BACHELOR I RELIGION OG KULTUR

Studieprogramkode:
BAREK
Studieprogramnavn:
BACHELOR I RELIGION OG KULTUR
Kull:
2017 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

Fører til grad/tittel

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden bachelor i religion og kultur.

Målgruppe

Studiet gir en grunnleggende samfunnsvitenskapelig kompetanse som er til nytte for studenter som sikter seg inn på ulike yrkeskarrierer som for eksempel lærer, menighetsarbeider, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeider - og på ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Studiet er også nyttig for personer innen ulike fagfelt og yrker som møter interkulturelle eller interreligiøse utfordringer i sitt arbeid - og som søker en grunnleggende innføring i de emner som er dekket av dette faget.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Mye av pensumlitteraturen og mange av forelesningene er på engelsk. Det er derfor nødvendig med gode engelskkunnskaper. For dem som skal reise til Latin-Amerika, er det dessuten en fordel med noe kunnskaper i spansk.

Studenter med årsstudium i kristendomskunnskap, KRLE, antropologi, religion eller tilsvarende kan etter individuell vurdering få innpasset sin utdanning i en bachelorgrad i religion og kultur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • grunnleggende kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor interkulturelle studier
 • har grunnleggende kunnskap om interkulturell samhandling gjennom kunnskap om kommunikasjon, globale og kulturelle endringsprosesser, Sør-Nord-relasjoner, relevante inklusjons- og eksklusjonsprosesser, menneskeverd og menneskerettigheter
 • kunnskap om de store verdensreligionene og nyreligiøse strømninger
 • inngående kunnskaper om Bibelen og kristendommens historie
 • kunnskap om religionsvitenskapelige, teologiske og filosofiske perspektiver i studiet av kultur, religion og etikk

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere ulike kulturer og religioner ved hjelp av kulturteoretiske og religionsvitenskapelige begreper og perspektiver
 • drøfte etiske problemstillinger på en kritisk og selvstendig måte
 • alene og i samarbeid med andre anvende kvalitative forskningsmetoder og behersker akademiske teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • trening i å kommunisere med mennesker fra andre kulturer
 • bedre forståelse av egen kulturbakgrunn og egen religiøs tilhørighet
 • forståelse og respekt for mennesker fra andre kulturer og religioner
 • faglige kvalifikasjoner for yrkeslivet og en yrkesetisk holdning som oppdragere og kulturformidlere

Studiets oppbygning

NLAs bachelorgrad i religion og kultur tildeles på grunnlag av studier på til sammen 180 studiepoeng, der årsstudiet i IKF (60 sp.) og årsstudiet i KRLE (50 10 sp.) ved NLA, og 40 studiepoeng i fordypningsemner i IKF og/eller religion/teologi skal inngå (hvorav minst 10 religionsfaglige studiepoeng), eller tilsvarende studier, samt ex. phil. og ex. fac. IKF 220 (15 sp) må inngå i fordypningen.

 • Obligatoriske KRLE-emner: 50 sp.
 • Obligatoriske IKF-emner: 60 sp.
 • Obligatorisk EX101 og EX102: 20 sp.

Til sammen gir dette: 130 obligatoriske studiepoeng og 50 valgfrie studiepoeng innenfor NLAs fag (dvs. som vist i planen nedenfor).

Merk:

De som velger sommersemester i Israel og Palestina, og tar de tre studieemnene på hver 10 sp. som dette studietilbudet omfatter, korter ned bachelorstudiet i religion og kultur med et halvt år, til 2½ år.

For opptak på masterstudier, se krav under Videre utdanning.

BAREK

Høst

Vår

Sommer

Høst

Vår

Høst

Vår

Obligatoriske emner

Ex.phil./ex.fac. (20 sp.)

EX101

EX102

KRLE og IKF

(90 sp.)

REL110

REL140

IKF110

IKF117

REL120

REL150

IKF120

REL130

IKF-emne med studieopphold (10 sp.)Ett av disse emnene velges

IKF115LA

IKF116NO

IKF118MA

IKF119K

IKF122DR

Fordypnings-emner 50 sp

Obligatorisk fordypning i IKF¤

IKF220

Fokus på religion (10 sp.) (minst ett må velges)

KME208*

IKF210

KME214*

3IKF216

Valgfrie påbyggings-emner (40 sp.)

