BACHELOR I INTERKULTURELL FORSTÅELSE

Studieprogramkode:
BAIKF
Studieprogramnavn:
BACHELOR I INTERKULTURELL FORSTÅELSE
Kull:
2017 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

Fører til grad/tittel

Bachelorgrad

Opptakskrav

For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført bachelorgrad har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiet av teoretiske og praktiske sider ved møter mellom mennesker som opplever seg som kulturelt forskjellige
 • har bred kunnskap om interkulturell samhandling gjennom kunnskap om kommunikasjon, globale prosesser, Sør-Nord-relasjoner, oppbygging og endring av samfunn, religion og kultur, relevante inklusjons- og eksklusjonsprosesser, menneskeverd og menneskerettigheter
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid* innen interkulturelle studier og dets anvendelse
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagområdet
 • har kunnskap om hvordan interkulturelle studier har utviklet seg med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner, samt om interkulturelle studiers tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

  (* Med utviklingsarbeid innen interkulturelle studier forstår vi NOU og aktuelle stortingsmeldinger og statlige styringsdokumenter relevante for det interkulturelle feltet)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske interkulturelle problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig praksis og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan anvende relevante faglige verktøy, inkludert kvalitative forskningsmetoder og faglige og akademiske teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i sentrale etiske problemstillinger i interkulturelle kontekster
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og etnografiske prosjekt alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff, som interkulturelle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor det interkulturelle fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god interkulturell praksis og samhandling
 • kjenner til nytenkning om interkulturelle utfordringer og (innovasjons)muligheter, især knyttet til menneskerettighetene og utsatte individ og grupper

Studiets oppbygning

Krav til bachelor IKF er minimum 90 studiepoeng med IKF og IK emner. Av de 90 studiepoeng er følgende obligatorisk: IKF eller IK årsstudium (60 stp) og IKF220 (15 stp). I tillegg til 90 stp IKF/IK emner er Ex.phil (10sp) og Ex.fac (10sp) obligatorisk i IKF bachelor.

 

Semester:Emner:
Første år: OBLIGATORISK

1. semester

og


2. semester

Grunnivå (første året):

Årsstudium i interkulturell forståelse (Bergen) består av følgende emner:

IKF110 Innføring i Interkulturell forståelse

25 sp

IKF120 Innføring i kvalitativ forskningsmetode

5 sp

IKF117 Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer

20 sp

Og en av fire valgmuligheter:

IKF115LA Interkulturell forståelse med fokus på Bolivia

10 sp

IKF116NO Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge

10 sp

IKF118M Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar

10 sp

IKF119K Interkulturell forståelse med fokus på Kina (ikke 2017-18)

10 sp

IKF122DR Interkulturell forståelse med vekt på Den dominikanske republikk

10 sp

eller

Grunnivå (første året):

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon (Kristiansand)

3IK101 Grunnleggende teori

15 sp

3IK102 Studieopphold

15 sp

3IK111 Det flerkulturelle Norge

10 sp

3IK112 Etnografisk prosjekt

10 sp

3IK113 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver

10 sp

Andre år: Anbefalt studieløp*
3. semester
Høst

IKF215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv (15 sp)

IKF214 Flyktning: Migrasjon og integrasjon (15 sp)

4.semester

Vår

IKF210 Verdensbilder/virkelighetsforståelse (10 sp)

 

eller

3IKF216 Globalisering, religion og politikk (10 sp)

Ex.phil (10 sp)**

Ex.fac (10 sp)**

IKF208 Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk) (30 sp)***

Tredje år: Anbefalt studieløp*

5.
semester


Høst

IKF213 Religion, utvikling og bistand (30 sp)***

3IKF231 Interkulturell formidling (10 sp)

eller

 

IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv


Ex.phil (10 sp)**

Ex.fac (10 sp)**

6. semester
Vår

IKF220 Ethnographic/Intercultural theory and practice (15 sp)****

IKF221 Intercultural Bachelor Thesis (15 sp)

 

 

*Anbefalt studieløp viser hva som er anbefalt progresjon. Det er mulig å bytte om på emner i 2. og 3.år.

Alle høstemner går hver høst og alle våremner går hver vår hvis ikke annet er angitt.

I tillegg til IKF- emner kan P211 Interkulturell pedagogikk inngå som valgemne.

