BACHELOR I INTERKULTURELL FORSTÅELSE

Studieprogramkode:
BAIKF
Studieprogramnavn:
BACHELOR I INTERKULTURELL FORSTÅELSE
Kull:
2019 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Bachelorgrad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført bachelorgrad har kandidaten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har bred kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og interkulturell samhandling i skiftende kontekster
 • har bred kunnskap om interkulturell kommunikasjon og om forholdet mellom språk, makt og mening i flerkulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om kulturbegrepet og om betydningen av religion og virkelighetsforståelser i interkulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, etnisitet, klasse og kjønn
 • har bred kunnskap om sosial ulikhet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser, majoritets- og minoritetsspørsmål, diskriminering og rasisme, makt og avmakt
 • har kunnskap om hvordan institusjoner, politiske, økonomiske og andre strukturelle faktorer skaper forutsetninger for interkulturell kommunikasjon og samhandling
 • har kunnskap om hvordan migrasjon, transnasjonale prosesser og –institusjoner virker inn på interkulturell kommunikasjon, samhandling og identitetskonstruksjon
 • har kunnskap om rettighetsspørsmål og etikk i flerkulturelle kontekster
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid* innen det interkulturelle fagfeltet og dets anvendelse og kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagfeltet
 • har kunnskap om hvordan interkulturelle studier har utviklet seg med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner
 • kan gjøre rede for faglige perspektiver på inklusjons og eksklusjonsprosesser og forholdet mellom minoritet og majoritet

(* Med utviklingsarbeid innen interkulturelle studier forstår vi NOU og aktuelle stortingsmeldinger og offentlige styringsdokumenter relevante for det interkulturelle feltet)

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og anvende interkulturell teori og kvalitativ metode i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer
 • evner å tolke, reflektere over og analysere interkulturelle situasjoner og samhandlingsforløp og framstille dette skriftlig og muntlig
 • kan identifisere eget og andres kulturelle utgangspunkt og engasjere seg i interkulturell dialog og samhandling også når dette utfordrer egne forutsetninger
 • har evne til å finne konstruktive løsninger på utfordringer og bruke mulighetsrommet som interkulturell samhandling og kommunikasjon innebærer
 • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og anvende denne til å analysere og drøfte interkulturelle problemstillinger på en etisk og faglig relevant måte
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagområdet
 • kan reflektere over egen og andres faglige praksis og justere denne under veiledning

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan anvende innsikt i interkulturelle problemstillinger, teorier og metoder både skriftlig og muntlig og reflektere over dilemmaer og muligheter slik disse kommer til uttrykk i flerkulturelle sammenhenger
 • kan identifisere hvordan etnisitet, klasse, kjønn, språk og kulturelt og religiøst mangfold spiller inn i identitetsprosesser
 • kan foreslå kreative og konstruktive løsninger på interkulturelle dilemma
 • kan kommunisere og samhandle inkluderende og kultursensitivt
 • kan produsere og presentere akademiske tekster skriftlig og muntlig og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i gruppe, i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer

Studiets oppbygning

Krav til bachelor IKF er minimum 90 studiepoeng med IKF og IK emner. Av de 90 studiepoeng er følgende obligatorisk: IKF eller IK årsstudium (60 sp), IKF218 Interkulturell kompetanse (20 sp) og IKF290 Bacheloroppgave (10 sp). I tillegg til 90 sp IKF/IK emner er Ex.phil (10sp) og Ex.fac (10sp) obligatorisk i IKF bachelor.