REL160

KME213**

KME201

KME207

TEOL140

KME203

IKF208

TEOL120

KME204

RELPED120

RELPED110

RELPED130

IKF217

IKF210

IKF213

3IKF216

IKF214

IKF 221

IKF215

TEOL120

P211

TEOL140

3IKF231

LAT101

LAT102

BIHEB101

NTGRE101

¤Dette emnet er obligatorisk om en ønsker bachelor med fordyping i IKF.

*Disse emnene undervises normalt i sommersemesteret i Israel og Palestina, men kan tas høst eller vår som selvstudium med veiledning fra faglærer.

**Dette emnet undervises kun i sommersemesteret i Israel og Palestina.

Innhold

Arbeid med religion og kultur blir viktig som grunnlag for faglig og vitenskapelig virksomhet på stadig flere områder. Det er også en viktig forutsetning for å kunne utveksle erfaring og kunnskap over religiøse og etniske grenser.

Gjennom et teoretisk studium og gjennom studieopphold og skriftlige fordypningsoppgaver knyttet til den tredje verden vil studenten få grunnleggende innsikt i andres og egen religion og kultur. Slik innsikt kan være et egnet utgangspunkt for studenter som sikter seg inn på ulike profesjoner og fagstudier. Det blir kunnskap som studenten kan forvalte både nasjonalt og internasjonalt.

NLA Høgskolens avdelinger i Sandviken arbeider i hovedsak med fagene religion/teologi, pedagogikk og interkulturell forståelse. Kristendomskunnskap/religion og interkulturell forståelse gir viktige bidrag til det skisserte studietilbudet i religion og kultur, som innebærer en flerfaglig og kritisk tilnærming med basis i antropologi, religionsvitenskap, kommunika­sjonsteori, teologi og generell samfunnsvitenskap. Det er et særlig fokus på religionens betydning for kulturforståelse, på kultur og etikk, og på diakoni og misjon i den tredje verden.

Organisering

Bachelorprogrammet i religion og kultur ved NLA består av grunnivåemner og fordypningsemner. De to første studieårene består hovedsakelig av obligatoriske og valgbare emner på grunnivå. Det tredje året består hovedsakelig av obligatoriske og valgbare fordypningsemner. Studenter som tas opp på bachelorprogrammet, må begynne med årsstudium i KRLE. Emnene kan tas i en annen rekkefølge enn anvist nedenfor, men mange fordypningsemner og noen emner på grunnivå har særskilte krav til forkunnskaper (se det enkelte emne). Ex. phil. og ex. fac. skal inngå som del av bachelorgraden. Studiets første to år består normalt av følgende emner:

Obligatoriske emner:

REL110 Bibelen

10 sp.

REL120 Kristendommens historie

10 sp.

REL130 Innføring i religionsvitenskap

10 sp.

REL140 Innføring i religionsvitenskap med fordypning

10 sp.

REL150 Etikk, filosofi og livssyn

10 sp.

EX101 Examen philosophicum

10 sp.

EX102 Examen facultatum

10 sp.

IKF110 Innføring i interkulturell forståelse

25 sp.

IKF120 Innføring i kvalitative forskningsmetoder

5 sp.

IKF117 Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning,
misjon og bistand

20 sp.

Og en av fire valgmuligheter:

IKF115LA Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika

10 sp.

IKF116NO Interkulturell forståelse med fokus på Norge

10 sp.

IKF118M Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar

10 sp.

IKF119K Interkulturell forståelse med fokus på Kina

10 sp.

Første semester består av REL110, REL120 og REL130 (30 sp.).

Andre semester består av REL140, REL150 (20 sp.) og ett av følgende emner REL160, TEOL120 eller TEOL140. I KRLE-studiet blir det lagt vekt på en bred innføring i norsk religiøs virkelighet med fokus på kristendommen, men med betydelig kunnskap også om andre religioner.
Det er også mulig å velge EX101 Examen philosophicum eller EX102 Examen Facultatum i andre semester og utsette valgemnet (REL160, TEOL120 eller TEOL140) til sjette semester.

Tredje semester består av IKF110 (25 sp.) og IKF120 (5 sp.). I IKF110 blir det lagt vekt på en helhetlig forståelse av kultur og samfunn. Det settes fokus på etikk og menneskeverd og på religionens betydning, og de komplekse sammenhenger kulturelle fenomen inngår i. I IKF120 blir det gitt en kortfattet, men bred, teoretisk innføring i kvalitativ metode. Innføringen relateres til studiet av kulturteori på IKF110. Et mindre feltarbeid i grupper vil gi studenten anledning til å utforme et begrenset kvalitativt forskningsopplegg.