**Ex.phil og Ex.fac er obligatoriske emner i bachelor, tilbys både høst og vår og kan tas enten 4. eller 5. semester.

***IKF208: Emnet overlapper 30 stp mot IKF 213. IKF 208 kan erstatte IKF 221 bachelor thesis.

***IKF 213: Emnet overlapper 30 stp mot IKF 208. IKF 213 kan erstatte IKF221 bachelor thesis.

****IKF220 er obligatorisk emne i bachelorgraden

Innhold

I en verden preget av kulturelt mangfold, er interkulturell forståelse aktuelt og nødvendig på stadig flere samfunnsarenaer. Interkulturell forståelse studerer hva som skjer i møtet mellom mennesker og aktører som opplever seg som kulturelt forskjellige.

Bachelor i interkulturell forståelse (IKF) har kulturforståelse, religion, interkulturell kommunikasjon og Sør-Nord-problematikk som primære faglige pilarer. Prefikset inter i interkulturell gjenspeiler fokuset på det relasjonelle. Studiet er flerfaglig med teori og metode fra sosialantropologi, religions- og kulturvitenskap og interkulturell kommunikasjon. Gjennom denne faglige fordypningen skal studenten lære å forstå og analysere komplekse, skiftende og aktuelle interkulturelle situasjoner, utfordringer og muligheter på en nyansert og balansert måte. Dette for å fremme meningsfylt samhandling basert på gjensidig respekt og likeverd. For å oppnå denne kompetansen kombinerer bachelorstudiet teori med ulike praktiske øvelser og feltopphold.

Kravet til godkjent bachelor i IKF er minimum 90 studiepoeng IKF/IK-emner. Bachelorløpet starter med et obligatorisk årsstudium i IKF eller i IK (Interkulturell kommunikasjon i Kristiansand). I tillegg er Ex.phil (10sp) og Ex.fac (10sp) og IKF-fordypningsemner (30 studiepoeng) obligatorisk. IKF 220 er et obligatorisk fordypningsemne. Bacheloren kan også bestå av kun IK/IKF-emner. I det 2. og 3. studieåret kan studenten kombinere valgfrie emner, og bl.a. studere menneskerettigheter, verdensbilder, utfordringer i utdanning i et globalt komparativt prespektiv, flyktning- og integrasjonsproblematikken, globalisering, politikk, religion, utvikling og bistand. Noen av emnene innebærer prosjektarbeid med lengre opphold i utlandet. Studenten kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i forskjellige emner varierer fra forelesninger, seminarer- og gruppeundervisning, til nettleksjoner, ekskursjoner og veiledningssamtaler både i forhold til oppgaveskriving og praktiske øvelser, studieturer og egne etnografiske feltopphold.

Eksamen og vurdering

I løpet av bacheloren vil studenten bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. Enkelte emner har obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder sammen med høyskolens forskrifter.

* Underveisvurdering/arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.

**Der annet ikke er beskrevet, vurderes eksamen med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Oversiktstabell

(Emneplaner overstyrer eventuelle feil i denne oversikten)

Emnekode

Arbeidskrav

Vurdering

EX101

5 timers skoleeksamen

EX102

Mappe med to hjemmeoppgave3IK101

For årsstudenter: obligatorisk undervisning og bokrapport


For IK erfaring: obligatorisk undervisning

4 dagers skriftlig hjemmeeksamen

3IK102

For årsstudenter: blogginnlegg og deltakelse på studietur


For IK erfaring: feltrapport og selvvalgt pensum

Skriftlig hjemmeeksamen

3IK111

Delta på to ekskursjoner

4 t skriftlig skoleeksamen. Åpen bok

3IK112

Obligatorisk innføringskurs, godkjent prosjektbeskrivelse

på 500 ord, etnografisk feltarbeid skal være gjennomført og

godkjent selvvalgt pensum

Skriftlig oppgave

3IK113

Muntlig eksamen

IKF 110

Akademisk seminar

Minst en muntlig framføring på akademisk seminar

Innlevering av to skriftlige arbeider (mappeoppgaver) innen

en nærmere angitt frist.