Anbefalt studieløp:

 

Bergen, Sandviken

 

Opptak 2019

Høst 2019

IKF130 Innføring i Interkulturell forståelse (20 sp)

IKF131 Interkulturell forståelse med fokus på globale og  lokale sammenhenger (10 sp)

Vår 2020

IKF132, Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis (20 sp)

Og en av fire valgmuligheter:

IKF116NO Regional spesialisering: Det flerkulturelle Norge (10 sp) 

IKF115BO Regional spesialisering: Bolivia (10 sp)

IKF119K Regional spesialisering: Kina (10 sp)

IKF122DR Regional spesialisering:  Den dominikanske republikk (10 sp)

Høst 2020

IKF218 Interkulturell kompetanse (20sp) (tverrcampus- emne) *

IKF210 Verdensbilde og virkelighetsforståelse (10sp)

Vår 2021

IKF224 Flyktninger: Tvungen migrasjon og integrasjon (10 sp)

EX101 Ex.phil (10 sp)*

EX102 Ex.fac (10 sp)*

Eller: Utveksling, eventuelt IKF213 Religion, utvikling og bistand (30 sp) (digitalt emne)

Høst 2021

IKF226 Interkulturell forståelse i praksis (20 sp)

3IKF231 interkulturell formidling (tverrcampus-emne, digitalt) (10sp)


Eller: Utveksling, eventuelt IKF213 Religion, utvikling og bistand (30 sp)(digitalt emne)

Vår 2022

IKF217 Educatian in a global comparative perspective (10 sp)

IKF225 Intercultural Approaches to Human Rights (10 sp)

IKF290 Bacheloroppgave (10sp) (tverrcampus- emne) *

 

Kristiansand, Gimlekollen

 

Opptak 2019

Høst 2019

3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori (15 sp)
eller

3IK131 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori (15 sp)

3IK102 Studieopphold (15 sp)

eller

3IK132 Studieopphold – erfaring (15 sp)

Vår 2020

3IK111 Det flerkulturelle Norge (10 sp)

3IK112 Etnografisk prosjekt (10 sp)

3IK113 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv (10 sp)

Høst 2020

IKF218 Interkulturell kompetanse (20sp) (tverrcampus- emne) *

3IKF231 Interkulturell formidling (10 sp)

Vår 2021

EX101 Ex.phil (10 sp)*

EX102 Ex.fac (10 sp)*

IKF290 Bacheloroppgave (10sp) (tverrcampus- emne) *

Høst 2021

IKF213 Religion, utvikling og bistand (30 sp) (digitalt emne) eller utveksling

Vår 2022

Valgfrie emner (30 sp) eller utveksling

Innhold

I en verden preget av kulturelt mangfold, er interkulturell forståelse aktuelt og nødvendig på stadig flere samfunnsarenaer. Interkulturell forståelse studerer hva som skjer i møtet mellom mennesker og aktører som opplever seg som kulturelt forskjellige.

Bachelor i interkulturell forståelse (IKF) har kulturforståelse, religion, interkulturell kommunikasjon og Sør-Nord-problematikk som primære faglige pilarer. Prefikset inter i interkulturell gjenspeiler fokuset på det relasjonelle. Studiet er flerfaglig med teori og metode fra sosialantropologi, religions- og kulturvitenskap og interkulturell kommunikasjon. Gjennom denne faglige fordypningen skal studenten lære å forstå og analysere komplekse, skiftende og aktuelle interkulturelle situasjoner, utfordringer og muligheter på en nyansert og balansert måte. Dette for å fremme meningsfylt samhandling basert på gjensidig respekt og likeverd. For å oppnå denne kompetansen kombinerer bachelorstudiet teori med ulike praktiske øvelser, feltopphold og internship.

Kravet til godkjent bachelor i IKF er minimum 90 studiepoeng IKF/IK-emner. Bachelorløpet starter med et obligatorisk årsstudium i IKF (Interkulturell forståelse i Bergen) eller i IK (Interkulturell kommunikasjon i Kristiansand). I tillegg er Ex.phil (10sp) og Ex.fac (10sp) og IKF-fordypningsemner (30 studiepoeng) obligatorisk. IKF218 Interkulturell kompetanse (20sp) og IKF290 Bacheloroppgave (10sp) obligatoriske fordypningsemner. Bacheloren kan også bestå av kun IK/IKF-emner. I det 2. og 3. studieåret kan studenten kombinere valgfrie emner avhengig av hvilke emner som tilbys, og bl.a. studere menneskerettigheter, verdensbilder, utfordringer i utdanning i et globalt komparativt perspektiv, flyktning- og integrasjonsproblematikken, globalisering, politikk. Studenten kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, nettleksjoner og ekskursjoner. Veiledningssamtaler både i forhold til oppgaveskriving og praktiske øvelser.