Fjerde semester består av IKF117 og ett av valgemnene IKF115LA, IKF116NO, IKF118MA eller IKF119K. IKF117 innebærer en teoretisk og praktisk fordypning som viderefører begrep og tematikker fra IKF110. Emnet gir sammen med ett landkunnskapsemne (IKF115LA, IKF116NO, IKF118MA eller IKF119K) og en studietur/feltarbeidsfordypning teoretisk og praktisk innsikt i forholdet mellom lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning, misjon og bistand. Studentene skal skrive en fordypningsoppgave.

Femte semester består av EX101 og/eller EX102 og ett eller to valgfrie fordypningsemner. Her kan det velges mellom IKF213, IKF214, IKF215, KME201, KME203, KME204, P211, RELPED110, LAT101, NTGRE101 eller BIHEB101.

Sjette semester består av et obligatorisk fordypningsemne; IKF220 (15 sp) og et eller to valgfrie fordypningsemner. Her kan du velge mellom KME207, RELPED120, RELPED130 og TEOL120, TEOL140, LAT101, NTGRE101 eller BIHEB101, IKF208, IKF210, IKF221 og 3IKF216.


Fordypning og spesialisering
Fordypningsstudiet består av 50 studiepoeng.

Obligatoriske emner

(IKF220 Ethnographic/Intercultural theory and practice må inngå i bachelorgraden om en ønsker å gå videre til master i Interkulturelle studier.)

Ett av følgende emner med fokus på religion: KME208, KME214, IKF210, 3IKF216.

I tillegg til det obligatoriske fordypningsemnet må studenten velge 15 sp. blant de andre fordypningsemnene.

Ex. phil. og ex. fac. må enten tas i det andre semesteret eller i løpet av det tredje studieåret.

For å få opptak på mastergradstudier i kristendomskunnskap ved NLA, må en ha tatt minst 80 sp. i kristendomsemner, derav normalt minst 30 sp. på mellomnivå. KME201 Kristologi i møte med vår tid bør inngå i opptaksgrunnlaget.

For å få opptak på mastergradsstudiet i interkulturell studier ved NLA, må en ha tatt minst 80 sp. i IKF-emner, derav normalt minst 20 sp. på mellomnivå.

Valgfrie fordypningsemner

TEOL120 Bibelen og tidlig kristendom

10 sp.

TEOL140 Teologi for en misjonal kirke

10 sp.

KME201 Kristologi i møte med vår tid

10 sp.

KME203 Kirke, stat og samfunn

10 sp.

KME204 Contemporary Missiology

10 sp.

KME207 Medier, myter og identitet

10 sp.

KME208 Jødedom

10 sp.

KME213 Jesus og Galielea

10 sp.

KME214 Islam og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten

10 sp.

RELPED110 Relasjonsledelse

10 sp.

RELPED120 Ledelsesfilosofi

10 sp.

RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge

10 sp.

LAT101 Latin, innføring

10 sp.


LAT102 Latinske tekster og grammatikk

10 sp.

NTGRE101 Gresk

20 sp.

BIBHEB101 Bibelhebraisk
20 sp.

IKF208 Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk)

30 sp.

IKF210 Verdensbilder/virkelighetsforståelse

10 sp.

IKF213 Religion, utvikling og bistand

30 sp.

IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon

15 sp.

IKF215 Menneskerettighetene i interkulturelt perpektiv

15 sp.

IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv

10 sp.

IKF 220 Ethnographic/Intercultural theory and practice


15 sp.

IKF 221 Intercultural Bachelor Thesis


15 sp.

3IKF216 Globalisering, Religion og Politikk

10 sp.

3IKF231 Interkulturell formidling

10 sp.

P211 Interkulturell pedagogikk

15 sp.

Utvekslingsstudier i utlandet, se våre samarbeidsavtaler på NLAs nettsider

30 sp.

I tillegg til det ordinære undervisningstilbudet tilbyr NLA et spesialopplegg som inkluderer et sommersemester i Israel og Palestina.
Opplegget omfatter emnene KME208 Jødedom, KME213 Jesus og Galilea og KME214 Religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten.

Eksamen og vurdering

Varierte vurderingsformer benyttes. Se emnebeskrivelsene.

Utveksling og internasjonalisering

I studiets andre år kan det inngå en obligatorisk studietur (fire til fem uker) til enten Bolivia, Kina eller Madagaskar.

