BACHELOR I INTERKULTURELL FORSTÅELSE

Studieprogramkode:
BAIKF
Studieprogramnavn:
BACHELOR I INTERKULTURELL FORSTÅELSE
Kull:
2018 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Bachelorgrad.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført bachelorgrad har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiet av teoretiske og praktiske sider ved møter mellom mennesker som opplever seg som kulturelt forskjellige
 • har bred kunnskap om interkulturell samhandling gjennom kunnskap om kommunikasjon, globale prosesser, Sør-Nord-relasjoner, oppbygging og endring av samfunn, religion og kultur, relevante inklusjons- og eksklusjonsprosesser, menneskeverd og menneskerettigheter
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid* innen interkulturelle studier og dets anvendelse
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagområdet
 • har kunnskap om hvordan interkulturelle studier har utviklet seg med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner, samt om interkulturelle studiers tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

  (* Med utviklingsarbeid innen interkulturelle studier forstår vi NOU og aktuelle stortingsmeldinger og statlige styringsdokumenter relevante for det interkulturelle feltet)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske interkulturelle problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig praksis og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan anvende relevante faglige verktøy, inkludert kvalitative forskningsmetoder og faglige og akademiske teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i sentrale etiske problemstillinger i interkulturelle kontekster
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og etnografiske prosjekt alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff, som interkulturelle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor det interkulturelle fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god interkulturell praksis og samhandling
 • kjenner til nytenkning om interkulturelle utfordringer og (innovasjons)muligheter, især knyttet til menneskerettighetene og utsatte individ og grupper

Studiets oppbygning

Krav til bachelor IKF er minimum 90 studiepoeng med IKF og IK emner. Av de 90 studiepoeng er følgende obligatorisk: IKF eller IK årsstudium (60 stp) og IKF220 (15 stp). I tillegg til 90 stp IKF/IK emner er Ex.phil (10sp) og Ex.fac (10sp) obligatorisk i IKF bachelor.

 Anbefalt studieløp:

 SandvikenGimlekollen                               
 Kull med opptak 2018Kull med opptak 2018
Høst 2018

IKF110 Innføring i Interkulturell forståelse, 25 sp

 

IKF120 Innføring i kvalitativ forskningsmetode, 5 sp

3IK101 Interkulturell kommunikasjon:Grunnleggende teori, 15 sp

 

3IK102 Studieopphold, 15 sp

Vår 2019

IKF117 Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer, 20 sp

 

Og en av fire valgmuligheter:

 

IKF116NO Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge, 10 sp

 

IKF118M Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar, 10 sp

 

IKF119K Interkulturell forståelse med fokus på Kina, 10 sp

IKF122DR Interkulturell forståelse med vekt på Den dominikanske republikk, 10 sp

3IK111 Det flerkulturelle Norge, 10 sp

 

3IK112 Etnografisk prosjekt, 10 sp

 

3IK113 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver, 10 sp

Høst 2019IKF214 Flyktning: Migrasjon og integrasjon, 15 sp

 

IKF215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv , 15 sp

IKF214 Flyktning: Migrasjon og integrasjon, 15 sp (videooverført)

 

IKF215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv , 15 sp (videooverført)

Vår 2020

IKF220 Ethnographic/Intercultural theory and practice,15 sp****

 

IKF221 Intercultural Bachelor Thesis, 15 sp

IKF220 Ethnographic/Intercultural theory and practice,15 sp***

 

IKF221 Intercultural Bachelor Thesis, 15 sp

Høst 2020

EX101 Ex.phil (10 sp)**

 

EX102 Ex.fac (10 sp)**

 

IKF210 Verdensbilder/virkelighetsforståelse, 10 sp (evt nye IKF- emner)

EX101 Ex.phil (10 sp)**

 

EX102 Ex.fac (10 sp)**

 

3IKF231 Interkulturell formidling, 10 sp

Vår 2021IKF213 Religion, utvikling og bistand, 30 sp/utveksling/frie emner/nye IKF-emnerIKF213 Religion, utvikling og bistand, 30 sp/utveksling/frie emner/nye IKF-emner

 

 

*Anbefalt studieløp viser hva som er anbefalt progresjon.

