MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK

Studieprogramkode:
PED3C
Studieprogramnavn:
MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
120 poeng
Grad:
Mastergrad iht §3, 2 år
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

Enten:

 • Lærer- og barnehagelærerutdanning som gir bachelorkompetanse, samt P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge, med vekt på grunnlagsproblemer og P262 Spesialpedagogisk arbeid – med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelse eller tilsvarende. Karakter for hvert av emnene P261 og P262 må være C eller bedre. Karaktersnitt for det totale opptaksgrunnlaget må være C eller bedre. Det stilles krav til bacheloroppgave, eller et annet emne som inkluderer tilsvarende selvstendig arbeid (uavhengig av fagområde) med karakteren C eller bedre for å bli tatt opp til studiet. For studenter som ikke har bacheloroppgave som del av tidligere studier, kan pedagogisk praksis i særlige tilfeller kompensere for en slik oppgave.

 

Eller:

 • Bachelor i pedagogikk der minst 80 studiepoeng pedagogikk inngår i graden eller i et utvidet opptaksgrunnlag. Årsstudiet eller tilsvarende må inngå i de 80 studiepoengene, samt P261, og P262 eller tilsvarende. Karakter for hvert av emnene P261 og P262 må være C eller bedre. Karaktersnitt for det totale opptaksgrunnlaget må være C eller bedre. Det stilles krav til bacheloroppgave, eller annet emne som inkluderer tilsvarende selvstendig arbeid (uavhengig av fagområde) med karakteren C eller bedre for å bli tatt opp til studiet. Man må også ha minst ett års dokumentert pedagogisk praksis fra barnehage, skole eller andre relevante institusjoner (50 % stilling eller mer). For studenter som ikke har bacheloroppgave som del av tidligere studier, kan pedagogisk praksis i særlige tilfeller kompensere for en slik oppgave.

Anbefalt forkunnskap:
270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid eller tilsvarende.

I fordypningemnet P343 er det lagt opp til en praksisperiode som krever politiattest.
Studiet er underlagt skikkethetsvurdering jf: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning  30.06.2006, pkt 26 Utdanning i spesialpedagogikk.

Formålet for studiet omfatter den personlige tilegnelsen av kunnskaper og moralske holdninger som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Læringsutbytte, i mer konkret forstand, er ment å beskrive det studentene forventes å ha tilegnet seg av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved slutten av studiet. 

 

Kunnskap

 • Avansert kunnskap innen fagområdet spesialpedagogikk, og spesialisert innsikt i det området som masteroppgaven omhandler;
 • Inngående kunnskap om spesialpedagogiske grunnlagsspørsmål, tema, teorier, praksis, terminologi og verdivalg;
 • Inngående kunnskap om spesialpedagogikk som vitenskapelig disiplin.

 

Ferdigheter

Studenten …

 • kan analysere, begrunne, drøfte, formidle og kritisk reflektere over spesialpedagogiske grunnlagsspørsmål, tema, teorier, praksis, terminologi og verdivalg innen dagens oppdragelse, undervisning og spesialpedagogiske arbeid;
 • kan sette kunnskap fra andre fag inn i en spesialpedagogisk ramme;
 • kan analysere spesialpedagogisk praksis og forskning kritisk;
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid innenfor spesialpedagogikk i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer;
 • kan bruke og foreta begrunnede valg av teoretisk rammeverk som er relevant for masteroppgaven;
 • kan bruke og foreta begrunnede valg av forskningsmetode som er relevant for masteroppgaven.

 

Generell kompetanse

Studenten …

 • kan vurdere og drøfte aktuelle grunnlagsspørsmål i spesialpedagogikken på en kritisk og selvkritisk måte,
 • kan formidle egen og andres forskning og utfordre egen tradisjon og kunnskap;
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser;
 • kan arbeide i tråd med vitenskapelig tenkemåte og forskningsetiske normer, og praktisere en redelig og åpen forskerholdning.
 • kan anvende kunnskap på nye områder innen fagområdet i spesialpedagogisk arbeid, forskning og på generell basis i livet.