Det er også mulig å velge studier i utlandet tredje året via våre samarbeidsavtaler. Studenten bør søke om forhåndsgodkjenning av aktuelle emner.

Videre studier

Studenter med en bachelorgrad i religion og kultur kan søke opptak på følgende masterstudier ved NLA høgskolen:

 • Masterstudium i kristendomskunnskap (MKI eller MKIII) ved NLA. Studenten må ha minst 80 kristendomsfaglige studiepoeng, derav minst 30 studiepoeng på 200-nivå. KME201 bør inngå i opptaksgrunnlaget.
 • Master in Theology and Ministry. Bachelorgraden må inneholde minst 80 sp. religions- og/eller teologifaglige emner.
 • Master in Intercultural Studies. Opptakskravet er minst 80 sp. IKF-fag. IKF220 må inngå i bachelorgraden.

Studenter med bachelorgrad i religion og kultur kan også søke opptak på masterstudier ved andre universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

I noen emner kan deler av undervisningen foregå på engelsk eller spansk.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det forutsettes stabil og god fysisk og mental helse for å delta på studieturene i utlandet.

NLA er en privat høgskole. Statens lånekasse gir lån og stipend.

Studieturene til Bolivia, Madagaskar eller Kina koster i tillegg ca. NOK 36.000, uansett reisemål. Lånekassen gir reisestøtte til deler av billettkostnadene, i tillegg til ordinært lån og stipend. For studenter på IKF116NO kan det være noen reiseutgifter i forbindelse med ekskursjon til Oslo og feltarbeid i Norge.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 3IKF216 - Globalisering, religion og politikk - 10 sp
 • 3IKF216 - Globalisering, religion og politikk - 10 sp
 • 3IKF231 - Interkulturell formidling - 10 sp
 • BIHEB101 - Bibelhebraisk - 20 sp
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • IKF110 - Innføring i interkulturell forståelse - 25 sp
 • IKF115LA - Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika - 10 sp
 • IKF116NO - Regional spesialisering: Det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • IKF117 - Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning, misjon og bistand - 20 sp
 • IKF118MA - Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar - 10 sp
 • IKF120 - Innføring i kvalitative forskningsmetoder - 5 sp
 • IKF122DR - Interkulturell forståelse med fokus på Den dominikanske republikk - 10 sp
 • IKF208 - Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk) - 30 sp
 • IKF210 - Verdensbilde/virkelighetsforståelse - 10 sp
 • IKF210 - Verdensbilde/virkelighetsforståelse - 10 sp
 • IKF213 - Religion, utvikling og bistand - 30 sp
 • IKF214 - Flyktninger: Migrasjon og integrasjon - 15 sp
 • IKF215 - Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv - 15 sp
 • IKF217 - Utdanning i et globalt komparativt perspektiv - 10 sp
 • IKF220 - Intercultural Theory and Practice - 15 sp
 • IKF221 - Intercultural Bachelor Thesis - 15 sp
 • KME201 - Kristologi i møte med vår tid - 10 sp
 • KME203 - Kirke, stat og samfunn - 10 sp
 • KME204 - Contemporary Missiology - 10 sp
 • KME207 - Medier, myter og identitet - 10 sp
 • KME208 - Jødedom - 10 sp
 • KME213 - Jesus og Galilea - 10 sp
 • KME214 - Religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten - 10 sp
 • LAT101 - Innføring i latin - 10 sp
 • LAT102 - Latinske tekster og grammatikk - 10 sp
 • NTGRE101 - Nytestamentlig gresk - 20 sp
 • P211 - Interkulturell pedagogikk - 15 sp
 • REL110 - Bibelen - 10 sp
 • REL120 - Kristendommens historie - 10 sp
 • REL130 - Innføring i religionsvitenskap - 10 sp
 • REL140 - Religionsvitenskap med fordypning - 10 sp
 • REL150 - Livssyn og etikk - 10 sp
 • RELPED110 - Relasjonsledelse - 10 sp
 • RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • RELPED130 - Danning og trosopplæring - barn og unge - 10 sp
 • TEOL120 - Bibelen og tidlig kristendom - 10 sp
 • TEOL140 - Teologi for en misjonal kirke - 10 sp

Alle versjoner:
BACHELOR I RELIGION OG KULTUR (Kull: 2018Høst)
BACHELOR I RELIGION OG KULTUR (Kull: 2017Høst)