I tillegg til IKF- emner kan P211 Interkulturell pedagogikk inngå som valgemne.

**Ex.phil og Ex.fac er obligatoriske emner i bachelor i interkulturell forståelse.

***IKF220 er obligatorisk emne i bachelorgraden

Innhold

I en verden preget av kulturelt mangfold, er interkulturell forståelse aktuelt og nødvendig på stadig flere samfunnsarenaer. Interkulturell forståelse studerer hva som skjer i møtet mellom mennesker og aktører som opplever seg som kulturelt forskjellige.

Bachelor i interkulturell forståelse (IKF) har kulturforståelse, religion, interkulturell kommunikasjon og Sør-Nord-problematikk som primære faglige pilarer. Prefikset inter i interkulturell gjenspeiler fokuset på det relasjonelle. Studiet er flerfaglig med teori og metode fra sosialantropologi, religions- og kulturvitenskap og interkulturell kommunikasjon. Gjennom denne faglige fordypningen skal studenten lære å forstå og analysere komplekse, skiftende og aktuelle interkulturelle situasjoner, utfordringer og muligheter på en nyansert og balansert måte. Dette for å fremme meningsfylt samhandling basert på gjensidig respekt og likeverd. For å oppnå denne kompetansen kombinerer bachelorstudiet teori med ulike praktiske øvelser og feltopphold.

Kravet til godkjent bachelor i IKF er minimum 90 studiepoeng IKF/IK-emner. Bachelorløpet starter med et obligatorisk årsstudium i IKF eller i IK (Interkulturell kommunikasjon i Kristiansand). I tillegg er Ex.phil (10sp) og Ex.fac (10sp) og IKF-fordypningsemner (30 studiepoeng) obligatorisk. IKF 220 er et obligatorisk fordypningsemne. Bacheloren kan også bestå av kun IK/IKF-emner. I det 2. og 3. studieåret kan studenten kombinere valgfrie emner, og bl.a. studere menneskerettigheter, verdensbilder, utfordringer i utdanning i et globalt komparativt prespektiv, flyktning- og integrasjonsproblematikken, globalisering, politikk, religion, utvikling og bistand. Noen av emnene innebærer prosjektarbeid med lengre opphold i utlandet. Studenten kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i forskjellige emner varierer fra forelesninger, seminarer- og gruppeundervisning, til nettleksjoner, ekskursjoner og veiledningssamtaler både i forhold til oppgaveskriving og praktiske øvelser, studieturer og egne etnografiske feltopphold.

Eksamen og vurdering

I løpet av bacheloren vil studenten bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. Enkelte emner har obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder sammen med høyskolens forskrifter.

 

Første år:

Årsstudium i interkulturell forståelse (Bergen)

 Emne

Arbeidskrav*

Eksamen**

Obligatoriske emner

IKF 110

4 akademisk seminar

Akademisk logg, individuell.

Hjemmeeksamen, 5 dager

6 timers skoleeksamen

IKF 120

Godkjent metodekurs

Godkjent feltarbeidslogg

Prosjektoppgave i gruppe

IKF 117

Godkjent problemstilling

Godkjent selvvalgt pensum

5 ukers feltarbeid/studietur

5 timers skoleeksamen

Individuell prosjektoppgave

Valgfrie emner

 

 

IKF115LA *

*(Ikke 2018-19)

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

 4 timers skoleeksamen

IKF116NO

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

IKF118MA

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

IKF119K

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

IKF122DR

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

 

eller

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon (Kristiansand)

 Emne

Arbeidskrav*

Eksamen**

3IK101

For årsstudenter:

Innføringskurs

En refleksjonslogg

 

For IK erfaring:

Innføringskurs

4 dagers skriftlig hjemmeeksamen, individuell

3IK102

Deltakelse på studieopphold

En fotopresentasjon

To artikler

Obligatorisk seminar etter studieopphold

4 dagers skriftlig hjemmeeksamen

3IK111

Delta på to ekskursjoner

4 t skriftlig skoleeksamen. Åpen bok

3IK112

Deltakelse på obligatoriske forelesninger og seminar

Prosjektskisse

Etnografisk feltarbeid

Skriftlig oppgave

3IK113

 

Muntlig eksamen

3IK132 (IK erf.)