I tillegg er det studieturer og egne etnografiske feltopphold.

Arbeidsomfang

Fulltidsstudium av tre års varighet, 1700 timers arbeidsbelastning pr. studieår (inkludert selvstudium).

Eksamen og vurdering

I løpet av bacheloren vil studenten bli vurdert gjennom ulike vurderingsformer (skoleeksamen, hjemmeeksamen, oppgave, bacheloroppgave, muntlig eksamen, gruppearbeid, fremføring o.l.). Enkelte emner har obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder sammen med høyskolens forskrifter.

For mer informasjon om vurderingsformer i de ulike emnene, se emneplanene for hvert enkelt emne.

Utveksling og internasjonalisering

Det er mulighet for utveksling på 2. eller 3. året i bachelorgraden. Fjerde og femte semestre er anbefalte semestre for utveksling. Ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering international@nla.no for informasjon og veiledning. Mer informasjon finner du her: https://www.nla.no/for-studenter/utveksling/

IKF bachelor gir mulighet til å delta på studieopphold i utlandet i løpet av årsstudiet.

Videre studier

IKF bachelor gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.

IKF bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Merk at årsstudiet i IKF eller IK også kan kombineres med andre fagfelt på NLA Høgskolen. Vi anbefaler Bachelor i religion og kultur hvis du ønsker å jobbe innenfor skolen og få undervisningskompetanse i religion/KRLE.

Bestått bachelorgrad i interkulturell forståelse gir faglig grunnlag for å søke opptak til NLA Høgskolens mastergradsprogram innen dette faget, Master in intercultural studies. Studenter med en bachelorgrad i interkulturell forståelse kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Relevans

Årsstudiet i interkulturell forståelse er en god utdannelse for å arbeide med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv. Bachelorgraden kan også kombineres med andre årsstudier eller utdanninger og er meget relevant innen skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller andre felt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på engelsk eller på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Følgende emner vil trolig bli undervist på engelsk studieåret 2021-22:

 • IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv
 • IKF225Menneskerettigheter i interkulturelle perspektiv

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

(Nærmere informasjon om studietur i planen for årsstudiet).

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 3IK101 - Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp
 • 3IK102 - Studieopphold - 15 sp
 • 3IK111 - Det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • 3IK112 - Etnografisk prosjekt - 10 sp
 • 3IK113 - Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 10 sp
 • 3IK132 - Studieopphold - erfaring - 15 sp
 • 3IKF231 - Interkulturell formidling - 10 sp
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • IKF115BO - Regional spesialisering: Bolivia - 10 sp
 • IKF116NO - Regional spesialisering: Det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • IKF119K - Regional spesialisering: Kina - 10 sp
 • IKF122DR - Regional spesialisering: Den dominikanske republikk - 10 sp
 • IKF130 - Innføring i interkulturell forståelse - 20 sp
 • IKF131 - Interkulturell forståelse med fokus på globale og lokale sammenhenger - 10 sp
 • IKF132 - Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis - 20 sp
 • IKF210 - Verdensbilde/virkelighetsforståelse - 10 sp
 • IKF213 - Religion, utvikling og bistand - 30 sp
 • IKF217 - Utdanning i et globalt komparativt perspektiv - 10 sp
 • IKF218 - Interkulturell kompetanse - 20 sp
 • IKF222 - Perspektiver på interkulturell helse - 10 sp
 • IKF224 - Flyktninger: Tvungen migrasjon og integrasjon - 10 sp
 • IKF225 - Menneskerettigheter i interkulturelle perspektiv - 10 sp
 • IKF226 - Interkulturell kompetanse i praksis - 20 sp
 • IKF290 - Bacheloroppgave i interkulturell forståelse - 10 sp