6 timers skoleeksamen

Mappeinnlevering

IKF115LA

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

IKF116NO

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

IKF117

Godkjent problemstilling

Godkjent selvvalgt pensum

5 ukers feltarbeid/studietur

5 timers skoleeksamen

Individuell prosjektoppgave

IKF118MA

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

IKF119K *

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

IKF120

Godkjent metodekurs

Godkjent feltarbeidslogg

Prosjektoppgave i gruppe

IKF121KE *

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

IKF122DR

Informasjonssamlinger med nærværsplikt

4 timers skoleeksamen

IKF208

Prosjektbeskrivelse og feltopplegg må være godkjent av

emneansvarlig

Ca. 3 måneders studieopphold med feltarbeid i La Paz eller

omegn

Prosjektoppgave

Muntlig prøve

IKF210

5 timers skoleeksamen

IKF213

Prosjektbeskrivelse og feltopplegg være godkjent av

emneansvarlig

Feltopphold på 4-6 uker i utlandet

Prosjektoppgave

Muntlig prøve

IKF214

Seminarpresentasjon av to utkast av oppgaven

Godkjent problemstilling

Godkjent selvvalgt pensum

Skriftlig essayoppgave

IKF215

8 dagers hjemmeeksamen

3IKF216

3 dagers hjemmeeksamen

IKF217

5 timers skoleeksamen.

IKF220

Obligatorisk innføringskurs

To presentasjoner i seminar

3 dagers hjemmeeksamen

IKF221

Obligatorisk deltagelse på prosjektskisseseminar

Innlevering av prosjektskisse med problemstilling og

særpensum til veileder. Må godkjennes før arbeidet med

bacheloroppgaven kan igangsettes.

Bacheloroppgave

3IKF231

Bokrapport

Hjemmeoppgave

* Undervises ikke studieåret 2017-2018

Utveksling og internasjonalisering

Det er mulighet for utveksling etter årsstudiet. Ta kontakt med NLA Høgskolens seksjon for internasjonalisering angående NLAs samarbeidsinstitusjoner i mange forskjellige land i Europa, Asia, Afrika og Amerika.

Videre studier

IKF bachelor gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.

IKF bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Merk at årsstudiet i IKF eller IK også kan kombineres med andre fagfelt på NLA Høgskolen. Vi anbefaler Bachelor i religion og kultur hvis du ønsker å jobbe innenfor skolen og få undervisningskompetanse i religion/KRLE. Vi anbefaler Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier hvis du ønsker å jobbe innenfor medier og journalistikk.

Bestått bachelorgrad i interkulturell forståelse gir grunnlag for opptak til NLA Høgskolens mastergradsprogram innen dette faget, Studenter med en bachelorgrad i interkulturell forståelse kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på engelsk eller på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk. Emner med engelsk navn undervises på engelsk hvis det er ikke-norskspråklige studenter.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Andre bestemmelser

Merk at det er krav om alminnelig god fysisk og mental helse for å delta på studieopphold. For å ta 200-nivåemner som innebærer utenlandsopphold, kreves karakteren C eller bedre på årsstudiet i IKF eller IK eller i ett eller flere 200-nivåemner.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 3IK101 - Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp
 • 3IK102 - Studieopphold - 15 sp
 • 3IK111 - Det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • 3IK112 - Etnografisk prosjekt - 10 sp
 • 3IK113 - Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 10 sp
 • 3IKF216 - Globalisering, religion og politikk - 10 sp
 • 3IKF231 - Interkulturell formidling - 10 sp
 • EX101 - Examen philosophicum - 10 sp
 • EX102 - Examen facultatum - 10 sp
 • IKF110 - Innføring i interkulturell forståelse - 25 sp
 • IKF115LA - Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika - 10 sp
 • IKF116NO - Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • IKF117 - Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning, misjon og bistand - 20 sp
 • IKF118MA - Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar - 10 sp
 • IKF120 - Innføring i kvalitative forskningsmetoder - 5 sp
 • IKF122DR - Interkulturell forståelse med fokus på Den dominikanske republikk - 10 sp
 • IKF208 - Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk) - 30 sp
 • IKF210 - Verdensbilde/virkelighetsforståelse - 10 sp
 • IKF213 - Religion, utvikling og bistand - 30 sp
 • IKF214 - Flyktninger: Migrasjon og integrasjon - 15 sp
 • IKF215 - Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv - 15 sp
 • IKF217 - Utdanning i et globalt komparativt perspektiv - 10 sp
 • IKF220 - Intercultural Theory and Practice - 15 sp
 • IKF221 - Intercultural Bachelor Thesis - 15 sp
 • P211 - Interkulturell pedagogikk - 15 sp