Selvvalgt pensum

Feltrapport

Hjemmeoppgave

 

Andre år

 

EmneArbeidskrav*Eksamen**
IKF215 8 dagers hjemmeeksamen
IKF214

Seminarpresentasjon av to utkast av oppgaven

 Godkjent problemstilling

 Godkjent selvvalgt pensum

Skriftlig essayoppgave
IKF220

Obligatorisk innføringskurs

 To presentasjoner i seminar

3 dagers hjemmeeksamen
IKF221

Obligatorisk prosjektskisseseminar

 Innlevering av prosjektskisse med problemstilling og selvvalgt pensum 

Skriftlig bacheloroppgave 

 

Tredje år

EmneArbeidskrav*Eksamen**
Ex.phil 5 timers skoleeksamen
Ex.fax 2 hjemmeoppgaver
IKF210 5 timers skoleeksamen
3IKF231BokrapportHjemmeoppgave
IKF213 Prosjektoppgave

Muntlig prøve

 

* Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å framstille seg til eksamen og få karakter i emnet. **Der annet ikke er beskrevet, vurderes eksamen med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Utveksling og internasjonalisering

Det er mulighet for utveksling etter årsstudiet. Ta kontakt med NLA Høgskolens seksjon for internasjonalisering angående NLAs samarbeidsinstitusjoner i mange forskjellige land i Europa, Asia, Afrika og Amerika.

Videre studier

IKF bachelor gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.

IKF bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Merk at årsstudiet i IKF eller IK også kan kombineres med andre fagfelt på NLA Høgskolen. Vi anbefaler Bachelor i religion og kultur hvis du ønsker å jobbe innenfor skolen og få undervisningskompetanse i religion/KRLE. Vi anbefaler Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier hvis du ønsker å jobbe innenfor medier og journalistikk.

Bestått bachelorgrad i interkulturell forståelse gir grunnlag for opptak til NLA Høgskolens mastergradsprogram innen dette faget, Studenter med en bachelorgrad i interkulturell forståelse kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på engelsk eller på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk. Emner med engelsk navn undervises på engelsk hvis det er ikke-norskspråklige studenter.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Andre bestemmelser

Merk at det er krav om alminnelig god fysisk og mental helse for å delta på studieopphold. For å ta 200-nivåemner som innebærer utenlandsopphold, kreves karakteren C eller bedre på årsstudiet i IKF eller IK eller i ett eller flere 200-nivåemner.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 3IK101 - Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp
 • 3IK102 - Studieopphold - 15 sp
 • 3IK111 - Det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • 3IK112 - Etnografisk prosjekt - 10 sp
 • 3IK113 - Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 10 sp
 • 3IK132 - Studieopphold - erfaring - 15 sp
 • 3IKF231 - Interkulturell formidling - 10 sp
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • IKF110 - Innføring i interkulturell forståelse - 25 sp
 • IKF116NO - Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • IKF117 - Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning, misjon og bistand - 20 sp
 • IKF118MA - Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar - 10 sp
 • IKF119K - Interkulturell forståelse med fokus på Kina - 10 sp
 • IKF120 - Innføring i kvalitative forskningsmetoder - 5 sp
 • IKF122DR - Interkulturell forståelse med fokus på Den dominikanske republikk - 10 sp
 • IKF210 - Verdensbilde/virkelighetsforståelse - 10 sp
 • IKF213 - Religion, utvikling og bistand - 30 sp
 • IKF214 - Flyktninger: Migrasjon og integrasjon - 15 sp
 • IKF215 - Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv - 15 sp
 • IKF217 - Utdanning i et globalt komparativt perspektiv - 10 sp
 • IKF220 - Intercultural Theory and Practice - 15 sp
 • IKF221 - Intercultural Bachelor Thesis - 15 sp
 • P211 - Interkulturell pedagogikk - 15 sp