • RELPED110 - Relasjonsledelse - 10 sp
 • RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • RELPED130 - Danning og trosopplæring - barn og unge - 10 sp
 • TEOL120 - Bibelen og tidlig kristendom - 10 sp
 • TEOL140 - Teologi for en misjonal kirke - 10 sp

Alle versjoner:
BACHELOR I RELIGION OG KULTUR (Kull: 2018Høst)
BACHELOR I RELIGION OG KULTUR (Kull: 2017Høst)