1.semester

 • P302 Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning
 • P303 Pedagogisk forskningsmetode og metodologi 

2.semester

 • P342 Spesialpedagogiske grunnlagsspørsmål
 • P343 Spesialpedagogiske tema med praksis

3.semester

 • P3PRO Prosjektplan for masteroppgave

4.semester

 • PMAS Masteroppgave i pedagogikk

Om du ikke har anledning til å ta studiet på fulltid, er det mulig å søke om redusert progresjon. Du vil da bruke til sammen 4 år på masterstudiet.

En mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk er en spennende reise som dykker dypt ned i kunnskaps- og verdiriket. Formålet er å forberede dedikerte utøvere og forskere til å skape inkluderende læringsmiljøer og samfunn. I løpet av studiet vil du utforske og bli faglig utfordret med grunnlagsspørsmål rundt spesialpedagogikk som forsknings- og arbeidsområde. 

 

Grunnlaget for denne studieretningen omfatter både teoretiske og praktiske elementer, og den bygger videre på verdier som respekt for mangfold og rettferdighet. Studiet dekker et bredt spekter av temaer, inkludert etikk, Disability studies, grunnlagstenkning, rådgivning/veiledning, IOP og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Praksisperioden, en essensiell del av studiet, gir deg muligheten til å observere og reflektere over teorien i virkelige situasjoner. Den gir innsikt i hvordan spesialpedagogikk er implementert og organisert på både individ- og systemnivå. 

 

Mer spesifikt fokuserer studiet på 2 fordypningsemner: P342 Spesialpedagogiske grunnlagsspørsmål og P343 Spesialpedagogiske tema med praksis. Disse fordypningsemnene henger tett sammen og dekker temaer som:

 

P342

 • Etikk, og etiske problemstillinger i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • Disability studies og mangfold
 • Grunnlagstenkning innen faget spesialpedagogikk og det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • Innovasjon
 • Profesjonsrolle
 • Rådgivningsteorier
 • Tverrfaglig samarbeid

P343

 • Et utvalg av lærevansker og utfordringer som utviklingshemming, sansetap, ADHD, autismespekterforstyrrelse (ASF), Tourettes syndrom, språk-, lese- og skrivevansker
 • Individuelle opplæringsplaner (IOP) og tverrfaglig/ tverretatlig samarbeid i barnehage og skole
 • Spesialpedagogikk i praksis

 

Hvis du er opptatt av å bygge en karriere som ikke bare er faglig utfordrende, men også basert på verdier som fremmer likeverd, inkludering og støtte for individuell vekst, gir studiet en meningsfull plattform for å realisere disse ambisjonene!

Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk er samlingsbasert og omfatter 120 studiepoeng (stp.). Et normert studieår er på til sammen 60 studiepoeng. Om studenter ikke har anledning til å fullføre studiet på fulltid, er det mulig å søke om redusert progresjon med 30 studiepoeng per studieår.
Varierte vurderingsformer benyttes. Se under de ulike emnebeskrivelsene.
I studiets andre semester er det lagt opp til en to ukers praksisperiode i fordypningemnet P343.
Studenten vil gjennom studiet motta og bearbeide internasjonale impulser. 
Bestått mastergrad i pedagogikk gir grunnlag for opptak på ulike doktorgradsprogram i pedagogikk.

En mastergrad med vekt på spesialpedagogikk gir muligheter til å bidra til et inkluderende samfunn ved å åpne dører til ulike karriereveier. Nyutdannede kan være ettertraktet på en rekke områder i samfunnet: 

 

 • Spesialpedagogisk rådgivning/veiledning innen offentlig og privat sektor (f.eks. PPT, BUP og Statped)
 • Spesialpedagogisk utredning-, støtte og utviklingsarbeid
 • Internasjonalt bistandsarbeid knyttet til utdanning
 • Administrativt arbeid ved høyskoler og universitet (studiekonsulent, programkoordinator)
 • Forsknings- og undervisningsarbeid ved høyskoler og universitet

 

Utdanningen kvalifiserer ikke i seg selv til en undervisningsstilling i skolen. Det krever i tillegg ett års praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller utdanning som grunnskolelærer/barnehagelærer.

Norsk og engelsk

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Undervisning og organisering på emnenivå evalueres av studenter og lærere minst én gang i året. Hele undervisningstilbudet i pedagogikk evalueres av programrådet én gang i året.